Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo

Prof. dr. Marko Uršič

ČLOVEK IN KOZMOS V RENESANSI

V študijskem letu 2017/2018, zimski semester, ob sredah od 14.40 do 16.20 v predavalnici 15, predavanja in seminar za smeri:

·         filozofija-dvopredmetno (modul-A); za modul-B in za smer filozofija-enopredmetno kot izbirni predmet;

·         izbirni predmet za študente in študentke vseh drugih programov I. stopnje na FF (še posebno za smeri Antični in humanistični študiji, Italijanski jezik in književnost, Sociologija kulture in Umetnostna zgodovina); izbirni predmet tudi za smer Primerjalna književnost in literarna teorija na II. stopnji;

·         splošni oz. »zunanji« izbirni predmet za vse smeri programov I. stopnje na UL.

Učni načrt predmeta (iz zbornika programov na FF).

Program predavanj 2017/18 (klasično obliko predavanja spremlja projekcija slikovnega gradiva, knjižnih odlomkov ipd.):

1.      Uvodno predavanje: Duh renesanse

2.      Marsilio Ficino in Sandro Botticelli: o duši in angelu

3.      Skrivnosti Hermesa Trismegista: Corpus Hermeticum

4.      Giovanni Pico della Mirandola in Girolamo Savonarola: filozof humanist in teolog gorečnež

5.      Topologija renesančnega mesta, I. del: harmonija, geometrija, zlati rez …

6.      Topologija renesančnega mesta, II. del: perspektiva, vizija, utopija

7.      Leonardo da Vinci: slika in modrost – »znati videti«

8.      Erazem Rotterdamski: Hvalnica Norosti in razprava O svobodni volji

9.       Thomas More: Utopija, »ne-kraj« v renesansi in pozneje

10.  Renesančni karneval v romanu Françoisa Rabelaisa Gargantua in Pantagruel

11.  Od sferičnega kozmosa do neskončnega univerzuma

12.  Giordano Bruno, mislec in vizionar

13.  Michel de Montaigne, I. del: samost, minevanje in modrost – »znati živeti«

14.  Montaigne, II. del: premišljevanje o resnici in dvomu, poti in knjigah.

15. Sklepne misli: renesansa kot metafora za naš čas.

Literatura: osnovna študijska literatura sta dve knjigi Marka Uršiča iz cikla Štirje časi (Poletje I. in II. del), Cankarjeva založba, Lj. 2004 in 2006:

·         O renesančni lepoti, zlasti esejistična poglavja (gl. kazalo), drugo fakultativno, in

·         Sedmerke, eseji o Montaignu, po lastnem izboru (gl. kazalo).

Študijsko gradivo (ppt prezentacije s predavanj idr.)

Izpitne obveznosti: Ustni izpit, katerega del je »seminarsko poročilo«, tj. kratek pisni povzetek izbranega seminarskega branja (gl. »Seminarsko branje«). Opravljeni izpit prinese 3 KT.