Miklavž Komelj

Neminljivost kot čisti presežek minljivosti

Marko Uršič: Štirje časi. Cankarjeva založba, Ljubljana 2004

[Literatura št. 161-162, 2004, str. 216-226; upoštevani popravki v št. 163-164]

 

Uršičeva knjiga O renesančni lepoti, prvi del Drugega časa tetralogije »filozofskih pogovorov in samogovorov« Štirje časi, velikopotezno zastavljenega filozofsko-literarnega projekta, v katerem je že iz zasnove, ki temelji na prepletanju različnih glasov (v tej knjigi predvsem glasu »umetniške duše« Marije in »podeželskega svetovljana« Bruna, ki skupaj preživita mesec dni v Firencah) in različnih govoric (filozofske, literarne, pedagoške, umetnostnozgodovinske), razvidno prizadevanje za razvijanje »polifonega« in dialoškega mišljenja, je vsekakor skrajno nenavadna; že glede na to, kako je zastavljena, pravo presenečenje. To ni samo knjiga o florentinskem (neo)platonizmu (»renesančna lepota« je namreč v tej knjigi konceptualizirana predvsem na podlagi časovno in krajevno ozko zamejenega, a brez dvoma zelo pomembnega in neizmerno bogatega duhovnega dogajanja v širšem kulturnem okviru, ki ga imenujemo italijanska renesansa: knjiga se osredotoči na linijo florentinskega /neo/platonizma v 15. stoletju in na z njim bolj ali manj povezane florentinske likovne umetnike iz 15. in 16. stoletja, še posebno Botticellija, fra Angelica, Leonarda, Michelangela, eno poglavje pa je posvečeno tudi estetiki beneške renesanse – Tizianovi Urbinski Veneri); to je – tako razumem osnovno ambicijo te knjige – poskus takšnega vstopanja v miselno tkivo florentinskega (neo)platonizma, ki bi omogočilo novo, živo razraščanje tega miselnega tkiva, to je poskus neposrednega komuniciranja z oddaljenim predstavnim in miselnim svetom z močjo kreativne imaginacije in vživetja. Uršičeva pozicija je v tem prizadevanju skrajno samotna. Lahko celo rečemo: skrajno neaktualna. Toda tu lahko uporabimo besedo »neaktualna« v tistem sijajnem pomenu, ki ji ga je dal Roland Barthes na začetku Fragmentov ljubezenskega diskurza: »neaktualno, se pravi, nepopustljivo«.

Uršič se namreč sprašuje prav o tem, v čem je nepopustljivost renesančne lepote. To lepoto razume kot nekaj etično zavezujočega, kot sijajno emanacijo človeške dignitete. Ta lepota je hkrati ves čas videna kot nekaj zelo blagega, kot popolna skladnost. Mislim, da je razumljena celo preveč blago, preveč skladno; da je bila renesansa tudi v svoji lepoti veliko bolj dramatična, veliko bolj protislovna, tudi veliko bolj kruta, kot jo kaže Uršičeva knjiga – in da je vse to še kako navzoče, na primer, tudi pri takem »angelskem« slikarju, kot je bil fra Angelico, da o Botticelliju ne govorimo. Uršičeva recepcija renesanse me pravzaprav ves čas spominja na recepcijo renesanse v 19. stoletju (in to pred Burckhardtom), predvsem na čudovito romantično idealizacijo renesanse pri angleških prerafaelitih (čeprav je Uršičeva idealizacija brez tiste značilne »dekadentne«, ostre prerafaelitske rafiniranosti). In tudi ko Uršič nakazuje mračnejšo stran renesanse, je to spet v skladu s stilizacijo 19. stoletja, ki ga je še posebno očaral romantično kontroverzni angelsko-demonični lik Savonarole. Bruno zelo intenzivno komunicira s pretresljivimi Savonarolovimi predsmrtnimi meditacijami; intenzivnost njegovega doživetja čutimo prav v tem, da ob njih umolkne, da jih ne komentira, ampak jih samo bere in nam jih daje v branje: v koncentrirani tišini pusti govoriti personam iz Savonarolovega besedila; njihovim besedam samo sem in tja doda kakšen vzdih. (Škoda, da je Uršič Savonarolove odlomke prevajal iz francoščine in ne iz izvirnika; a tudi tako zvenijo v slovenščini skrajno sugestivno.)

Uršič svoje posebne fascinacije nad recepcijo florentinske renesanse v 19. stoletju nikakor ne skriva, saj se izrecno sklicuje na Mary P. Merrifield. Zanimivo: celo ritem, v katerem se Bruno in Marija sprehajata po Firencah – in pri tem ves čas ostajata samo pri najbolj znamenitih, celo najbolj turističnih točkah – je presenetljivo podoben tistemu, ki ga priporočajo vodiči in potopisi iz 19. stoletja, ki jih danes beremo z užitkom, v katerem je najbrž včasih kar nekaj zavisti. (Naslov poglavja Na terasi z razgledom v Uršičevi knjigi pa že sam po sebi – najbrž hote – spominja na film Soba z razgledom.) In tudi izbira obravnavanih likovnih del je povsem v duhu kánona, ki ga je v odnosu do florentinske renesanse vzpostavilo 19. stoletje. Ni popolno naključje, da v knjigi ni nekaterih ključnih slikarjev 15. stoletja, ki so najbolj neposredno nagovorili senzibiliteto 20. stoletja: Paola Uccella, Andrea del Castagna, Piera della Francesca (ta je v knjigi sicer mimogrede omenjen).

Uršič brez dvoma ves čas piše s poudarjenim osebnim odnosom do obravnavanih tem. Piše z veliko strastjo (ki je zaznamovana tudi s poudarjenim »pedagoškim erosom«), a pri tem je za njegovo pisanje ves čas značilna tudi posebna estetizirana blagost, ki marsikje prehaja v poudarjeno lagodnost. Uršič v Brunovem imenu nekje zapiše sintagmo, za katero mislim, da dobro označuje tudi njegovo temeljno pozicijo: »kozmološki estet«. Pri tem pa je, kot sem že omenil, estetika za Uršiča neločljiva od etične dimenzije. In ko navajam njegovo sintagmo, nikakor ne poudarjam samo samostalnika estet, ampak tudi pridevnik kozmološki. Uršič si kot pravi (neo)platonist ves čas prizadeva misliti čutnost konkretne lepote v povezavi s kozmičnimi prostori in zakoni.

Uršičeva predstava o renesansi je zavestno stilizirana in estetizirana, toda načelno vendarle ni reduktivna. Nasprotno: Uršič si prizadeva za čim bolj odprto in kompleksno percepcijo duhovnega in vizualnega bogastva, ki ga je mogoče odkrivati, ko na primer stojimo pred Botticellijevo Primavero ali v celicah samostana San Marco. V nekem trenutku Marija reče Brunu: »Si kdaj pomislil, Bruno, da je bila renesansa vrtoglava?« In Uršič se v svoji knjigi ob vsej lagodnosti njenega ritma zavestno poskuša kar najbolj neposredno spustiti v to vrtoglavost.

Če nekoliko poenostavim, lahko poskušam opredeliti ključno nepopustljivo težnjo, ki jo razbiram v vsej knjigi, takole: Uršič si prizadeva s svojo mislijo čim bolj neposredno stopiti v platonsko razumevanje sveta, pri tem pa poskuša v nasprotju z običajno predstavo o platonizmu znotraj platonistične sheme »rehabilitirati«, na novo ovrednotiti čutnost pravzaprav si prizadeva zaobrniti tisti hierarhični red med čutnim in »nadčutnim«, ki ga po navadi razumemo kot sámo bistvo platonizma.

V tem je temelj »vrtoglavosti« Uršičevega projekta, v kateri razbiram poudarjeno etičnost; mimogrede: čeprav bi kdo mislil, da čutnost kot taka danes pač ne potrebuje »rehabilitacije«, mislim, da je res prav nasprotno: da živimo v svetu, iz katerega se subtilna čutnost, kakršna je zadrhtela v florentinski renesansi, vse bolj izganja; Uršičeva etična pozicija je zato še posebno dragocena.

Pri tem pa je ključno, da Uršič zelo prepričljivo pokaže, da ravno takšno radikalno prevrednotenje (neo)platonizma odkrije tisto, kar je bilo v (neo)platonizmu ves čas bistveno. Uršič svojega neortodoksnega projekta nikakor ne zastavlja samovoljno; s svojim prevrednotenjem odkriva vrednote, ki so bile že v poznoantičnem neoplatonizmu v nasprotju s klasičnim platonizmom zelo intenzivno navzoče (prim. sijajno poglavje o Porfiriju in njegovi votlini nimf, ki je zagotovo eden izmed vrhuncev Uršičeve knjige), pri tem pa Uršič prav v primerjavi med klasičnim platonizmom in poznoantičnim neoplatonizmom na novo dojame bistvo platonizma kot takega in ga tako aktualizira. Uršič s svojim nekonvencionalnim branjem (neo)platonizma omogoča, da na novo zažari nekaj, kar je bilo v (neo)platonizmu ves čas najdragocenejše: njegovo imaginacijsko bogastvo, njegovo podobotvorno razkošje, ki zabrisuje mejo med »čutnim« in »duhovnim«, ko ustvarja območje »poduhovljene čutnosti« in »čutne duhovnosti«. Vsega tega bogastva pa se ne da ujeti samo v besedila, ampak zahteva tudi sledenje v tiste duhovne prostore, ki jih nakazujejo. In slikarstvo v odnosu do teh prostorov ni njihova ponazoritev, ampak njihova inkarnacija. Uršič se tega intenzivno zaveda in prav ta zavest določa njegov pristop k renesančnemu slikarstvu.

Uršičev dialog z renesančno filozofijo je strnjen zlasti v poglavjih, ki so napisana kot Brunovi filozofski eseji ali zapiski: to so izredno zanimivi, vznemirljivo napisani, poljudno berljivi, a zato nič manj miselno izostreni prikazi nekaterih pomembnih filozofskih konceptov florentinskih (neo)platonistov Marsilia Ficina, ki je Uršiču očitno še posebno ljub, in Pica della Mirandola, pa tudi Porfirijeve razprave O votlini nimf in Petega traktata iz zbirke Corpus hermeticum, ki sta bila pomembni referenci za florentinske renesančne filozofe (Ficino je Corpus hermeticum tudi prevedel iz grščine v latinščino). Pri tem prikazi teh konceptov ves čas prehajajo v neposreden dialog in s temi koncepti, ki v tem dialogu zablestijo s presenetljivo svežino in prav čutno nazornostjo. (Na primer, ko beremo Uršičevo odlično repliko na čudovito Ficinovo metaforo o spremembi vsega telesa v oko; mimogrede: »epikurejsko« predstavo o telesu ustnicah, ki si jo Bruno zamišlja v tej repliki, je v 20. stoletju dejansko formuliral Majakovski).

V kontekstu Uršičevega poudarjanja »dvojne enosti« med »čutnim« in »duhovnim« v (neo)platonizmu bi bilo zanimivo mimogrede omeniti še neko drugo (neo)platonistično tradicijo, ki je izdelala morda najsubtilnejšo konceptualizacijo razmerja med »čutnim« in »duhovnim« na podlagi avtonomnega območja vznikanja imaginacijskih podob – in to v kulturni tradiciji, ki jo imamo sicer po navadi za ikonoklastično; mislim na tisto smer srednjeveške islamske mistike, ki jo je posebej preučeval Henry Corbin. V tej smeri, ki sta ji pripadala npr. Suhravardi in Ibn' Arabi, je bilo vse osredotočeno na skrajno subtilno konceptualizirano območje med »čutnim« in »duhovnim« kot območje »kreativne imaginacije«, duhovne materialnosti in materialne duhovnosti, območje mističnih videnj, v katerem vznikajo teofanije kot podobe. Tudi ta tradicija (neo)platonizma je prek Sicilije zlasti v 13. stoletju utegnila precej močno vplivati na Italijo, tudi na Toskano.

Uršič se posebej ukvarja tudi s teološkim vprašanjem o čutnosti nebes in o telesnosti v poveličanem stanju združitve z bogom, ki ima vsa telesa; o tem govori Corpus hermeticum. (Dante pa v Raju piše o telesnih organih zveličanih ljudi, ki bodo tako močni, da bodo vzdržali vse, kar jih lahko razveseljuje.) Mimogrede: Uršič ves čas potiho nakazuje tudi vprašanje možnosti vključitve zelo rafinirane seksualnosti v platonsko shemo, vprašanje, ki ga brez dvoma legitimira že sam Platon. Aplikacija platonističnih konceptov na estetizirano seksualnost je brez dvoma povsem v duhu florentinske renesanse; pri tem je imelo slikarstvo posebno vlogo; a celo v šaljivih seksualnih namigih v lahkotni poeziji lahko najdemo formulacije, ki so morda nastajale tudi v zavestnem odnosu do (neo)platonistične »dvojne enosti«: prim. verze iz plesne pesmi Lorenza Veličastnega »E' non c'č niun piů bel gioco, / né che piů piacci a ciascuno / ch'esser duo e parer uno« ali pa verz iz njegove pesnitve Nencia da Barberino: »e parrem uno, e pur saremo dua«. Ali ni mogoče v takih namigih – poleg aluzije na znana verza Danteja in Boccaccia – zaznati tudi rahlo parodiranega odmeva diskusij o platonskem Enem, ki se jih je Lorenzo udeleževal?

Posebno pomembno se mi zdi Uršičevo razumevanje odnosa med časom in večnostjo; Uršič subvertira uveljavljeno predstavo o platonskem času kot podobi večnosti (kakor jo je formuliral sam Platon), ko v že omenjenem poglavju o Porfirijevi votlini nimf tematizira transformacijo, ki se je v možnosti mišljenja tega razmerja zgodila v pozni antiki – in ki je lahko tudi osnova za pristop k renesančni (neo)platonistični filozofiji in umetnosti. Mišljenje večnosti vznika iz stopnjevane temporalnosti (že v mottu Uršičeve knjige je večnost omenjena kot eden izmed »štirih časov«); neminljivost je »čisti presežek minljivosti«.

Skratka: Uršič si (neo)platonizem prizadeva afirmativno misliti v izrazito neortodoksnem pomenu, ki bi vse tisto, kar naj bi bilo »onkraj«, odkrival v našem svetu. S tem se približuje zares »vrtoglavi« možnosti misliti platonizem v bližini nečesa, kar bi lahko imenovali imanenca (recimo v spinozovskem pomenu). Tu se Uršič zelo zavestno dotika meje (neo)platonizma. Ni naključje, da ob Marsiliu Ficinu posebej poudari njegov odnos do Lukrecija (sicer kot do Ficinove mladostne »skušnjave«). Ob tem se – in s tem brez dvoma seže v bistvo problematike – naveže na Deleuzovo razpravo o platonizmu in Lukrecijevem materializmu v Logiki smisla; žal pa mislim, da pri tem odpravi Deleuza vse prehitro, ne da bi sploh stopil v stik z njegovo mislijo. Ko kot argument proti Deleuzu na koncu zastavi retorično vprašanje, “ali ni najbolj zavržena 'fantazma' golo telo, če mu odvzamemo vso 'ikoničnost'”, po mojem prepričanju zgreši prav ključno »ost« Deleuzovega pogleda na telo, ki je ravno spinozovsko telo, o katerem ni še nihče ugotovil, kaj vse zares zmore (Spinoza, Ethica III, Propositio II, Scholium); pogleda, ki ga je Deleuze skupaj z Guattarijem radikaliziral v Antiojdipu s konceptualiziacijo (v navezavi na Artauda) »telesa brez organov« kot telesa brez podobe, ki je telo neizmernih možnosti, čista inkarnacija produktivne želje. In mislim, da Deleuzu v omenjenem poglavju Logike smisla nikakor ne gre zgolj za razdelitev na »ikone« in »simulakre«; ta razdelitev je zanj ravno izhodišče za razkritje simulativnega jedra same ikoničnosti. Deleuze poudarja prav to, da ikoničnost preneha biti ikoničnost, če ni več simulirana. Prav tako mi je bilo ob branju Uršičeve knjige žal, da sta Marija in Bruno lahko tako mimogrede z moralistično gesto odpravila tako sijajnega misleca in besednega umetnika, kot je bil Machiavelli, ko sta šla mimo njegove grobnice – mislim, da si tega zares ne zasluži. (Mimogrede: zelo blizu Machiavellijeve grobnice je Bruno zagrešil še eno površnost, a drugačne vrste; gre za lapsus: Rossiniju je po pomoti pripisal Verdijevo arijo.) Škoda, tudi zato, ker je Uršič s tem vse prehitro odpravil tudi neki drugi tok filozofskega mišljenja v renesansi, recimo (z Althusserjem) »podtalni materialistični« tok. Ob branju Uršičeve knjige mi je bilo najbolj žal, da se v njej – gotovo tudi zaradi omejenega prostora – na nekaterih posebno vznemirljivih mestih marsikaj, kar se komaj odpre, že v istem hipu tudi zapre. Pri slikarstvu to še posebno velja za Marijino precej splošno omembo Georgesa Didi -Hubermana in njegove knjige o fra Angelicu. Mislim, da zavrnitev osnovne teze te knjige temelji na nesporazumu. Pri tematizaciji nemimetičnih elementov Angelicovih slik namreč Didi - Hubermanu nikakor ne gre za zanikanje figuralike, ki naj bi bila v primerjavi z nemimetičnimi madeži manj pomembna, ampak za tematizacijo tega, da je prav nemimetična podobotvornost – teološko konceptualizirana v povezavi z areopagitsko in avguštinsko-platonistično »regio dissimilitudinis« – formulativna osnova tudi za tisto, kar v slikah razbiramo kot mimetično. Didi - Huberman poskuša preseči dihotomijo abstraktno: figuralno prav z novo konceptualizacijo figure kot mistične (pre)figuracije, ki obsega tudi tisto, kar se zdi »nefiguralno«; torej predvsem razširi zavest o prostoru figuracije. (Mimogrede: zelo bi me zanimalo, kakšno stališče bi Uršič zavzel do Didi -Hubermanove interpretacije Botticellija (v knjigi Ouvrir Vénus. Nudité, ręve, cruauté, Pariz, Gallimard, 1999), ki tematizira temeljno »nečistost« florentinskega humanizma, ki je že ob vzpostavljanju vseboval tudi elemente svoje dekonstrukcije – in ki je bil v nekaterih bistvenih potezah ves čas zaznamovan tudi s poudarjeno krutostjo.)

Kot je razvidno že iz doslej rečenega, ni v Uršičevi knjigi nič manj kot pogovor z renesančnimi filozofskimi koncepti pomemben pogovor z renesančnimi slikami. Ta knjiga je prav toliko kot knjiga o renesančni filozofiji knjiga o renesančnem slikarstvu. In ko Uršič tematizira povezanost med filozofijo in slikarstvom, ta povezava, kot sem že omenil, ni takšna, da bi v slikah razbiral zgolj nekakšne ponazoritve in aplikacije vnaprej izoblikovanih filozofskih idej. Nasprotno: sámo slikarstvo v labirintskosti svoje materialnosti in svojih specifično slikarskih formulacij ima filozofsko vrednost (ko nas neposredno vodi v prostor kreativne imaginacije v območju »spiritualizirane materialnosti« in »materializirane spiritualnosti«, ki ga besedila nakazujejo). To je povsem v duhu florentinske renesanse, v duhu Leonardove izjave: »Kdor prezira slikarstvo, prezira tudi filozofijo in naravo.«

Uršičev pristop k slikarstvu je zelo odprt; Marija in Bruno pozorno stojita pred slikami in sta pripravljena v njih razbrati tudi nepričakovana sporočila. Zanimajo ju tako ikonografija kot likovna sredstva, materialnost teh sredstev, celo način, kako so bile barve sploh pridobljene, »alkimija« njihove priprave. (Uršič navaja čudovite odlomke iz slikarskega priročnika, ki ga je napisal Jehan le Begue; mimogrede: za italijansko renesanso bi bilo v tem kontekstu vsekakor zanimivo upoštevati tudi slikarski priročnik Cennina Cenninija.) A ne le to: zanima ju (še posebno Marijo) barva kot »misterij«, kot »inkarnacija«. Ta kompleksni, odprti in senzibilni pristop k slikarstvu je posebna odlika te knjige, ki je v slovenskem kontekstu še posebna osvežitev, saj se tradicionalna akademska umetnostna zgodovina v imenu objektivnosti navadno boji gledati slike brez zaščitnih očal raznih vnaprejšnjih opredelitev.

Pri tem moram še posebno opozoriti na v knjigo vključene zapiske o barvah, ki jih je napisala slikarka Joni Zakonjšek. V teh so med drugim tudi nekatere izmed najlepših formulacij v knjigi; na primer zanimiva misel, da je barva najhitrejša likovna prvina, hitrejša od misli. Vsekakor upam, da bo Joni Zakonjšek svoje zapiske, iz katerih so vzeti odlomki, objavila v celoti.

Marijo in Bruna njun kompleksni, odprti in senzibilni pristop do slikarstva privede do vrste zelo zanimivih in subtilnih observacij (včasih zelo zgoščeno podanih v nekaj besedah: na primer ob Signorellijevem Križanju). Zato me je toliko bolj presenetilo, da so ob tej subtilni odprtosti ponekod zapisani tudi presenetljivo nekritično izoblikovani pasusi; mislim na primer na Brunovo neumestno modrovanje o tem, da je vsa umetnost po renesansi pravzaprav »ena velika dekadenca v primerjavi z renesančnim«, da ne govorim o skrajno problematičnem stopnjevanju tega modrovanja z mislijo o »bolnem« človeku v umetnosti 20. stoletja; seveda pa je treba upoštevati, da takih misli Uršič ne zapiše v svojem imenu, ampak jih položi v usta Brunu, ki je – čeprav očitno v marsikaterem pogledu Uršičev alter ego – vendarle literarna oseba. Mislim, da Uršič Brunu – glede na to, da ta v knjigi včasih tudi zazeha – zavestno pripisuje tudi trenutke, ko mu koncentracija popusti. Končno zdrsne celo na raven seksistične profesorske »vizije« golih bruck s kulturologije (!) – domnevam sicer, da Uršič s takšnimi odlomki zavestno vzpostavlja ironično distanco do Bruna kot literarne osebe v svoji knjigi.

Toda trenutki, ko koncentracija popusti, to moram poudariti, vendarle ne dajejo tona celoti. So izjeme, ki jih lahko toliko bolj boleče zaznamo zato, ker so v kontrastu s siceršnjo koncentracijo misli in doživljanja.

Uršič je napisal knjigo, ki ni samo posvečena obravnavanju lepote, ampak tudi sama na marsikaterem mestu proizvede nenavadno lepoto. Berem jo, kot da bi bila presijana z blago poznopoletno svetlobo. Temeljna struktura knjige – prepletanje filozofske in literarne govorice – se v luči njenih poglavitnih tez pokaže kot zelo globoko utemeljena v problematiki, ki ji je posvečena. Literarizacija nekaterih poglavij knjige je odgovor na tematizacijo lepote, razvito v filozofskih poglavjih. Prestopanje v literarnost je torej povezano s temeljnim filozofskim sporočilom knjige. Pri tem je v dialogih med Marijo in Brunom napisani del knjige že sam po sebi tematizacija forme dialoga kot emblematične in najčistejše diskurzivne forme (neo)platonizma kot takega. Šibkejši del Uršičeve knjige se mi zdijo tisti odlomki, ki so napisani kot »čista« literatura: poglavja iz romana o Botticelliju, napisana v duhu romantične stilizacije iz 19. stoletja, ko je bila florentinska renesansa z Botticellijem in Savonarolo vred v Evropi nadvse popularna literarna tema. Vendar je tudi v teh poglavjih nekaj zelo zanimivih in lepih odlomkov; a najzanimivejša so prav tam, kjer se spremenijo v dialog o filozofskih temah (prim. poglavje o čutnosti nebes). Mislim, da je literarna vrednost Uršičeva knjige kljub vsemu v filozofskih poglavjih večja kot v izrecno literariziranih.

Še nekaj besed o razmerju med Brunom in Marijo. Videti je, da je Uršič Marijo kot literarno figuro zasnoval v povezavi z renesančno – recimo botticellijevsko – stilizacijo ženske, ki se hkrati pojavlja kot nekakšna »arhetipska« figura, z rahlo nakazanimi potezami tistega, kar je Goethe imenoval »das Ewig-Weibliche«, tistega, kar je Jung imenoval »anima« (Uršiču zelo ljub koncept), tistega, kar so alkimisti imenovali »soror mystica« – že ime pa nas spomni na krščansko Marijo. Kult »večno ženskega« ima seveda svoje pasti; ta izrazito moški kult je skrajno problematičen, saj je bil v evropski tradiciji ves čas poglavitna metafizična opora za zatirajoči in podcenjevalni odnos do konkretnih žensk. Toda videti je, da se Uršič te pasti zaveda; ves čas se ji poskuša izogniti, ne da bi se docela odrekel nekaterim elementom tega kulta: poskuša doseči, da bi bila Marija kot literarna figura inteligentna in izobražena moderna ženska, ob tem pa ohraniti milino in lepoto idealizacije, ki jo je ta kult vzpostavil.

Uršičeva knjiga kot celota – poleg tega, da iz nje ob sproščenem bralnem užitku zelo veliko izvemo – prinaša zelo oseben in izviren filozofski pogled na florentinski (neo)platonizem in z njim povezano slikarsko estetiko. Pri tem bi se lahko vprašali, ali Uršičeve vizije florentinskega humanizma kot neskaljene idealnosti pravzaprav ne obvladuje zasanjana nostalgija, za katero je vprašanje, ali je danes sploh lahko produktivna. Toda to knjigo moramo brati ravno kot poskus, da bi bila vizija, za katero je videti, da je popolnoma neaktualna, prepoznana v svoji nepopustljivosti. In prav v tem vidim temeljno filozofsko napetost te nenavadne, poučne in poetične knjige.

Kajti kot temeljni kriterij merilo za to, kaj sploh je (filozofska) misel, vidim prav to, da nekdo svoje misli ne misli v vnaprej postavljenih okvirih mogočega, ampak misli neko misel, da bi bila ta misel sploh mogoča – da bi sploh postala mogoča.

Ob branju te knjige so mi nekajkrat prišle na misel besede, s katerimi je Uršičev dolgoletni prijatelj Jure Detela (ki je bil tudi sam velik občudovalec in poznavalec renesančnega slikarstva) nekoč sklenil svoj zapis o slikarstvu Franceta Grudna; naj jih parafraziram tako, da Grudnovo ime zamenjam z Uršičevim: še zmeraj si želim, da bi bila tudi danes možna tista nedolžnost v percepciji, ki nanjo apelira Marko Uršič z Renesančno lepoto.