Marko Uršič: MATRICE LOGOSA, PREDGOVOR

Eseji in študije, zbrani v tej knjigi s skupnim naslovom Matrice logosa, so dela s področja filozofske logike, ki sem jih pisal v letih 1981-1986. Čeprav je vsako izmed njih relativno neodvisno od dru­gih, tako da je mogoče začeti brati to knjigo tudi na sredi ali celo na koncu, pa bralcu priporočam, naj vendarle bere po vrsti (in morda spu­sti ali zgolj preleti tiste teme, ki ga manj zanimajo), saj so teksti raz­vrščeni v smiselno vsebinsko zaporedje in celoto ter so medsebojno marsikje tesno prepleteni, na kar opozarjam tudi v opombah pod črto. Imenujem jih »poglavja« knjige Matrice logosa, čeprav to ne pomeni, da gre v enakem pomenu za poglavja kot pri kakšnem romanu ali siste­matično razvitem filozofskem delu.

Dva temeljna in po obsegu najdaljša teksta v tej knjigi, Paradoksi in hierarhije ter Logika in determinizem, sta napisana popolnoma na novo, posebej za Matrice logosa. Prvič objavljam tudi krajšo formalno logično študijo lo­gično z naslovom Aristotelove modalne konverzije, ostali teksti pa so predelani in prirejeni na osnovi že objavljenih del, ki so v prvotni obliki izšla v revijah Anthropos, Problemi, Nova revija, Republika (Zagreb) in Kulture Istoka (Beograd).

V Matricah logosa se prepleta več osnovnih tem s področja filo­zofske logike pa tudi filozofije v izvornem pomenu besede. Najprej je tu problematika logičnih paradoksov, ki je prav gotovo nekakšen »leit­motiv« celotne knjige; paradoksi kot »točke transcendence«, posebej eksplicirani v I. poglavju, se v nadaljevanju razkrivajo v različnih meta­morfozah, od modalnih paradoksov prek paradoksov v zvezi z več­valentnimi logikami do slavnega Lažnivca v Gödlovi varianti in Hof­stadterjevi interpretaciji. Druga osnovna tema so t.i. alternativni lo­gični sistemi, predvsem modalni (s posebnim poudarkom na »relevant­nih« implikacijah) in večvalentni (s posebnim poudarkom na Łukasie­wiczevi tro- in štirivalentni logiki). Zgodovinska tematika s področja logike je v nekaterih svojih momentih, zlasti v zvezi s problemom de fu­turis contingentibus, razvita eksplicitno v VI. poglavju, metodološko-problemsko v V. poglavju in izvenevropsko (primerjava grške logike z indijsko) v X. poglavju. Tematizacija dveh temeljnih filozofskih vpra­šanj, ki se neposredno navezujeta na logične raziskave, je predmet obravnave in premisleka v IV. poglavju (vprašanje determinizma) in v IX. poglavju (vprašanje subjekta in z njim povezano vprašanje možno­sti umetne inteligence). Vse omenjene teme je treba razumeti kot pra­mene miselnega poteka, ki se dogajajo vzporedno, se prepletajo, vča­sih tudi medsebojno križajo, odprti v neomejeni prostor »matric logo­sa«. Razmišljanje v tej knjigi izhaja iz spoznanja nemožnosti v pozitiv­nem zaprtega, dokončno artikuliranega filozofsko-logičnega sistema, iz potrebe po zgodovinskem preseganju dogmatike, ideološkosti in defin­itivnih odgovorov na tista temeljna vprašanja, ki so »večna naloga« filo­zofije in s tem tudi (filozofske) logike. Ideja o »resičnostnih igrah«, ki jo skiciram v IV. poglavju, izvira iz želje po ustvarjalnosti in svobodi tudi na tem področju, ki je – po drugi strani – nedvomno strukturira­no z mrežo »iz najtrdnejše kovine, stokrat močnejše od jekla in beto­na« (Łukasiewicz).

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil svojemu mentorju, prof. dr. Franetu Jermanu, za veliko in zelo dragoceno razumevanje za moje delo, za njegove sugestije v mojem podiplomskem študiju in za toleranco do mojih, včasih precej (s stališča logike in racionalne spoz­nave) »neortodoksnih« misli in hipotez.

V Ljubljani, aprila 1986.