Relief OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 

Splošne poteze

 

Osrednji del občine Ilirska Bistrica predstavljajo flišnati Brkini in Velikovodska kotlina. Ti dve naravni enoti pokrivata 2/5 občine in sta edini z normalno razvito vodno mrežo. V obliki klina ločujeta med sabo zakraseli svet in sicer Snežniško planoto (ki tudi pokriva 2/5 občine) in Koritniško kotlinico na vzhodu oziroma severu od Jelšanskega in Podgrajskega podolja na jugu oziroma jugozahodu.

 

NARAVNE ENOTE OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Vir: Pregledna karta občine Ilirska Bistrica. 1980, Ljubljana, Geodetski zavod SRS, Oddelek za kartografijo.

 

 

 

Nadmorska višina posameznih predelov se giblje med 360 m v dolini Velike vode pri Ribnici (Topografska karta 1:25000, Pivka, 1988) in 1796 m na Velikem Snežniku. Največji delež površja, 22.43%, zajema po digitalnem modelu reliefa (DMR) z osnovnico 100 m višinski pas 500 – 599 m, sledita pa mu višinski pas od 400 do 499 m z 18.40% in višinski pas od 600 do 699 m s 13.38%. Pod 800 m n.m., v pasu stalne naselitve, je 61.50% površja. V višinskem pasu od 800 do 999 m n.m. je 9.09%, v višinskem pasu od 1000 do 1199 m n.m. 15.81%, v višinskem pasu od 1200 do 1399 m n.m. pa 11.70% površja, medtem ko ga je v višinskem pasu od 1400 do 1796 m n.m. le 1.90% (Geografski inštitut…, 2000). Srednja nadmorska višina občine znaša 780 m in je precej višja od slovenskega povprečja (557m) (Perko, Orožen Adamič, 1998).

Ravnega sveta je v občini malo, pod 2.0º naklona je po DMR le 17.95 km² oz. 3.74% površja. Med 2.0º in 5.9º ga je 81.33 km² oz. 16.94%, med 6.0º in 11.9º 142.62 km² oz. 29.71%, med 12.0º in 19.9º 159.26 km² oz. 33.18º, med 20º in 29.9º 7074 km² oz. 14.74%, med 30.0º km² in 44.9º 80.8 km² oz. 1.68% in nad 44.9º 0.02 km², kar ne znese niti 0.01% (Geografski inštitut…, 2000). Povprečni naklon površja občine je 13.2º in je skoraj enak republiškemu (13.1º) (Perko, Orožen Adamič, 1998).

V občini je največ površja obrnjenega proti jugozahodu, po DMR 89.11 km² oz. 18.56%. Sledijo zahodne lege s 65.94 km² oz. 13.74%, južne s 60.57 km² oz. 12.62%, severovzhodne z 59.70 km² oz. 12.44%, severne z 59.46 km² oz. 12.39%, severozahodne s 53.76 km² oz. 11.20%, vzhodne s 46.00 km² oz. 9.58% in jugovzhodne s 44.61 km² oz. 9.29%, medtem ko je 0.85 km² oz 0.18% površja popolnoma ravnega (Geografski inštitut…, 2000). V teh vrednostih se kaže prevladujoča slemenitev občine, od severozahoda proti jugovzhodu.

 

VIŠINSKI PASOVI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA (PO DIGITALNEM MODELU RELIEFA Z OSNOVNICO 100 M)

 

NADMORSKA VIŠINA (M)

POVRŠINA (KM²)

DELEŽ (%)

360 – 399

 

3.13

 

 

0.65

 

400 – 499

 

88.32

 

 

18.40

 

500 – 599

 

107.65

 

 

22.43

 

600 – 699

 

64.23

 

 

13.38

 

700 – 799

 

31.87

 

 

6.64

 

800 – 899

 

16.91

 

 

3.52

 

900 – 999

 

26.72

 

 

5.57

 

1000 – 1099

 

39.58

 

 

8.25

 

1100 – 1199

 

36.29

 

 

7.56

 

1200 – 1299

 

29.76

 

 

6.20

 

1300 – 1399

 

26.38

 

 

5.50

 

1400 – 1499

 

7.79

 

 

1.62

 

1500 – 1599

 

1.02

 

 

0.21

 

1600 – 1699

 

0.29

 

 

0.06

 

1700 – 1796

 

0.06

 

 

0.01

 

SKUPAJ

 

480.00

 

 

100.00

 

Vir: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. 2000, arhivsko gradivo.

 

 

Snežniška planota

 

MALI IN VELIKI SNEŽNIK.

FOTO: HINKO POROČNIK. IZ ZBIRKE »ČUDOVITI SVET SNEŽNIKA«.

 

 

Snežniška planota je del velike planote med Notranjskim podoljem in Zgornjim Pokolpjem na vzhodu ter Pivško kotlino, dolino Velike vode in Jelšansko - Brgudskim podoljem na zahodu. Zaradi različnih nadmorskih višin se je za najnižji, severni del tega obsežnega planotastega sveta uveljavilo ime Javorniki, za nekoliko višji, južni del Risnjak in za najvišji, osrednji del Snežnik. Meji med temi enotami potekata po suhih dolinah, dolih in dragah, med Javorniki in Snežnikom od Knežaka proti Mašunu in do Leskove doline, med Snežnikom in Risnjakom pa iznad povirja Velike vode preko Gomancev in Police do Čabra (Melik, 1960; Klemenčič, 1959).

V ilirskobistriško občino spada večji del Snežnika in del južnih Javornikov. Nadmorske višine tega gorskega sveta se gibljejo med okrog 600 in 1796 metri, kolikor je visok tudi najvišji vrh planote, Veliki Snežnik (Pregledna karta…, 1980; Državna topografska karta 1:25000, Snežnik, 1995), 4/5 pa se ga nahaja v nadmorski višini 900 – 1400 m (Geografski inštitut…, 2000). Površje je močno zakraselo, relief je tipično kraški s številnimi kotliči, vrtačami, doli, podolji in dragami, med katerimi se vzpenjajo prav tako zelo številni roglji, čoki, kolki, brda in gore. Doline in drage so do 200 metrov globoko vrezane med kope in slemena. V širšem območju Velikega Snežnika je relief deloma ledeniško preoblikovan (Melik, 1960; Klemenčič, 1959; Šifrer, 1959).

 

Koritniška kotlinica

 

Suhi del doline Zgornje Pivke, v glavnem na nadmorski višini med 580 in 630 m (Državna topografska karta 1:25000, Jelšane, 1995), ki pripada ilirskobistriški občini, je Koritniška kotlinica, ki jo je v krednem apniškem ozemlju izoblikovala v kvartarju nadzemsko tekoča Pivka. Le ta je ponekod ustvarila obsežne terase, v zgornjem delu kotlinice, pri Koritnicah, pa je nasula zelo velik vršaj apniškega grušča in proda. Med Knežakom in Koritnicami je aluvialna ravnica, ki naj bi bila ostanek kvartarnega jezera. Velik del površja je precej zakrasel (Melik, 1960).

 

Brkini in kotlina Velike vode[1]

 

Brkini z dolino Velike vode so edina reliefna enota z normalno razvito, nadzemno vodno mrežo. Vzrok tega je v njeni zgradbi – sestavljena je pretežno iz neprepustnih flišnih sedimentov. Obenem pa so precej neodporni proti zarezovanju tekočih voda, zato so za to pokrajino značilne globoke doline.

Brkini so dolgo pogorje, položni široko plečati hrbet, ki se vleče južno od Velike vode od nadmorske višine okrog 650 m na jugovzhodu nad njenim povirjem v Dletu do okrog 800 m na severozahodu nad njenim ponikom pri Škocjanu. Gre za hribovje zmernih relativnih višin 200 - 300 m, ki se od severozahoda proti jugovzhodu za spoznanje znižuje in je vse bolj razrezano in razčlenjeno. Hribi so lepo položno in zaobljeno izoblikovani, na pogled se zdijo kakor dolga, ravna gora.

Brkini so v skoraj vsem obsegu razvodje - proti severovzhodu potoki od tam tečejo v Veliko vodo, na južno stran pa proti Podgrajski suhi dolini, ob kateri, takoj ko jo dosežejo, poniknejo. Tako spremljajo jugovzhodno vznožje Brkinov od Škocjana do Šapjan številne ponikve oziroma slepe doline, skupaj jih je 16.

Ilirskobistriški občini pripada jugovzhodna polovica Brkinov, katere skrajni jugovzhodni obronki sicer segajo čez mejo na Hrvaško. Ta del Brkinov je bolj razrezan (še posebej njegov jugozahodni del, za katerega se je uveljavilo med domačini ime Brda) in razčlenjen od severozahodnega dela, pritoki Velike vode delajo velike vijuge in so s svojim tokom usmerjeni proti jugovzhodu, še posebno Klivnik in Posrtev. Ti potoki so bili sprva pritoki reke, ki je tekla po Jelšanskem podolju v Kvarnerski zaliv in jih je kasneje zaradi tektonskega dvigovanja podolja Velika voda pretočila nase. Zaradi tega je brkinsko razvodje asimetrično; pretežni del površja se odmaka v Veliko vodo.

Velika voda izvira v stičnem pasu med flišem in mezozojskim apnencem Snežniške in Risnjaške planote, pod Gomanci. V zgornjem delu, do Gornje Bitnje, je njena dolina široka, plana in prostorna in lahko govorimo o kotlini (Velikovodska kotlina), ob spodnjem toku pa je le tesna deber. Vzrok za to je, da je njen zgornji tok vezan na veliko tektonsko prelomnico, ki loči fliš od mezozojskega apnika, medtem ko je spodnji del njene doline običajna geomorfološka tvorba in zato v obliki debri. Dolina je najširša pri Ilirski Bistrici, kjer je v času močnega pliocenskega epirogenetskega dviganja prišlo do zaostajanja in nastanka manjše kotline (Ilirskobistriška kotlinica). Zaradi narivanja orjaške apniške gmote Snežniške planote na eocenski fliš Brkinske sinklinale, grezanje kotline in doline nad njo, podgorskega žleba, še vedno traja. Zgornji, širši in od ostalega dela precej zaprti del Podgore je Kočanska kotlinica.

Današnje dno doline Velike vode od Gornje Bitnje navzgor je tip prave ploske doline, kar je posledica močnega kvartarnega rečnega zasipanja in naplavljanja. V zgornjem koncu doline, pri Zabičah, se vidijo v rečnem dnu terase ob danji ravnici, ki so iz peska in zlasti proda, v starejših položajih tudi trdno sprijetega. Ta prod v veliki meri izvira iz diluvialnih moren izpod Snežnika, še posebej z Gomancev, od koder so vode tekle v normalnem povrhnjem toku ter dovajale kamniti drobir. Močno periglacialno preperevanje je po strmih pobočjih proti dolini dobavljalo obilo grušča, kar kažejo zaplate melišč in sprimki starega grušča v strminah nad dolino Velike vode. Z Brkinov pa so vode nanašale večje množine peska in zlasti blata ter ga nalagale v dolinskem dnu. Veliko vodo tako sedaj spremlja široka aluvialna ravan, ob njej pa dobro izoblikovane kvartarne terase. Nad temi se vrstijo pliocenske terase v eocenskem flišu, ki kaže tu znatno nižjo nadmorsko višino kot v Brkinih.

Od Gornje Bitnje navzdol postaja dolina Velike vode (Reke) tesnejša, danja ravnica se naglo oži in kmalu popolnoma izgine. Nikjer ni nikakršne naplavine, pobočja se z obeh strani spuščajo neposredno k strugi. Medtem ko v zgornjem delu doline naselja skoraj prehajajo eno v drugo, v tej debri ni nobenega (v delu, ki spada v ilirskobistriško občino, medtem ko so nižje le redka in zelo majhna - do manjše razširitve v krednem in deloma eocenskem apnencu na prehodu iz fliša v zakraseli apnik v Vremski dolini; najnižja so na pliocenskih terasah 100 - 200 m nad dnom).

 

Podgrajsko podolje

 

Podgrajsko podolje je suha dolina, ki se vleče in polagoma zvišuje od Kozine proti jugovzhodu do Staroda. Občini Ilirska Bistrica pripada njen zgornji del, od Staroda do Hrušice.

Podgrajsko suho dolino je oblikovala površinska reka, ki je tekla od Staroda čez Podgrad, Markovščino in Materijo ter nato naprej ali ob Rodiku proti Divači v Veliko vodo, ali čez Kozino in Bazovico v Nabrežinsko suho dolino (Melik, 1960).

Ravnina te suhe doline reže poševno nagnjene kredne in eocenske sklade, iz česar lahko sklepamo, da kamninska zgradba ni vplivala na izoblikovanje površja. Dolina je lepo izoblikovana, njeno dno, ravno in obsežno, 2-3-4 km v širjavi, se nahaja pri Kozini - Hrpeljah v nadmorski višini okrog 500 - 520 m, pri Markovščini leži okrog 530 - 550 m visoko, pri Podgradu med 550 - 570 m in pri Starodu v nadmorski višini 670 - 680 m (Melik, 1960).

Dno doline je precej zakraselo, s številnimi vrtačami. Potoki, ki sem pritečejo z Brkinov, ob dosegu doline poniknejo. Te slepe doline so s svojimi ponikevskimi kotanjami izdolbene 40 - 80 m globoko v danjo ravan suhe doline. V njih je precej prsti, ki so jo potoki prinesli s flišnega hribovja in zato skoraj ob vsaki od njih stoji vas. Na območju Ilirske Bistrice se nahajajo Račiške in Hrušiške ponikve. Da je obseg doline tako velik, so verjetno v večji meri prispevali vodni tokovi s Slavnika in Čičarije, kjer so bili, zaradi večje množine padavin, bolj vodnati (Klemenčič, 1959; Melik, 1960).

Podgrajsko suho dolino obdajajo na obeh straneh, še posebno pa v hribovitih predelih med slepimi dolinami, dobro vidne terase, ki jih je izdelala fluvialna bočna erozija v razdobjih postopnega zniževanja erozijske osnove (Melik, 1960).

Proti jugu Podgrajsko podolje prehaja v Čičarijsko hribovje. Občina Ilirska Bistrica poseže na njegove obronke s Trstenikom (837 m) (Državna topografska karta 1:25000, Žabnik in Starod, 1995).

 

Jelšansko podolje

 

Jelšansko ali Brgudsko podolje je pokrajina sorazmerno nizko ležečega, povečini močno zakraselega ozemlja med visoko planoto Snežnik - Risnjak in Čičarijo ter Kvarnerskim zalivom in dolino Velike Vode. Podolje je nastalo s tektonskimi premiki - dinarske grude na obeh straneh podolja so se konec terciarja in v kvartarju dvigovale, sredi njih ležeči podolžni pas pa je relativno zaostajal. Tektonski premiki še vedno trajajo, na kar kažejo potresi (Melik, 1960).

V predkraški dobi naj bi po Jelšanskem podolju proti Kvarneru tekli dve vzporedni reki. Ena je bila usmerjena od kolena Posrtvi in Klivnika čez Jelšane in Brgud ter Jurdane na Preluko, druga pa izpod Gomancev čez podolje Klane, Marčeljev in Kastava proti Reki. Dedič po prvi reki je le nekaj kratkih ponikalnic, po drugi pa Rječina (Melik, 1960).

V ilirskobistriško občino spada skrajni severni del Jelšanskega podolja. Gre za dve slepi dolini ob južnem robu flišnega pasu, ki sta po legi, nastanku in celotnem značaju nadaljevanje slepih dolin v Podgrajskem podolju, ter za razgiban, kamnit kraški svet. Na zahodnem robu podolja leži slepa dolina Mržljaka z obdajajočo jo ravnoto v nadmorski višini okrog 410 – 430 m, kjer sta naselji Dolenje in Jelšane, na vzhodnem robu pa je v nadmorski višini 490 – 520 m slepa dolina Sušačkega potoka z naseljema Sušak in Novokračine (Melik, 1960; Državna topografska karta 1:25000, Jelšane in Novokračine, 1995).


Literatura:

 

1.        Državna topografska karta 1:25000. 183, Jelšane. 1995, Ljubljana, Geodetski zavod Slovenije, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG;

2.        Državna topografska karta 1:25000. 198, Novokračine. 1995, Ljubljana, Geodetski zavod Slovenije, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG;

3.        Državna topografska karta 1:25000. 184, Snežnik. 1995, Ljubljana, Geodetski zavod Slovenije, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG;

4.        Državna topografska karta 1:25000. 197, Starod. 1995, Ljubljana, Geodetski zavod Slovenije, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG;

5.        Državna topografska karta 1:25000. 196, Žabnik. 1995, Ljubljana, Geodetski zavod Slovenije, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG;

6.        Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. 2000, arhivsko gradivo;

7.        Klemenčič, V., 1959: Pokrajina med Snežnikom in Slavnikom: gospodarska geografija. Razred za prirodoslovne in medicinske vede, Dela 8. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za geografijo, 197 str.;

8.        Melik, A., 1960: Slovensko Primorje. Ljubljana, Slovenska matica, 547 str.;

9.        Perko, D., Orožen Adamič, M., 1998: Slovenske občine. Ljubljana, Mladinska knjiga, 320 str.;

10.     Pregledna karta občine Ilirska Bistrica. 1980, Ljubljana, Geodetski zavod SRS. Oddelek za kartografijo;

11.     Šifrer, M., 1959: Obseg pleistocenske poledenitve na Snežniku. Geografski zbornik. 5, str. 27 – 83;

12.     Topografska karta 1:25000. Pivka. 1988, Beograd, Vojnogeografski institut.

 

Poglavje iz (z manjšimi popravki, dopolnili in prilagoditvami spletnim stranem in namenu):

Uljan, M., 2000: Novejši regionalni razvoj občine Ilirska Bistrica. Diplomska naloga. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo / Poglavje Relief, str. 9-13.

 

Ó Mile Uljan, mile.uljan@guest.arnes.si

     januar 2003

 [1] Vir za celotno poglavje je: Melik, 1960: Slovensko Primorje. Ljubljana, Slovenska matica, 547 str.