PITAGOROV IZREK

 1. Izračunaj neznano stranico v pravokotnem trikotniku s pravim kotom v oglišču B:
  a) c= 4 cm, a = 2
  Ö 3 cm
  b) b = 8 dm, a = 5 dm
  c) c = 7
  Ö 3 cm, b = 16 cm
 2. Zapiši Pitagorov izrek za stranice pravokotnega trikotnika s pravim kotom v oglišču A.

 3. Zapiši Pitagorov izrek za stranice pravokotnega trikotnika s pravim kotom v oglišču C.

 4. Izračunaj dolžino diagonale v kvadratu s stranico 6 cm ( zaokroži na eno decimalko).

 5. Koliko meri stranica kvadrata, če diagonala meri 7Ö 2 dm? Izračunaj še ploščino in obseg kvadrata.

 6. Ploščina kvadratu včtranega kroga je 25 p cm2. Izračunaj stranico, ploščino in obseg kvadrata.
  Za koliko se razlikujeta ploščina kroga in ploščina kvadrata?

 7. Obseg kvadratu očrtanega kroga meri 16Ö 2 p cm. Izračunaj ploščino tega kroga.
  Izračunaj tudi stranico, ploščino in obseg kvadrata.

 8. Zajec teče po diagonali njive, ki ima dolžino 60 m in širino 20 m. Koliko m je pretekel?
  Za koliko % je pot po diagonali krajša od poti po meji?

 9. V pravokotniku meri stranica a 8 cm, stranica b pa je polovico krajša od a.
  Izračunaj ploščino, obseg in diagonalo pravokotnika.

 10. Izračunaj ploščino enakokrakega trikotnika, če je osnovnica 8 cm , krak pa 5 cm.

 11. Izračunaj ploščino in obseg enakostraničnega trikotnika s stranico 1 dm.

NAZAJ - DOMOV - NAPREJ