Matematični slovar

Slovensko angleški matematični slovar

Ta slovar zajema srednješolsko matematično terminologijo. To pomeni, da slovar vsebuje samo strokovne izraze s področja srednješolske matematike. Pri besedah z več pomeni je zapisan samo matematični pomen (npr.: beseda »telo« je prevedena v angleščino kot »solid« in ne kot »body«).

Slovar je urejen po slovenskem abecednem redu, ker je namenjen tistim učencem, ki bi radi prevedli matematično besedilo iz slovenščine v angleščino.
Kljub temu ga zlahka uporabimo tudi za iskanje neznane angleške besede. Zgled: Radi bi izvedeli, kaj pomeni angleška beseda »coprime«. S pritiskom na CTRL F vklopimo iskanje, vpišemo iskano besedo in brskalnik poišče v slovarju vsa mesta, kjer se ta beseda pojavlja.


Slovenian-English mathematical dictionary

This dictionary includes mathematical terminology for secondary schools. It contains only technical terms used in secondary school mathematics. If a word has several meanings only the mathematical meaning is listed (eg.: the Slovene word “telo” is translated to English as “solid” and not as “body”).

The dictionary is ordered by Slovenian alphabetical order, since it is intended for students who would like to translate a mathematical text from Slovenian to English. Nevertheless, it can be used to translate English words to Slovenian, too. Example: you would like to translate the English word “coprime”. Press CTRL F to bring up the find bar, enter the word and the browser will locate all the matches in the dictionary.


A

abscisa  =  abscissa (množina: abscissae, abscissas)

absolutna vrednost  =  absolute value

aksiom  =  axiom

algebrski ulomek, racionalni izraz  =  rational expression, polynomial fraction

algoritem  =  algorithm

ali  =  or

antilogaritem  =  antilogarithm

aplikata  =  applicate

asimptota  =  asymptote

asociativnost  =  associative property

B

baza  =  basis

binom, dvočlenik  =  binomial

binomski koeficient  =  binomial coefficient

C

celo število  =  integer; whole number

Č

člen  =  term

D

daljica  =  (straight) line segment

decimalen  =  decimal

definicija  =  definition

definirati  =  define

delež  =  proportion; share

delitelj  =  divisor; factor

deliti  =  divide

deljenec  =  dividend

deljenje  =  division

deljivost  =  divisibility

deltoid  =  deltoid, kite

desetkotnik  =  decagon

devetkotnik  =  nonagon, enneagon

diferenca, razlika  =  difference

diferenčni količnik  =  difference quotient

dimenzija, razsežnost  =  dimension

disjunkcija  =  disjunction

distributivnost  =  distributive property

divergenten  =  divergent

divergirati  =  diverge

dodekaeder  =  dodecahedron (množina: dodecahedra, dodecahedrons)

dogodek  =  event

dokaz  =  proof

dolžina  =  length

domneva  =  conjecture

dopolnjevanje do popolnega kvadrata  =  completing the square

dvočlenik, binom  =  binomial

dvoumen  =  ambiguous

E

eksponent  =  exponent

ekstrem  =  extremum (množina: extrema); extreme value

ekvivalenca, enakovrednost  =  equivalence

element  =  element

elipsa  =  ellipse

enačba  =  equation

enakokraki trikotnik  =  isosceles triangle

enakost  =  identity, equality

enakostranični trikotnik  =  equilateral triangle

enočlenik, monom  =  monomial

enota  =  unit

Eratosten  =  Eratosthenes

Evklid  =  Euclid

F

faktor  =  factor

faktoriela, fakulteta  =  factorial

faktoriziranje, razstavljanje, razcepljanje  =  factoring, (GB) factorisation, (USA) factorization

formula  =  formula

funkcija  =  function

G

gorišče  =  focus (množina: foci, focuses)

graf  =  graph

H

heksaeder, kocka  =  hexahedron (množina: hexahedra, hexahedrons), cube

Heron  =  Heron, Hero

hiperbola  =  hyperbola (množina: hyperbolae, hyperbolas)

hipotenuza  =  hypothenuse

Hornerjev algoritem  =  Horner's method, (GB) Horner scheme, (USA) Horner's rule

I

ikozaeder  =  icosahedron (množina: icosahedra, icosahedrons)

imenovalec  =  denominator

implikacija  =  implication

infinitezimalni račun  =  calculus, infinitesimal calculus

in hkrati, in  =  and

integral  =  integral, antiderivative

integriranec, integrand  =  integrand

integriranje, integracija [računanje določenega integrala]  =  integration

integriranje, integracija [računanje nedoločenega integrala]  =  antidifferentiation; indefinite integration

integriranje po delih, integracija per partes  =  integration by parts

integriranje z uvedbo nove spremenljivke  =  integration by substitution

interval  =  interval

inverz  =  inverse

izhodišče  =  origin

izid  =  outcome; result

izjava  =  statement; proposition

izometrija, togi premik  =  isometry

izpeljati  =  derive

izpeljava  =  derivation

izpostaviti skupni faktor  =  factoring out the common factor; taking out the common factor

izračunati vrednost  =  evaluate

izraz  =  expression

izrek, teorem  =  theorem

izsek  =  sector

J

K

kardinalnost, moč množice  =  cardinality od a set

kartezični produkt  =  Cartesian product

kateta  =  cathetus (množina: catheti); leg of a right triangle

kocka, heksaeder  =  cube, hexahedron (množina: hexahedra, hexahedrons)

koeficient  =  coefficient

količnik, kvocient  =  quotient

kompleksno število  =  complex number

komplement  =  complement

komponenta  =  component

kompózitum (funkcij)  =  (function) composition

kombinacija  =  combination

kombinatorika  =  combinatorics

komutativnost  =  commutative property

končen [tisti, ki je na koncu]  =  terminal, end-

končen [ne neskončen]  =  finite

konjunkcija  =  conjunction

konvergenten  =  convergent

konvergirati  =  converge

koordinata  =  coordinate (tudi: co-ordinate, coördinate)

koren  =  root

kosinus  =  cosine (množina: cosines)

kót  =  angle

kotomer  =  protractor

krajišče (daljice)  =  endpoint (of a line segment)

krajšanje ulomka  =  reducing a fraction, reduction of a fraction

krak  =  leg, side

krivulja  =  curve

krog  =  (GB) disc, circular disc; (USA) disk, circular disk

krogla  =  sphere

krožnica  =  circle

kub  =  cube

kvadrant  =  quadrant

kvadrat  =  square

kvantifikator  =  quantifier

L

liha funkcija  =  odd function

liho število  =  odd number

lik  =  2-dimensional figure

limita  =  limit

linearen  =  linear

logaritem  =  logarithm

lok  =  arc

M

maksimum  =  maximum (množina: maxima)

manjši (od)  =  less (then); smaller (then)

mediana  =  median

meja  =  bound

minimum  =  minimum (množina: minima)

množenje  =  multiplication, multiplying

množica  =  set

množiti  =  multiply

moč množice, kardinalnost  =  cardinality od a set

modus  =  mode

monom, enočlenik  =  monomial

N

naklon  =  inclination

naraščati  =  increase

naraščajoč  =  increasing

naravno število  =  natural number

narisati  =  draw, plot

nasproten  =  opposite

navpičen  =  vertical

neenačba  =  inequation

neenakost  =  inequality

negacija, zanikanje  =  negation

negativen  =  negative

nepravilen  =  incorrect, false

neskončen  =  infinite

neskončnost  =  infinity

neznanka  =  unknown

nič, ničla  =  zero

normala  =  normal

O

obratna vrednost, recipročna vrednost  =  reciprocal value

obresti  =  interest

obseg  =  perimeter, (v posebnih primerih: circumference)

očrtana krožnica  =  circumcircle

odsek  =  intercept, segment

odstotek, procent  =  percent

odštevanje  =  subtraction

odvajanje  =  differentiation

odvajati  =  differentiate

odvedljiva funkcija  =  differentiable function

odvod  =  derivative

oklepaj  =  parentheses, brackets

oktaeder  =  octahedron (množina: octahedra, octahedrons)

omejen  =  bounded

ordinata  =  ordinate

os  =  axis (množina: axes)

osemkotnik  =  octagon

osnova, baza  =  base

osnovna ploskev  =  base

osnovnica  =  base

ostanek  =  remainder

označiti, zapisati  =  indicate, denote, label

P

padati  =  decrease

padajoč  =  decreasing

parabola  =  parabola (množina: parabolae, parabolas)

paralelogram  =  parallelogram

permutacija  =  permutation (opozorilo: v angleščini ta beseda vključuje tudi variacije!)

petkotnik  =  pentagon

piramida  =  pyramid

Pitagora  =  Pythagoras

plašč (telesa)  =  lateral surface (of a solid)

ploskev  =  surface

ploščina  =  area

podmnožica  =  subset

podobnost  =  similarity

podolgovat  =  oblong

pól  =  vertical asymptote, pole

polieder  =  polyhedron (množina: polyhedra, polyhedrons)

polinom  =  polynomial

polkrog  =  semicircle

polmer, radij  =  radius (množina: radii, radiuses)

polos  =  semiaxis (množina: semiaxes)

poltrak  =  ray; half-line

poševen, nagnjen  =  oblique

poštevanka  =  multiplication table

potenca  =  power

potencirati  =  raising to a power

potenčna množica  =  power set

potenčna funkcija  =  power function

povprečen  =  average

povprečje, sredina  =  mean; mean value; average

površina  =  area

pozitiven  =  positive

prafaktorizacija  =  prime factorization

praštevilo  =  prime number

pravilen  =  correct, true; regular

pravilo  =  rule

pravokoten  =  perpendicular

pravokotnik  =  rectangle

pravokotnost  =  perpendicularity

predpostavka  =  conjecture

predznak  =  sign

premer  =  diameter

premica  =  (straight) line

premik  =  translation

presek  =  intersection

pretvoriti, preoblikovati v  =  convert to

prevoj  =  inflexion point, inflection point

priležen  =  adjacent

primerjati  =  compare

prizma  =  prism

procent, odstotek  =  percent

produkt  =  product

promil  =  per mil, permil (tudi: per mille, permille)

prostor  =  space

protislovje  =  contradiction

R

racionalen  =  rational

račun, računanje  =  computation, calculation; calculus (množina: calculi)

radian  =  radian

radij, polmer  =  radius (množina: radii, radiuses)

ravnina  =  plane

razcepiti  =  factor

razčleniti  =  expand

razdalja  =  distance

razlika  =  difference

razmerje  =  ratio

razpolovišče (daljice)  =  midpoint (of a line segment)

razsežnost, dimenzija  =  dimension

razstaviti  =  factor

razteg  =  dilation

razvrščati  =  classify

realen  =  real

relacija  =  relation

rešiti  =  solve

rešitev  =  solution

risati  =  draw, plot

rob  =  edge

romb  =  rhombus; rhomb

romboid  =  rhomboid

S

sedemkotnik  =  heptagon, septagon

sekanta  =  secant

sestavljen  =  composite

seštevanec  =  addend

seštevanje  =  addition

seštevati  =  add

simetrala  =  bisector, axis of symmetry

simetrija  =  symmetry

sinus  =  sine (množina: sines)

sistem  =  system

skalár  =  scalar

skladen  =  congruent

skladnost  =  congruence

skupni  =  common

smer  =  direction

soda funkcija  =  even function

sodo število  =  even number

sokota  =  adjacent supplementary angles

spodnja meja  =  lower bound

spremenljivka  =  variable

sredina, povprečje  =  mean; average

središče  =  (GB) centre; (USA) center

standardni odklon  =  standard deviation

statistika  =  statistics

stopinja  =  degree

stopnja  =  degree

stožec  =  cone

stožnica  =  conic section

stranica  =  side

Š

šestilo  =  compass, a pair of compasses

šestkotnik  =  hexagon

števec  =  numerator

številka  =  number

število  =  number

števka  =  digit

štirikotnik  =  quadrilateral

T

tangens  =  tangent

tangenta  =  tangent

tavtologija  =  tautology

telo  =  solid, 3-dimensional figure

teme krivulje  =  vertex

tetiva  =  chord

tetraeder  =  tetrahedron (množina: tetrahedra, tetrahedrons)

težišče  =  barycenter, centroid, center of mass

težiščnica trikotnika  =  triangle median

točen, točno  =  accurate

točnost  =  accuracy

točka  =  point

togi premik, izometrija  =  isometry

trapez  =  (GB) trapezium, (USA) trapezoid

trapezoid, nepravilni štirikotnik  =  irregular quadrilateral; (GB) trapezoid, (USA) trapezium

trigonometrija  =  trigonometry

trikotnik  =  triangle

tuj  =  disjoint

U

ulomek  =  fraction

unija  =  union

urediti  =  order

urejen  =  ordered

urejenost  =  ordering

V

valj  =  cylinder

variacija  =  permutation (opozorilo: v angleščini ta beseda vključuje permutacije in variacije!)

včrtana krožnica  =  incircle

veččlenik  =  polynomial

večji (od)  =  greater (then); bigger (then)

večkotnik  =  polygon

večkratnik  =  multiple

vektor  =  vector

velikost  =  magnitude

verjetnost  =  probability

verjetnostni račun  =  probability calculus

višina  =  altitude, height

vodnica  =  directrix (množina: directrices)

vodoraven  =  horizontal

vrednost  =  value

vrh  =  vertex, apex

vrsta [vsota členov zaporedja]  =  series

vrtenje  =  rotation

vsota  =  sum

vstaviti  =  substitute

vstavljanje  =  substitution

Z

začeten  =  initial

zaloga vrednosti  =  range

zanikanje, negacija  =  negation

zaokrožanje  =  rounding

zapis  =  notation

zapisati, označiti  =  denote, indicate

zaporedje  =  sequence, (v posebnih primerih: progression)

zasuk  =  rotation

zgled  =  example

zgornja meja  =  upper bound

zlati rez, razmerje zlatega reza  =  golden ratio

zmnožek, produkt  =  product

zrcaljenje  =  reflection

zrcaliti (čez, preko ...)  =  reflect (through, across ...)

zvezna funkcija  =  continuous function

zveznost  =  continuity

Ž