POSLOVNA MATEMATIKA 1

1. NEKAJ O RAČUNANJU (ulomki, linearne enačbe, približki in zaokroževanje, merske enote, aritmetično zaporedje, elektronski pripomočki...)

2. RAZMERJA IN SORAZMERJA (razmerja, sorazmerja, premo in obratno sorazmerje)

3. SKLEPNI RAČUN (enostavni in sestavljeni sklepni račun, uporaba linearnih enačb)

4. VERIŽNI RAČUN (tehnika verižnega računa, dodatki in popusti)

5. RAZDELILNI RAČUN (enostavni in sestavljeni razdelilni račun)

6. ZMESNI RAČUN (osnovni prijemi zmesnega računa, žlahtne kovine, sestavljeni zmesni račun)

7. PROCENTNI RAČUN (osnovni pojmi, račuinanje posameznih količin, uporaba verižnega računa in soramerij ter linearnih enačb, male zvijače....)

8. KALKULACIJE (enostavna in sestavljena delitvena kalkulacija ter kalkulacija z adodatki)

9. OBRESTNI RAČUN (obresti-osnovni pojmi, dekurzivno in anticipativno obrestovanje, navadni in obrestnoobrestni račun, metode navadnega obrestnega računa)

10. NEKAJ UPORAB (diskontiranje glavnic, hranilne vloge, tekoči računi, menica...)

TEČAJNA LISTA BS