.
 

 
Mladinski dom Malči Beličeve
Mencingerjeva 65
1111 Ljubljana
 
Tel: 01 283 3196
 

 

Mirno more

 
 
 
 
Mladinski dom Malči Beličeve
 
Mladinski dom Malči Beličeve je  javno-izobraževalni zavod, ki je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju vzgoje
in izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami, na podlagi programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo.
 
Mladinski dom Malči Beličeve je ustanova, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami nudi in zagotavlja kompletno, celodnevno oskrbo skozi vso leto. Poleg tega nudi še varstvo, zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoč pri izobraževanju osnovnošolski populaciji
(izjemoma srednješolski), ki obiskujejo redne OŠ, SŠ ali ZUJL.
 
Kriteriji sprejema
Otroci in mladostniki, ki so sprejeti in obravnavani v Domu, so socialno in razvojno ogroženi, ter posledično lažje vedenjsko in tudi osebnostno moteni; izjemoma sprejemamo tudi otroke z lažjo duševno motnjo.
Vzroki socialne ogroženosti so predvsem posledice neprimernega socialnega okolja, ne vzpodbudnih družinskih razmer, ter ne vzpodbudnega okolja.
Najpogostejši vzroki za sprejem so vzgojna nesposobnost ali nemoč staršev, ogroženost otrok s strani staršev, vedenjska motenost s strani staršev, psihično in fizično nasilje v družini, smrt v družini, alkoholizem, neurejene družinske in
stanovanjske razmere ki ogrožajo normalen razvoj otroka, odklanjanje otroka, občasno ali stalno trpinčenje, spolno zlorabljanje, začasna ali stalna odsotnost staršev (odhodi v tujino, prestajanje zaporne kazni, zdravljenje, hospitalizacija).
Dom sprejema tudi otroke, kjer se je rejništvo pokazalo kot manj primerna oblika ali manj uspešna oblika pomoči.
Otroci in mladostniki, sprejeti v Dom, so razvojno ogroženi, večinoma čustveno moteni, emocionalni prikrajšani, zavrti, vzgojno zanemarjeni, imajo specifične učne težave in so pri šolskem delu neuspešni, nizko motivirani, z velikimi primanjkljaji ter nemirni. Imajo slabo samopodobo, ne zaupajo vase, imajo minimalna pričakovanja, želje in cilje. Storilnostno so manj učinkoviti . Žal imajo tudi slabo mnenje in izkušnje s starejšimi/avtoritetami, z odraslimi. So težje vodljivi.
 
Postopek sprejema
Dom sprejema otroke in mladostnike izključno z odločbo centrov za socialno delo, na pobudo kogar koli.
Pobudo za sprejem lahko poda otrok sam, starši, šola, rejniki,soseska.
Pred sprejemom otroka zberemo vso potrebno dokumentacijo socialno družinsko anamnezo, poročilo šole, poročilo šolske svetovalne službe, poročilo razrednika,
poročila ali izvide vseh ustanov ali institucij kjer je, če je, bil otrok že obravnavan (SC, PK, PPO), izvidi in mnenja komisije za razvrščanje/usmerjanje.
Pred samim sprejemom povabimo otroka in njegove starše na informativni ogled s predstavitvijo življenja in dela v Domu.
Starše otroka in otroka, ki naj bi prišel v Dom, seznanimo s potekom življenja in dela v Domu, predstavimo mu hišni red, spoznamo ga s pogoji bivanja, šolanja. Predstavimo mu njegove obveznosti (redno obiskovanje pouka, njegove pričakovane aktivnosti, načini sodelovanja z nami), njegove dolžnosti, pa tudi njegove pravice.
Vsem zainteresiranim na tem ogledu predstavimo tudi naša pričakovanja, naš način in oblike dela, naše možnosti.
Spregovorimo tudi o poklicnih ambicijah otroka, željah in tukajšnjih možnosti za uresničitev le teh.
Opravimo seveda tudi ogled celotne hiše in vseh skupin.
Pomemben kriterij za sprejem otroka v Dom je tudi njegov prostovoljni pristanek, oz. pripravljenost, na prihod k nam in bivanje v Domu, s ciljem da nekaj spremeni v svojem življenju, s tem pa tudi izrazi pripravljenost za skupno sodelovanje.
Ko otrok po predstavitvi Doma sam vidi sliši in izve kje in kako naj bi nadaljeval za nekaj časa svoje življenje, ima možnost, da se sam odloči in pove kje želi biti. To se tudi upošteva. (Po ogledu se 99,9% otrok odloči za bivanje pri nas v pričo staršev
in vseh ostalih!).
 
POPULACIJA
Starost
Sprejemamo osnovnošolsko populacijo obeh spolov v starosti od 6. do 14. leta.
V primeru uspešnosti otroka in učinkovitosti njegovega bivanja pri nas, lahko z bivanjem nadaljuje do zaključka izobraževanja, če se otroku med šolanjem ne najde
ustreznejše namestitve.
 
Problematika
Simptomi otrok se kažejo v tem, da so taki otroci in mladostniki večinoma čustveno moteni, prikrajšani, emocionalno zavrti, nepotešeni, vzgojno zanemarjeni, s specifičnimi učnimi težavami, neuspešni pri šolskem delu, nemirni, kratkotrajne
koncentracije, nemotivirani, s slabo osvojenimi navadami na delovnem, učnem, šolskem, higienskem in kulturnem področju, s slabo samopodobo, in skromnimi cilji ali nerealnimi željami.
 
Zaradi tega je tudi njihova storilnost dokaj nizka, prav tako motivacija za vsakršno kontinuirano in dolgotrajnejše delo.
Njihove sposobnosti so zelo različne, tudi neskladne, na posameznih področjih so pogosto nadpovprečni.
Kombinacija razvojnih motenj in njihovih težav povzroča pogosto nizek uspeh pa tudi neuspeh.
 
Prostorski in kadrovski pogoji
Dom je sestavljen iz osrednje, upravne zgradbe s tremi krili, v vsakem izmed njih imata prostor dve vzgojni skupini oz. družini, torej skupaj šest skupin s po največ desetimi otroki ali mladostniki.
V Domu so organizirane naslednje službe :
  • pedagoško-strokovna služba ki jo sestavljajo vzgojitelji, socialni delavec, psiholog in ravnatelj.
  • tehnični del, gospodinje, kuharji, hišnik, snažilka
  • upravno-administrativni del, tajnica, računovodkinja
  • vodja ravnatelj
Kapaciteta doma
60 otrok oz. mladostnikov.
 
Izobraževalne možnosti v instituciji oz. v okolju
Vsi na{i otroci in mladostniki obiskujejo eksterne šole na področju MOL.
 
ZNČILNOSTI ŽIVLJENJA V DOMU
Družinski sistem vzgoje
Vsaka skupina oz. družina je zelo heterogena, oz. mešana po spolu, starosti, težavnosti. Vodita jo matična vzgojitelja, ženska in moški ki ponazarjata/nado-meščata starše v vzgojnem smislu.
 
Individualna učno vzgojna pomoč
Deluje na eno hišo. Pokriva torej dve skupini, znotraj katerih so deležni te vrste pomoči tisti otroci, ki le-to najbolj potrebujejo. Individualni vzgojitelj v začetku šolskega leta izdela svoj individualni načrt za učno pomoč po posameznih predmetih
za vsakega otroka. Skozi celo šolsko leto ga sproti evalvirata in dopolnjujeta.
 
Interesne dejavnosti
Velik pomen se daje strukturiranju otrokovega prostega časa, tako znotraj Doma, kjer v popoldanskem času za to poskrbijo vzgojitelji.
Hkrati pa vzpodbujamo otroke k vključevanju v izvendomske interesne dejavnosti zaradi vključevanja otrok v socialno okolje. Vsak otrok naj bi bil vključen v eno zunaj domsko aktivnost.
 
Botrstvo
Vsak otrok, ki si to želi, ima "Botra", oz. človeka, ki je pripravljen vsak mesec na otrokovo hranilno knjižico nakazati 21 €. Otrok s tem denarjem razpolaga po lastni želji, s vednostjo vzgojitelja in po želji tudi botra. Možna so tudi spoznavanja in
nadaljnja srečanja in druženja z botri.
 
Sodelovanje s starši
S starši si želimo uspešnega sodelovanja, z njimi vzdržujemo stike, v kolikor le-te sprejema tudi otrok ali mladostnik. Stiki so na formalni ravni - vabimo jih na sestanke, time, roditeljske sestanke, 3-4 na leto v zvezi z njegovim otrokom. Na neformalni ravni pa jih vabimo na naše proslave, prireditve in srečanja.
Seveda so ti kontakti lahko tudi telefonski, pisni - ni pa to zaželjeno, saj je osebni kontakt mnogo pomembnejši in ima večje učinke.
 
Stanovanjske skupine v okviru zavoda, mladinska stanovanja
V Domu načrtujemo pridobitev ene stanovanjske enote za tiste mladostnike, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje. S to pridobitvijo bomo lahko uresničili programe na področju osamosvojitve mladostnika.
 
Sodelovanje in povezovanje z zunanjimi institucijami
Sodelujemo z vsemi potrebnimi zunanjimi institucijami ki prispevajo k boljšemu spoznavanju otrok, boljši adaptaciji, boljši integraciji, večji uspešnosti in boljši realizaciji vseh njegovih želja in ciljev.
Sodelujemo s CSD, vsemi O[, S[, ZUJL, SC, PPO, športnimi klubi, taborniki, ZPM, društvom Odmev, Šotorovci, Plesno
šolo Urška, glasbeno šolo, RK sodstva, policijo.
 
Odpust in nadaljnje možnosti šolanja, bivanja
Mladostniki po zaključenem osnovnem šolanju lahko nadaljujejo z bivanjem v Domu, če so redno vpisani v programe srednjega izobraževanja - če izrazijo to željo.
Po dokončnem odpustu se največkrat otroci in mladostniki vrnejo v domače okolje ali pa nadaljujejo usposabljanje v stanovanjskih skupinah.
 
Prednosti, posebnosti institucije, močna področja, razno
Prednost doma je v tem, da je vključen v urbano mestno okolje, kje nudi otrokom in mladostnikom več možnosti za vključevanje v različne interesne aktivnosti.
Posebnost našega Doma je akcija Botrstvo, na osnovi katere imajo otroci in mladostniki možnost samostojnega učenja ravnanja z denarjem. V Domu imamo organizirano individualno učno pomoč, kjer lahko posameznik nadomesti
primanjkljaje na učnem področju. V neposredno vzgojno delo vključujemo večje število prostovoljcev, kjer imajo otroci in mladostniki dodatne možnosti za napredovanje.

 

.
.

NAŠI PRIJATELJI:

.

.

.

Integra

.

.

.


© Miran 2009-2012

 Osveženo: 11-09-2014