Marijana & Marko 53 / 53

Nad Rutom (Suha Rodica?, Matajurski vrh?).