Fizika v šoli 1/2001

 

DVE POTI DO ZVOKA

JANEZ STRNAD, Fakulteta za matematiko in fiziko

Ali naj zvok obdelamo pred izentropnimi spremembami plinov ali po njih? Pri razpravljanju o tem vprašanju naletimo na zanimive podrobnosti.

Should sound be considered before isentropic changes of gases or afterwards? In discussing this question interesting details are encountered.

 

SNEŽENJE, SNEŽNA ODEJA IN SPREMEMBE V NJEJ

TOMAŽ VRHOVEC, FMF meteorologija, Ljubljana

Sneženje je tipičen zimski pojav. Oblika snežink, intenziteta sneženja - priraščanja debeline snežne odeje - in gostota snega so v največji meri odvisne od temperature in vlažnosti zraka ob sneženju. Ko snežinke priletijo na tla, se začno spreminjati. Naštete in razložene so mehanske in termodinamične spremembe, ki se dogajajo v snežni odeji. Poudarjen je pomen zrnjenja in sreženja - povezovanja kristalov v snežni odeji, obdelan je pojav nastanka novih kristalov (srež) in izginevanje snežne odeje ob odjugah. Predstavljeni so načini merjenja snežne odeje. Opisan je nastanek ledeniškega ledu in dejavnikov, ki vplivajo na rast in umikanje ledenikov.

Snowfall is a typical winter phenomenon. The forms of snow crystals, snowfall intensity and new snow density are dependant on the air temperature and humidity at the time of snowfall. When snow crystals reach the ground their transformations start. Mechanical and thermodynamical transformations of snow crystals in winter snow cover are discussed. Isothermal metamorphism - formation of sintered grains in snow cover is the most important transformation of snow, new crystals growth - temperature gradient metamorphism and types of thaw (melt-freeze metamorphism) are described. Presented are standard measurements of snow cover. The glacier ice formation is briefly described and the factors influencing glacier growth and decay are listed.

 

PREPROSTI POSKUSI S TEKOČIMI KRISTALI – BARVA TEKOČEGA KRISTALA

IRENA PODOBNIK, Osnovna šola Spodnja Šiška, Ljubljana,
MOJCA ČEPIČ,
Pedagoška fakulteta, Ljubljana

Zaradi različnih hitrosti svetlobe z redno in izredno polarizacijo, je linearno polarizirana svetloba po prehodu anizotropnega materiala eliptično polarizirana. Stopnja eliptične polariziranosti je odvisna od debeline presevanega vzorca, valovne dolžine svetlobe in njegove dvolomnosti. Prikazani so trije različni poskusi, ki vpliv vsakega od omenjenih vplivov demonstrirajo ločeno. Kot anizotropno sredstvo so uporabljeni tekoči kristali.

The incident linearly polarised light is elliptically polarised after the transmission through a plate of birefringence material. The state of polarisation depends on the sample thickness, wavelength and birefringence. We present three experiments which demonstrate each of dependencies separately. Liquid crystals are used as a birefringence material.

 

DIGITALNI MULTIMETER

MARKO MUNIH, ZRSŠ oe Koper

Mnogo digitalnih instrumentov ima vgrajen RS232 vmesnik in jih lahko povežemo z računalnikom. Zgodi se, da je programska oprema, ki nam je na voljo za izbrano napravo, zastarela ali neprimerna. Za zgled poskusimo napisati preprost računalniški program, ki bo simuliral demonstracijski multimeter.

How to build a simple program interface to simulate a demonstration multimeter.

 

EKSPERIMENTALNI NALOGI Z 31. MEDNARODNE FIZIKALNE OLIMPIADE

JURE BAJC, Uprava RS za Geofiziko
CIRIL DOMINKO,
Gimnazija Bežigrad Ljubljana

V sestavku predstaviva eksperimentalne naloge z letošnje Mednarodne fizikalne olimpiade v Leicestru.

Experimental problems of this year’s International Physics Olympiad in Leicester are presented.

 

O NARAVOSLOVNI METODI

JANEZ STRNAD, Fakulteta za matematiko in fiziko

Metodo, na kateri je osnovano raziskovanje narave, širši krog ljudi slabo pozna. Ali je mogoče obravnavati njene bistvene poteze v srednji šoli? Posredno jo dijaki spoznajo na poti do zakonov narave. Suh seznam niza korakov, ki naj bi jo sestavljali, bi zgrešil namen in bi na tej stopnji pripeljal do toge predstave o fiziki in vsem naravoslovju. Učitelji fizike pa naj bi se zavedali pomena naravoslovne metode in o njej razmišljali. Na eni strani bi jim to omogočilo, da bi védenje o njej bolje prenašali na srednješolce, ne da bi jo naravnost opisali. Na drugi strani pa bi metodo morda lahko vsaj okvirno orisali tudi naravnost, če bi se pokazala prilika.

The scientific method on which the research of nature is based is poorly appreciated in the public. Is it possible to consider its essential traits at the secondary school level? The students come to know it indirectly on the way to the laws of nature. A dry list of steps that may comprise it, at this level would miss the point and lead to a rigid picture of physics and all natural sciences. Physics teachers, however, should be aware of the importance of the scientific method and should reflect on it. On the one hand this would enable them to convey to the students the knowledge about the method without describing it directly. On the other hand, they could sketch the method directly if eventually an occasion would arise.

 

POPOLNI ODBOJ V KOZARCU VODE EKSPERIMENTALNA VAJA DIJAKOV

VIDA KARIŽ MERHAR, Gimnazija Vič, Ljubljana

Članek opisuje, kako so dijaki izvedli in opisali eksperimentalno vajo, pri kateri so opazovali popolni odboj pri prehodu svetlobe iz vode v zrak, in analizira težave, ki so jih imeli pri opisovanju eksperimenta.

The contribution reports about students' home experiment with total reflection of light in a glass of water and analises their difficulties in describing the experiment.

 

KOLIKO ZVEZD VIDIŠ?

BORIS KHAM, Gimnazija Vič in Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana

Članek želi pokazati, kako lahko z preprostim štetjem zvezd skozi odprtino ocenimo, koliko zvezd vidimo ponoči na nebu. Pokaže nam, na kaj moramo paziti, ko izvajamo vajo. Opozori nas, da moramo narediti veliko meritev. Štetje zvezd prikažeta tudi dva porazdelitvena grafa.

With simple counting of stars through a hole, the number of stars in the sky that we see by night can be estimated. The elements of the experiment that need special attention are discussed. The necessity to carry out a large number of experiments is pointed out. The counting of stars is also shown on two distribution charts.

 

DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU FIZIKE

ROMANA ŠABEDER, Osnovna šola Rače

Članek opisuje izdelavo in uporabo raznih didaktičnih iger pri pouku fizike. Igre imajo veliko motivacijsko vlogo, pri učencih so zelo priljubljene in ure fizike so zaradi njih bolj prijetne in pestre.

The article describes how to make and to use various didactic games in physics lessons. Games are very important for motivation. They make the lessons more interesting and are therefore very popular among pupils.

 

IZ ZGODOVINE DIDAKTIKE FIZIKE NA SLOVENSKEM

MARJAN HRIBAR, Oddelek za fiziko FMF

Kmalu po uvedbi naravoslovja kot obveznega predmeta na ljudskih in meščanskih šolah v letu 1869 so se pojavili v tisku prvi didaktični napotki za poučevanje naravoslovja, zlasti fizike. Članek obravnava dela prof. Franca Hauptmanna, profesorja matematike in fizike v Gradcu (Grazu) in šolskega svetnika.

Soon after the introduction of science as a cumpulsory subject in public schools, in the year 1869, didactic advices for teachers of science, especially of physics appeared in the literature. The work of prof. Franc Hauptmann, professor of mathematics and physics in Graz and the school advisor, is shortly addressed.

 

SLOVENSKI FIZIKALNI UČBENIKI PRED 2. SVETOVNO VOJNO

DUŠAN MODIC

V članku so navedeni slovenski učbeniki fizike pred 2. svetovno vojno, natančneje pa je opisan učbenik Karla Kunca.

In the contribution, physics textbooks in Slovene language before the 2nd world war are cited, and the textbook of Karl Kunc is described more thoroughly.

 

POUK FIZIKE NA KITAJSKEM

LUO XINGKAI, Institute of Physics Education, Guangxi Normal University

prevedla Seta Oblak

V članku so opisani sedanje stanje in splošni problemi izobraževanja na Kitajskem, izobraževanje učiteljev fizike, položaj fizike v kurikulumu in obeti za prihodnost.

The article PHYSICS EDUCATION IN CHINA is translated from GIREP Newsletter No. 41 (March 1999). In it, general situation in education, education of physics teachers, physics curriculum and present challenges to physics education in China are presented.

 

PILOTSKI PROJEKT O POUKU NARAVOSLOVJA IN TEHNOLOGIJE PRI EVROPSKEM PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

SLAVKO KOCIJANČIČ, Pedagoška fakulteta v Ljubljani

Evropski program Leonardo da Vinci razpisuje pilotske projekte za različna področja izobraževanja. Predlog za projekt o računalniško podprtem laboratoriju pri pouku naravoslovja in tehnologije smo pripravili na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Skupaj s partnerji iz osmih držav, ki so se pridružili projektu, smo bili v precej selektivni konkurenci uspešni. V prispevku na kratko predstavljamo cilje projekta.

Leonardo da Vinci is an European programme that calls for applications to propose projects about various fields of education. A pilot project on computerised laboratory in science and technology teaching was suggested by Faculty of Education in Ljubljana in co-operation with partners from eight countries. Although the competition was keen, the project proposal was successful. General aims of the project are introduced in the paper.

 

Janez Ferbar, sodelavec in prijatelj (1939 – 2000)

Seta Oblak

Lani je malo pred božičem, sredi delovnega zagona, umrl Janez Ferbar, fizikalni didaktik in dolgoletni najprodornejši oblikovalec naravoslovja in fizike v osnovni šoli. Za njim je ostala nepremostljiva vrzel.