Muzejska svetovalka dr. Nada PRAPROTNIK, dipl.biol.

E-Mail: npraprotnik@pms-lj.si

Rojena je bila 23. maja na Jesenicah. Osnovno šolo je obiskovala v Žirovnici, gimnazijo pa na Jesenicah, kjer je leta 1970 maturirala. Na Biotehniški fakulteti ljubljanske Univerze je študirala biologijo na Biološkem oddelku. Leta 1975 je diplomirala z delom Floristična oznaka območja Vrtače v osrednjih Karavankah. Leta 1979 je magistrirala z delom Saxifraga moschata agg. v Jugovzhodnih Apneniških Alpah. Leta 1988 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Ilirski florni element v Sloveniji.
Leta 1975 je bila sprejeta na delovno mesto kustodinje za botaniko v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Leta 1978 je opravila strokovni izpit in dobila naziv kustodinje prirodoslovne stroke, leta 1990 je pridobila naziv višja kustodinja, leta 1995 pa naziv muzejska svetovalka.
V letu 1994 je postala urednica glasila HLADNIKIA, ki ga izdaja Botanična sekcija Društva biologov Slovenije.

Področja, s katerimi se ukvarja:
- zgodovina slovenske botanike
- floristika (Slovenija, Alpe, predvsem Karavanke)


BIBLIOGRAFIJA

Znanstvena dela in članki

1975
Floristična oznaka območja Vrtače v osrednjih Karavankah. Diplomsko delo. Biološki oddelek Biotehniške fakultete v Ljubljani.

1978
Flora območja Vrtače. Varstvo narave 11.

1979
Saxifraga moschata agg. v Jugovzhodnih Apneniških Alpah. Magistrsko delo. Univerza Edvarda Kardelja. VDO Biotehniška fakulteta. VTO za biologijo. Ljubljana.

1982
Saxifraga moschata Wulfen v Sloveniji. Scopolia 4.

1988
Ilirski florni element v Sloveniji. Doktorska disertacija. Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani. Biotehniška fakulteta. VTOZD za biologijo.

1991
Velecvetni dimek (Crepis conyzifolia Gouan/ A. Kerner), nova vrsta za Slovenijo. Jeklo in ljudje. 6 (177-181). Jesenice.

1992
Andrej Fleischmann, florist in vrtnar. Flora in vegetacija Slovenije. Zbornik povzetkov referatov na simpoziju slovenskih botanikov v Krškem.
Botanik Valentin Plemel in njegov herbarij. Scopolia 27.

1993
Viola zoysii Wulfen in den Karawanken. Flora in vegetacija Kamniško- Savinjskih Alp. Referati. Str. 51-53.
Prispevek k poznavanju flore osrednjih in zahodnih Karavank. Hladnikia 1: 5- 8.
Florist in vrtnar Andrej Fleischmann (1804-1867). Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 12: 63-93.

1994
Senecio carniolicus Willd. in den Karawanken. Carinthia II. 184/104. Str. 377-381. Celovec.
9. Phacelia tanacetifolia Benth. Notulae ad floram Sloveniae. Hladnikia 2: 44-45.
10. Sedum alpestre Vill. Notulae ad floram Sloveniae. Hladnikia 2: 45-46.
Trpin, D. & N. Praprotnik: 12. Alyssum petraeum Ard. Notulae ad floram Sloveniae. Hladnikia 3: 25-26.
Praprotnik, N. & B. Vreš: 15. Lupinus polyphyllus Lindl. Notulae ad floram Sloveniae. Hladnikia 3: 27-29.
Pseudostellaria europaea Schaftlein. 19. Notulae ad floram Sloveniae. Hladnikia 3: 35-37.

1995
Prispevek k poznavanju flore osrednjih in zahodnih Karavank. 2. Hladnikia 4: 5-9.
Flora Germanica exsiccata in kranjski botaniki. Flora in vegetacija Slovenije 1995. Zbornik povzetkov referatov. Str. 23.
Henrik Freyer v Karavankah. Jeseniški zbornik 7: 277-285. Muzejsko društvo Jesenice.
Nova nahajališča. Hladnikia 5: 31-33.
Flora Germanica exsiccata, kranjski botaniki in nahajališča v Sloveniji. Scopolia 33: 1-68.

1997
Nova nahajališča. Hladnikia 8-9: 59-61.

Poljudna dela in članki

1975
Narava v gorskem svetu. Planinska založba Slovenije. (več avtorjev).

1976
Juliana v Trenti. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije.
N. Praprotnik & V. Strgar: Alpinum Juliana v Trenti ob petdesetletnici. Proteus 39.

1977
Ramovš, A. & M. Ravbar, N. Praprotnik: Martuljek. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije.
Listje rumeni in odpada. Pionir 3.

1978
Alpski botanički vrt Julijana u Trenti. Biološki vodič kroz muzeje, zoološke vrtove, botaničke bašte. Sarajevo.
Botanične zanimivosti Stola. Novice izpod Stola 1.
Botanične zanimivosti z Mt. Kenye. Proteus 43.
Sežanski odlok o zaščiti nekaterih rastlin. Planinski vestnik 80.
Narodni parki v Jugoslaviji. Planinski vestnik 80.
Kraški botanični vrt "Carsiana". Planinski vestnik 80.
Alpinetum na Trebeviču nad Sarajevom. Planinski vestnik 80.
Krajinski parki v Sloveniji. Planinski vestnik 80.
Velebitski botanični vrt. Planinski vestnik 80.

1981
Čaroben vrt v Trenti. Moj mali svet 13.
Zavarovane rastlinske vrste pri nas. Železar, dne 13. 8. 981.
Ogroženost in varstvo rastlin v Sloveniji. (Skripta za tečaj o varstvu okolja za mladino, ZVOS).
Narodni park Durmitor. Planinski vestnik 81.
Strokovno posvetovanje "Ekologija in kultura". Planinski vestnik 81.
Nekaj botaničnih zanimivosti s Čavna. Planinski vestnik 81.
Narodni park Paklenica. Planinski vestnik 81.
Narodni park Risnjak. Planinski vestnik 81.
Velebit in Biokovo - morda vendarle naravna parka. Planinski vestnik 81.
Narodni park Fruška gora. Planinski vestnik 81.
V. posvetovanje o narodnih in regijskih parkih Jugoslavije na Tari. Planinski vestnik 81.

1982
Iz rastlinskega sveta Vranice. Proteus 44.
Zaščitena območja (Alpski botanični vrt Juliana, Martuljkova skupina, Triglavski narodni park, Notranjski Snežnik.) Planinska založba Slovenije.
Ob 160-letnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Planinski vestnik 82.
Alpski botanični vrt na Dobraču. Planinski vestnik 82.
Narodni park Tara. Planinski vestnik 82.
Botanični vrt muzeja v Sarajevu. Planinski vestnik 82.

1983
Narava v gorskem svetu. (Rastlinski del v 2. dopolnjeni izdaji.) Planinska založba Slovenije.
Planinska šola. (Poznavanje in varstvo gorske narave.) Planinska založba Slovenije.
Planinski vodnik. (Poznavanje in varstvo gorske narave.) Planinska založba Slovenije.
Klinar, S.: Karavanke. (3. izdaja - rastlinstvo, varstvo narave.) Planinska založba Slovenije.

1984
Zdravilne rastline. Prirodoslovni muzej Slovenije.
Zdravilne rastline med narodnoosvobodilnim bojem. Proteus 46.
Kranjska zdravilna knjiga. Proteus 47.
Razstava Drevesa in grmi Jugoslavije. Proteus 47.
Spominska predstavitev ob stoletnici rojstva Pavla Grošlja, Gvidona Sajovica in Borisa Zarnika. Planinski vestnik 84.
Vloga in naloge planincev pri varovanju narave v gorskem svetu. Planinski vestnik 84.
Ogroženost košutnika zaradi izkopavanja. Planinski vestnik 84.
Alpinetum Juliana in drugi botanični vrtovi v Sloveniji. Planinski vestnik 84.

1985
Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka. Proteus 47.
Skrivnostni trentarski grintavec. Planinski vestnik 85.

1986
Botanična pripomba na rob Zgodbam od a do Ž. Proteus 48.
Antonu Tožbarju in Juliani ob njunih obletnicah. Proteus 48.
Bila je nestorka slovenskih naravoslovcev. Ob 100-letnici rojstva dr. Angele Piskernikove. Planinski vestnik 86.

1988
Drugopristopnik na Triglavu. Planinski vestnik 88.
Stare botanične ilustracije. Planinski vestnik 88.
Spominska plošča Baltasarju Hacquetu na Velem polju. Proteus 50.
Blagayove Joshefze. Proteus 50.
Blagayev obelisk je obnovljen. Proteus 51.
Botanik Karel Zois. Proteus 51.

1989
Po kom se imenuje Zoisova koča? Planinski vestnik 89.
Botanična raziskovanja v drugi polovici 18. stoletja na Slovenskem. In: Slovenci v letu 1789. Narodni muzej Slovenije.
Kakavovec in kola je čokolada in koka kola. PIL 3 (19. september 1989).
Pšenica - rumeno zlato. PIL 5 (3. oktober 1989).
Planinstvo in varstvo naravne dediščine. PIL 7 (17. oktober 1989).
Pisana cvetna odeja. PIL 7 (17. oktober 1989).
Alpski botanični vrt Juliana. PIL 7 (17. oktober 1989).
Rastlinstvo na kraških košenicah. PIL 11 (14. november 1989).
Bori, bori, bori...PIL 11 (14. november 1989).
Vremenski osat. PIL 13 (5. december 1989).
Pred strelo varuje le strelovod. PIL 13 (5. december 1989).

1990
Juliana. 146. zvezek zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Založba Obzorja Maribor.
Juliana. Enciklopedija Slovenije 4. Mladinska knjiga.
Ob razstavi Ogrožene praprotnice in semenke v Sloveniji. Proteus 52.
Zbirka vzorcev lesa v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Proteus 53.
Obleka iz grma. PIL 17-18 (9. januar 1990).
Bi oblekli lan, konopljo ali koprive? PIL 17-18 (9. januar 1990).
Cvetoče Blejsko jezero. PIL 19 (6. februar 1990).
Kaktusi - zbiralniki vode. PIL 19 (6. februar 1990).
Pomorski travniki. PIL 25 (20. marec 1990).
Tudi alge so zanimive. PIL 25 (20. marec 1990).
Zdravilne rastline. PIL 27 (3. april 1990).

1991
Zois Karel Filip Evgen pl. Edelstein. Slovenski biografski leksikon. 15. zvezek. SAZU.
Peto srečanje slovenskih botanikov. Proteus 53.
Oselica ali travniška blestivka? (Razmišljanje o slovenskih rastlinskih imenih.) Proteus 53.
Priseljenki sahalinski dresnik in vonjava kamilica tudi v Karavankah. Proteus 54:75-76.

1992
Vrtaške zvončice ni več? Proteus 54: 191-192.
6. srečanje slovenskih botanikov. Proteus 54: 203.

1993
Karavanške ključavnice. Planinski vestnik 93: 215-219.
Rastišča zapeljivih ključavnic. Planinski vestnik 93: 260-262.
Vijoličnocvetna Zoisova vijolica tudi v Karavankah. Proteus 56: 63-67.
Gore botanika Alfonza Paulina. Planinski vestnik 93. 476-480.
Srečanja slovenskih botanikov. Hladnikia 1: 53-54.

1994
Priložnostne poštne znamke. Cvetje Slovenije (Flores Sloveniae). Kranjski jeglič (Primula carniolica). Hladnikovka (Hladnikia pastinacifolia). Blagayev volčin (Daphne blagayana). Zoisova zvončica (Campanula zoysii).
Sonderbriefmarken. Die Blumenwelt Sloweniens. (Flores Sloveniae). Die Krainische Primel (Primula carniolica. Die Hladnikia (Hladnikia pastinacifolia). Der Blagaysche Seidelbast (Daphne blagayana). Die Zoissische Glockenblume (Campanula zoysii).
Special Postage Stamps. Flowers of Slovenia (Flores Sloveniae). Primula carniolica. Hladnikia pastinacifolia. Spurge Laurel (Daphne blagayana). Zois's Bellflower (Campanula zoysii).
Floristično kartiranje v okolici Vidma ob Ščavnici. Proteus 57: 44-45.
Nekaj botaničnih zanimivosti iz doline Drage in Begunjščice. Begunjščica. Gore in ljudje. Almanah v počastitev praznovanja 70-letnice solastniške skupnosti Planinca. Begunje. Str. 50-57.
Botanik Franc Hladnik (1773-1844). Ob stopetdesetletnici smrti. Proteus 57: 94-99.
Gospodova koča. Muzejski časopis 4(4): 1,3. Muzejsko društvo Jesenice.
Plemel, Valentin. Enciklopedija Slovenije 8: 402.

1995
Kranjski grint vendarle tudi na Kranjskem. Proteus 57: 219-222.
Koča Karla Zoisa v Karavankah. Proteus 57: 287-288.
Nekaj botaničnih zanimivosti iz doline Drage in Begunjščice. Begunjščica. Gore in ljudje 2: 126-132. Begunje.
Praprotnik, N. & P. Skoberne: Od kraljeve rože in planike do Rdečega seznama. In: Aljančič & al.: Varstvo narave na Slovenskem. Prirodoslovni muzej Slovenije.

1996
Posušeni vrt barona Erberga. Gea 6 (5): 68.
Trentarski grintavec iz Zlatorogovega kraljestva. Gea 6 (6): 67-68.
Nova peščenka Karla Zoisa. Gea 6 (7): 68.
Fleischmannov rebrinec z ljubljanskega Gradu. Gea 6 (8): 65.
Lesena knjižnica. Gea 6 (9): 67-68.
Kranjske rastline v Nemški posušeni flori. Gea 6 (10): 32-33.
Prvi slovensko napisani herbarijski listki. Gea 6 (11): 63.
Kraljeva roža grofa Riharda Blagaya. Gea 6 (12): 64.
Jama pod babjim zobom. Muzejski časopis 6 (3): 1. Muzejsko društvo Jesenice.
V kraljestvu triglavske rože. Gea 6 (6). Priloga št. 5. Str. 29-60.
Rastlinstvo zahodnega dela Karavank od Peči do Belce. Zbornik lovske družine Kranjska Gora. Str. 45-52.
10. srečanje slovenskih botanikov. Hladnikia 6: 56.
Botanični dragulji Slovenije. 1. Kranjski jeglič. Mavrica 26 (3): 14-15.
Botanični dragulji Slovenije. 2. Hladnikovka. Mavrica 26 (4-5).

1997
Alpski botanični vrt Juliana v Trenti. Fotografija Ciril Mlinar. Prirodoslovni muzej Slovenije. 125 str.
Tristo let najstarejšega znanega herbarija na Slovenskem. Proteus 59 (5): 200-203.
Črni teloh (Helleborus niger). Rastlina meseca januarja. Proteus 59 (5): 229-230.
Juliana. Alpski botanični vrt. Adria Airways In-Flight Magazine. 2: 66-69.
The Juliana. Alpine botanical Garden in Trenta. Adria Airways In-Flight Magazine. 2: 70-71.
Botanični utrinki s pobočij od Stola do Belske planine. 50 let Planinskega društva Javornik - Koroška Bela. Str. 95-100.
Rastlinski svet v Krmi, Kotu in v okolici Staničeve koče. 50 let Planinskega društva Javornik - Koroška Bela. Str. 101-103.
Šopasti repušnik v herbariju Karla Dežmana. Gea 7 (1): 32.
Kranjski kamnokreč s koroškega Viša. Gea 7 (2): 65.
Paulinova Kranjska posušena flora. Gea 7 (3): 33.
Spanjščice ble ocvetele... Gea 7 (4): 64.
Padala nebeška mana Izraelcem je v puščavi... Gea 7 (5): 67.
Koroška narodna cvetlica. Gea 7 (7): 64.
Zoysia, rod tropskih trav. Gea 7 (8): 32.
Ciklamen - vdanost in potrpežljivost. Gea 7 (9): 64.
Jerihonska roža. Gea 7 (10): 67.
Zimzelen za klobuk! Gea 7 (11): 24-25.
Prežihove solzice. Gea 7 (12): 32.
Botanični dragulji Slovenije. 3. Kamniška murka. Mavrica 26 (6): 15.
Botanični dragulji Slovenije. 4. Blagayev volčin. Mavrica 26 (7): 15.
Botanični dragulji Slovenije. 5. Triglavski dimek. Mavrica 26 (8): 15.
Botanični dragulji Slovenije. 6. Kranjska lilija ali zlato jabolko. Mavrica 26 (9): 15.
Botanični dragulji Slovenije. 7. Zoisova zvončica. Mavrica 26 (10): 23.
Botanični dragulji Slovenije. 8. Hladnikova bunika. Mavrica 27 (1-2): 24.
Botanični dragulji Slovenije. 9. Evropska gomoljčica. Mavrica 27 (3): 24.
Botanični dragulji Slovenije. 10. Primorska košeničica ali celovenčni reličnik. Mavrica 27 (4-5): 32.
11. srečanje slovenskih botanikov. Hladnikia 8-9: 65.

1998
Zvonček, zemlje prvi sinek mladi... Gea 7 (1): 64-65.
Scopolijev volnatodlakavi grint. Gea 7 (2): 32.
Ušivec saškega kralja Friderika Avgusta II. Gea 7 (3): 24.
Naša najmanjša orhideja. GEA 7(4): 64.
Botanični dragulji Slovenije. 11. Zoisova vijolica. Mavrica 27 (6): 24.
Botanični dragulji Slovenije. 12. Škrlatni ali kamniški luk. Mavrica 27 (7): 24.
Botanični dragulji Slovenije. 13. Wulfenov jeglič. Mavrica 27 (8): 24.

Ocene

1979
Ob razstavi in vodniku Travnik. Proteus 42.

1980
Varstvo narave 12. Planinski vestnik 80.
Zelenci, izvir save Dolinke. Planinski vestnik 80.
Redke in ogrožene živalske vrste v Sloveniji. Planinski vestnik 80.

1981
Gustav Hegi, Hermann Merxmüller, Herbert Reisigl: Alpska flora. DZS. Prevedel in dopolnil Tone Wraber. Planinski vestnik 81.
Blegoš. Vodnik po Loškem ozemlju 3. Muzejsko društvo v Škofji Loki. Planinski vestnik 81.
Pravni dokumenti za urejanje okolja. Planinski vestnik 81.
Simonetti, G., 1981: Piante legnose del Friuli Venezia Giulia. Club Alpino Italiano. Sezione "Monte Nero", Cividale del Friuli. Planinski vestnik 81.

1982
Zelena knjiga za izletnike. Planinski vestnik 82.
Šebenik, M., 1981: Gozdna učna pot Panovec. Nova Gorica. Planinski vetsnik 82.
Bezlaj, D., Z. Krejič in S. Čop, 1981: Rdeči prah in varstvo okolja. Slovenske železarne. Železarna Jesenice. Planinski vestnik 82.
Dražgoše. Vodniki po Loškem ozemlju. 4. Muzejsko društvo v Škofji Loki. Planinski vestnik 82.

1983
Lakuši}, R., 1982: Planinske biljke. Planinski vestnik 83.
Botanični vrt Carsiana. Uvod v kraško floro in vegetacijo. Planinski vestnik 83.

1984
Skoberne, P., 1984: Zavarovane rastline. PD Škofja Loka. Planinski vestnik 84.
Šili}, Č., 1984: Endemične biljke. Priroda Jugoslavije. Sarajevo. Planinski vestnik 84.
Sušnik, F. in sodelavci, 1984: Baldrijan. Folia Scopoliana. DZS. Planinski vestnik 84.
Martinčič, A. in F. Sušnik, 1984: Mala flora Slovenije. Praprotnice in semenke. DZS. Planinski vestnik 84.

1985
Raziskovanje onesnaženosti zraka v Sloveniji. 2. Dosedanje delo in navodila za naprej. Prirodoslovno društvo Slovenije. Uredila M. Gosar. Proteus 47.
Triglavski narodni park. Vodnik. Bled 1985. Proteus 48.
Martinčič, A. in F. Sušnik: Mala flora Slovenije. Praprotnice in semenke. DZS. (Nekaj razmišljanj, opažanj in pripomb ob novi izdaji.) Biološki vestnik 33.

1986
Knjižica Zavarovane rastline tudi v angleščini in nemščini. Planinski vestnik 86.

1987
Sorica in Soriška planina. Vodnik po Loškem ozemlju. Planinski vestnik 87.
Peter Skoberne: Triglav. Planinski vestnik 87.

1988
Varstvo narave 13. Planinski vestnik 88.
Lippert, W., 1988: Travniške cvetice. Prevedel P. Skoberne. Proteus 51.

1989
Skoberne, P., 1988: Sto naravnih znamenitosti Slovenije. Prešernova družba v Ljubljani. Proteus 51.
Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije. 1. del: vzhodna Slovenija. Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine. Ljubljana 1988. Proteus 52.
Skoberne, P., 1989: Triglavski narodni park. Zbirka Sprehodi v naravo. Cankarjeva založba. Ljubljana. Proteus 52.
Wraber, T. in P. Skoberne, 1989: Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR Slovenije. Varstvo narave 14-15. Proteus 52.

1990
Priročnik za markaciste. Planinska zveza Slovenije. Komisija za pota. Planinska založba Slovenije. 1988. 168 strani, 16 fotografij, 37 skic in risb. Proteus 52.
Rapoša, K., 1990: Slovenske planinske koče. Zbirka Sprehodi v naravo. Cankarjeva založba v Ljubljani. Proteus 53.

1991
Luka Pintar: Rože na Slovenskem. Naši razgledi. Leto XL, št. 12(947). 21. junij 1991. Str. 354.
Wraber, T.: Sto znamenitih rastlin na Slovenskem. Prešernova družba. Ljubljana. Proteus 54:45-46.
Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije. 2. del: osrednja Slovenija. Glavna urednika Peter Skoberne in Stane Peterlin. Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine. 1991. Proteus 54 (127).

1992
Klinar, S.: Sto slovenskih vrhov. Prešernova družba v Ljubljani (1990). Proteus 54: 319.

1994
Gregori, J.: Zelenci. Naravni rezervat. Samozaložba. Proteus 57: 77.

1996
Darinka Soban: Linnéjeva pisma Scopoliju 1761-1773 /Linné's Letters to Scopoli 1761-1773. Posnetki rokopisov pisem s slovenskim in angleškim prevodom /Photocopies of manuscripts, Slovene and English translations. 117. str. Prirodoslovno društvo Slovenije. Ljubljana. 1995. Hladnikia 6: 49-50.

Radio

1979
Alpski botanični vrtovi v Sloveniji. Oddaja Odmevi z gora.
Poznate naše zavarovane rastline? radijska šola za srednjo stopnjo.
Več krajših prispevkov o varstvu narave za oddaji Živimo z naravo ter Mi in narava.

1980
Kekčev svet (botanični del). Radijska šola za višjo stopnjo.
Več krajših prispevkov o varstvu narave za oddaji Živimo z naravo ter Mi in narava.

1981
Alpski botanični vrt Juliana v Trenti. radijska šola za višjo stopnjo.
Zlatorogovi vrtovi. Oddaja Odmevi z gora.
Več krajših prispevkov z naravovarstveno vsebino v oddajah Mi in narava.

Televizija

1984
Renesansa zdravilnih rastlin. Oddaja Neznano - spoznano.

1989
Karel Zois, starejši botaniki, Juliana - v oddaji Pogledi.
Juliana - v oddaji V hribih se dela dan.

1991
Zdravilne rastline - v oddaji Klub klobuk.

1994
Alpski botanični vrt Juliana v Trenti - v oddaji Slovenski magazin.

Razstave

1976
Samostojna razstava: OB 50-LETNICI JULIANE.

1979
Sodelovanje pri razstavi TRAVNIK.

1981
Sodelovanje pri razstavi PRIZADEVANJA NARAVOSLOVCEV NA SLOVENSKEM IN NJIHOV PRISPEVEK K NARODNI KULTURI.

1984
Samostojna razstava ZDRAVILNE RASTLINE.
Prevod in priprava gostujoče razstave iz sarajevskega muzeja DREVESA IN GRMI JUGOSLAVIJE.

1988
Razstava o BLAGAYEVEM VOLČINU za krajevni muzej v Polhovem Gradcu.
Samostojna razstava BLAGAYEV VOLČIN - NAŠA BOTANIČNA ZNAMENITOST.

1989
Sodelovanje pri razstavi Narodnega muzeja Slovenije: SLOVENCI V LETU 1989.
Sodelovanje pri pripravah na razstavo OGROŽENE PRAPROTNICE IN SEMENKE V SLOVENIJI.

1990
Razstava OGROŽENE PRAPROTNICE IN SEMENKE V SLOVENIJI na Gospodarskem razstavišču.

1992
Samostojna razstava 50. OBLETNICA SMRTI BOTANIKA ALFONZA PAULINA (1853-1942)

1995
Sodelovanje pri razstavi VARSTVO NARAVE NA SLOVENSKEM
Sodelovanje pri razstavi 75 LET BOTANIKE NA LJUBLJANSKI UNIVERZI v Biološkem središču.


Kustodiat za botaniko

Prirodoslovni muzej Slovenije