KUSTODIAT ZA BOTANIKOHerbarijska zbirka LJM

Kustodiat za botaniko hrani herbarijsko zbirko, ki je prijavljena pri International Association for Plant Taxonomy (IAPT) v Utrechtu (Index herbariorum, 5. izdaja, 1974), ki jo vodi pod kratico LJM. Zbirka LJM ima poleg znanstvene tudi veliko kulturno in zgodovinsko vrednost. Obsega približno 50.000 herbarijskih pol.

Glavna dejavnost kustodiata za botaniko je urejanje in strokovna obdelava herbarijskih zbirk in ob urejanju tudi zbiranje biografskih in bibliografskih podatkov o botanikih, ki so avtorji zbirk.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Kustodinja za botaniko se ukvarja z raziskovanjem zgodovine slovenske botanike, s strokovno obdelavo starih herbarijev in floristiko Alp (predvsem Karavank).

Razstavna dejavnost

Občasne razstave s področja botanike in varstva naravne in kulturne dediščine.

Pedagoška dejavnost

V okviru kustodiata potekajo občasna vodstva v alpskem botaničnem vrtu Juliana, predstavitve herbarijskih zbirk in vodstva po občasnih botaničnih razstavah.

Popularizacija naravne in kulturne dediščine

Pisanje različnih člankov s področja botanike in varstva naravne in kulturne dediščine, sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja.

Alpski botanični vrt Juliana v Trenti

Alpinum Juliana je edini alpski botanični vrt v Sloveniji. Leta 1926 ga je ustanovil tržaški posestnik in trgovec Albert Bois de Chesne.
Leži na slikovitem pobočju Kukle v bližini cerkvice sv. Marije. V njem je največ rastlin iz Julijskih in Kamniških Alp, Karavank in njihovega predgorja. Zaradi nizke nadmorske višine pa uspeva tudi precej kraških vrst.
Od leta 1951 je Juliana zavarovana kot spomenik oblikovane narave (Uradni list LRS št. 21/51) oziroma kot je zapisano v zakonu: kot "prirodna znamenitost, ki ima velik prirodoslovno - znanstveni ter turistično propagandni pomen in svetovni sloves zaradi v njem zbrane dolinske, gorske, subalpske in alpske flore, flore melišč in prodišč".
Alpinum je odprt od 1. maja do 30. septembra.

ZBIRKE, KI JIH HRANI ODDELEK

- PREGLED HERBARIJSKIH ZBIRK NIŽJIH RASTLIN

1. Herbarium W. Voss (Fungi).....77 map
2. Herbarium S. Robič (Algae).....3 mape
3. Herbarium S. Robič (Lichenes).....16 map
4. Herbarium S. Robič (Fungi).....8 map
5. Herbarium S. Robič (Musci).....2 mapi
6. Herbarium S. Robič - V. Plemel (Lichenes).....1 mapa
7. Herbarium S. Robič - V. Plemel (Fungi).....1 mapa
8. Herbarium J. Šafer (Lichenes).....5 map
9. Herbarium J. Šafer (Musci).....8 map
10. Herbarium V. Lindtner.....1 mapa
11. Flora exsiccata Austro-Hungarica (Fungi).....2 mapi
12. Morske alge novomeške gimnazije.....1 mapa
13. Neznane glive (brez avtorja).....1 mapa
14. Fungi europaei (?).....1 mapa
15. Fungi (v vžigaličnih škatlah).....10 škatel
16. Modeli gob H. Arnolda.....13 škatel

Obseg zbirke: skupaj 127 map in 23 škatel.
Čas nastajanja: 1830-1950.
Geografsko območje: Slovenija, Evropa, nekaj tudi izven Evrope.
Način preparacije: sušenje, modeli.
Mesto hranjenja: muzejski depo (velika razstavna dvorana).
Obdelanost zbirke: neobdelano; v arhivu PMS obstajajo starejši katalogi.

- PREGLED HERBARIJSKIH ZBIRK VIŠJIH RASTLIN

17. Herbarium J. K. Flysser (1696).....1 knjiga
18. Herbarium Erberg (1798).....2 knjigi
19. Združeni herbarij.....cca 100 map
20. Herbarium H. Freyer.....11 map
21. Herbarium J. Dolliner.....44 map
22. Herbarium N. Rastern.....64 map
23. Herbarium V. Plemel.....54 map
24. Herbarium M. Tommasini.....2 mapi
25. Herbarium T. Zupan.....1 mapa
26. Herbarium H. Hoegler (?).....17 map
27. Herbarium E. Pajnič.....31 map
28. Herbarium S. Robič (praproti).....?
29. Herbarium J. Šafer (praprotnice).....2 mapi
30. Herbarium J. Šafer (trave).....5 map
31. Lokalni in ekskurzijski herbarij (A. Piskernik in A. Budnar).....14 map
32. Herbarium M. Wraber.....5 map
33. Zavarovane rastline.....1 mapa
34. Nedoločene in neurejene rastline.....30 map
35. FLORA GERMANICA EXSICCATA (Reichenbach).....30 map
36. FLORA EXSICCATA AUSTRO-HUNGARICA.....40 map
37. FLORA EXSICCATA CARNIOLICA.....40 map
38. Herbarium N. Praprotnik.....34 map
39. Herbarium B. Hacquet.....15 map
40. Herbarium K. Zois.....10 map
41. Zbirka vzorcev lesa.....4 škatle

Obseg zbirke: 550 map, 3 knjige in 4 škatle.
Čas nastajanja: 1696-
Geografsko območje: Slovenija, Evropa, nekaj tudi izven Evrope.
Način preparacije: sušenje.
Mesto hranjenja: muzejski depo (velika razstavna dvorana).
Obdelanost zbirke: delno obdelano.

ZAPOSLENI NA ODDELKU

Muzejska svetovalka: Dr. NADA PRAPROTNIK, prof. biol.

Vrtnarja v alpskem botaničnem vrtu Juliana v Trenti:

MARIJA ZAVRŠNIK
JOŽE ZAVRŠNIK

Prirodoslovni muzej Slovenije