UREDITEV SLOVARJA

Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije je prvi tovrstni slovar v slovenskem jeziku; obsega okoli 5600 angleških gesel s slovenskimi ustrezniki s področja teorije in prakse bibliotekarstva in z nekaterih z bibliotekarstvom povezanih področij, npr. knjigarstva, tiskarstva, restavratorstva, dokumentalistike, informatike in računalništva. Nastal je kot del mednarodnega projekta Multilingual Dictionary of Library Terminology, ki zajema in primerjalno predstavlja bibliotekarsko izrazje 16 evropskih jezikov.

Zasnovan in pripravljen je kot dvojezični prevajalni slovar brez pomenskih razlag in pomenskih zvez med gesli in odraža rabo v britanski in ameriški angleščini. Slovarska gesla v angleškem jeziku nastopajo kot samostalniki, pridevniki, glagoli in prislovi, samostojna gesla pa so tudi večbesedne zveze, značilne za poimenovanja v bibliotekarski terminologiji, ter okrajšave, simboli in kratice. Žargonska poimenovanja v slovarju niso zajeta.

Slovarska gesla so razvrščena po abecednem redu. Velike začetnice, vezaji, presledki, pike in oklepaji ne vplivajo na abecedno razvrstitev, ki upošteva bibliotekarsko načelo enostavnega razvrščanja "črka za črko".

Angleški homonimi so označeni z izpostavno številko za, ki opozarja na enako obliko, vendar veliko pomensko razliko med gesloma geslom (signature 1, signature 2 ).

Pri večpomenskih geslih so različni pomeni slovenskih ustreznikov navedeni eden za drugim in označeni s številkami pred ustrezniki:

copy (n)
1. izvod (m)
2. primerek (m)
3. kopija (ž)
Sopomenke v slovenskem jeziku so navedene ena za drugo in ločene z vejico:
abstract (n)
izvleček (m), abstrakt (m)
Angleška gesla besednovrstno opredeljujejo označevalniki:
a adjective - pridevnik, pridevniška zveza
ad adverb - prislov, prislovna zveza
n noun - samostalnik, samostalniška zveza
v verb - glagol, glagolska zveza
Pri večbesednih geslih opredeljuje besednovrstni označevalnik besedno zvezo v celoti (accession number (n), continue a subscription (v) ).

Pri slovenskih ustreznikih opredeljujejo besednovrstni in slovnični označevalniki nosilno besedo zveze (katalogizirati (v), statistika (ž) izposoje ) ali celotno besedno zvezo (brez kraja in datuma (pr.) ):

m samostalnik moškega spola
f samostalnik ženskega spola
n samostalnik srednjega spola
pl. množina
a pridevnik, pridevniška zveza
ad prislov, prislovna zveza
pr. predložna zveza
v glagol
medtem ko označevalnik (kom.) (komunikacijska zveza) opredeljuje tiste slovenske ustreznike, kjer je sporočilnost besedne zveze podrejena besednovrstnosti (ni v fondu (kom.), samo za čitalnico (kom.) ).

Krajšave so okrajšave, simboli in kratice
Okrajšave so praviloma nesklonljive in so označene s (kr.) enako kot simboli (loč. pag. (kr.), ilustr. (kr.), s (kr.), sek (kr.) ), medtem ko kratice nimajo oznake (kr.), imajo pa slovnični označevalnik za spol, ki določa njihovo uvrščanje v sklanjatveni vzorec (MARC (m), AOP (m) ).

Elektronska verzija slovarja je pod določenimi pogoji dostopna tudi s spletne strani Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani:
http://www.nuk.uni-lj.si