Multilingual Dictionaries of Library Terminology
Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije
English-Slovenian Dictionary of Library Terminology

Predgovor

Ureditev slovarja

O tiskani izdaji

Uporaba elektronske izdaje


Zbral in uredil Ivan Kanič
Slovenske ustreznike pripravili Ivan Kanič, Zlata Dimec in mag. Polona Vilar
Gradivo pregledala dr. Branko Berčič in Majda Ujčič
Slovenske ustreznike pregledala Zvonka Leder
Recenzenta dr. Irena Marinko in dr. Rastislav Šuštaršič
Slovarsko gradivo je s programskim sistemom EVA Primoža Jakopina računalniško obdelal in oblikoval Ivan Kanič

ISBN 961-6162-81-0

© Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 2002

Slovar je nastal kot rezultat sodelovanja v mednarodnem projektu "Multilingual Dictionary of Library Terminology",
ki sta ga podprla Open Society Institute - Regional Library Program, Budapest, in Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani