dr. Andrej Ule

Redni profesor za analitično filozofijo in teorijo znanosti. Na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani predava predmete: Panoramski uvod v filozofijo, Teorija in filozofija znanosti in Spoznavna teorija - Gnoseologija. Na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani predava Filozofijo znanosti.

Professor of Analytical Philosophy and Theory of Science in the Dept. of Philosophy, Faculty of Arts, and of Philosophy of Science in the Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana

E-mail: andrej.ule@uni-lj.si

Biografski podatki:

Rojen 27. 4. 1946 v Ljubljani. 1965 maturiral na Poljanski gimnaziji v Ljubljani, 1971 diplomiral iz Tehnične matematike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Med ¹tudijem matematike je vpisal tudi ¹tudij filozofije. L. 1972 vpisal magistrski ¹tudij filozofije in ga zaključil l. 1974. Doktoriral je l. 1981 s temo "Osnovni filozofski problemi sodobne logike (Frege, Russell, Wittgenstein). 1974 postane asistent za logiko in metodologijo znanosti na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. L. 1982 je bil imenovan za docenta in l. 1887 za izr. prof. za področje logike in teorije znanosti. L. 1991 je bil imenovan za rednega profesorja za analitično filozofijo in filozofijo znanosti . V letih 1981-1982, 1985, 1988 in 1990 je kot Humboldtov ¹tipendist gostoval pri In¹titutu za logiko, teorijo znanosti in statistiko Max. Ludwigove Univerze v Münchnu, pri prof. W. Stegmüllerju. Tam je preučeval strukturalno teorijo znanosti in filozofijo Ludwiga Wittgensteina. Septembra in oktobra l. 1995 je gostoval na Augsburg Collegeu v Minneapolisu/USA, sicer pa stalno sodeluje s ¹tevilnimi filozofskimi strokovnjaki in in¹titucijami v Sloveniji in tujini.

Biographical note:

Born on April 27, 1946 in Ljubljana. In 1965 he graduated from the grammar school Poljane, in 1971 he graduated Technical mathematics on the Faculty of Sciences and Technology of the Ljubljana-University. In addition, he matriculated philosophy during his study of mathematics. In 1972 he began with his graduate studies in philosophy and completed it in 1974. He was awarded his Ph.D. (degree) in 1981 with the doctor thesis: Basic Philosophical Problems of the Modern Logic (Frege, Russell, and Wittgenstein). In 1974 he became assistant for logic and methodology of science at the Department for philosophy of the Faculty of Arts in Ljubljana. In 1982 he was appointed assistant professor for analytic philosophy and philosophy of science. In years 1981-1982, 1985, 1988 and 1990 he got the Humboldt scholarship at the Institute for Logic, Theory of Science and Statistics in Munich (by Prof. W. Stegmüller). He studied there the structural theory of science and the philosophy of Ludwig Wittgenstein. In September and October 1995 he was guest professor at the Augsburg College in Minneapolis/USA. He co-operates with many philosophers and philosophical institutions in Slovenia and abroad.

Področja raziskovanja:

Logika, teorija in filozofija znanosti, spoznavna teorija, filozofija jezika, primerjalna filozofija

Fields of interest:

Logic, theory and philosophy of science, theory of knowledge, philosophy of language, comparative philosophy