.DRUŠTVO RESTAVRATORJEV SLOVENIJE

-

- -
 
  Kako se učlanite v Društvo restavratorjev Slovenije?
Izpolnite
/ pristopni formular/ in ga pošljite na naslov društva:
DRUŠTVO RESTAVRATORJEV SLOVENIJE, Spomeniškovarstveni center, Poljanska c. 40, 1000 Ljubljana
Po pošti boste prejeli obvestilo o vaši včlanitvi s položnico za članarino.

Članarina za leto 2009 znaša 20 € za zaposlene člane in 15 € za študente in upokojence.
Novi člani ob pristopu v DRS plačajo vpisnino, ki znaša 5€. Tistim, ki več let niso poravnali
članarine se zaračuna 5 €. Člani DRS, ki bodo zgubili člansko izkaznico, bodo za novo
morali plačati 5 €.

Člani: A .B .C .Č .D .E .F .G .H .I .J .K .L .M .N .O .P .R .S .Š .T .U .V .Z .Ž

Področja dela: KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE / SLIK / KOVINE / KERAMIKE / STEKLA IN VITRAJEV /
/ TEKSTILA / PAPIRJA / ORGANSKIH MATERIALOV / POLIKROMIRANE PLASTIKE /
/ UMETNIH MAS IN MODERNIH MATERIALOV / PREVENTIVNA KONSERVACIJA / TEHNIŠKE IN INDUSTRIJSKE
DEDIŠČINE
/ ETNOLOŠKE DEDIŠČINE / FOTOGRAFSKE DEDIŠČINE / TEORIJA IN ZGODOVINA
KONSERVATORSTVA-RESTAVRATORSTVA
/ NARAVOSLOVNO-TEHNIČNE RAZISKAVE /

Častni člani
Majda Šumi (2008)

A
Avguštin Florjanovič Blanka
blanka.avgustin@gov.si

B
Bernik Jure
Bizjak Marko marko.bizjak@plesnar.biz
Blaži Katarina katarina.blazi@volja.net
Bobnar Simon bobnar24@volja.net
Bogovčič Ivan ivan.bogovcic@gmail.com
Bratuž Ciril
Bremšak Ana anci_bremsak@hotmail.com
Brovinsky Boris boris.brovinsky@guest.arnes.si
Buh Tina tina_buh@ng-slo.si

C
Ciuha Marjana marjana.cjuha@gov.si

Č
Črne Janez janez.crne@etno-muzej.si
Čučnik Majcen Nada
Čurin Marjana

D
Demšar A. Urban urbana.demsar@volja.net
Deu Živa ziva.deu@arh.uni-lj.si
Dolenc Kambič Nuška nuska.dolenc@rescen.si
Dorič Nina nina.doric@gmail.com
Drol Alenka
Dukarič Marjana

E
Erič Miran miran.eric@guest.arnes.si
Eržen Joža tatjana.erzen@guest.arnes.si

F
Ferk Vanja andrej.ferletic@gmail.com
Ferletič Andrej vanja.ferk@guest.arnes.si
Fras Zavrl Vlado vlado.fras@rescen.si

G
Gardina Lidija lidija.gardina@guest.arnes.si
Glavič Edi – SVS/ANF edi.glavic@siol.net
Golc Hermina hermina.golc@pok-muzej-ptuj.si
Gosar Hirci Barbara barbka.hirci@rescen.si
Gostiša Darko darko.gostisa@guest.arnes.si
Grkman Stanka stanka.grkman@gov.si
Gruden Franc – SVA/ANF

H
Hafner Rok rok.hafner@corpus-studio.eu
Harauer Darja darja.harauer@gov.si
Hirci Andrej andrej_hirci@ng-slo.si
Hudolin Jernej jernej.hudolin@k2.net / jernej.hudolin@rescen.si

I
Ilec Eva eva.ilec@siol.net
Ivanišin Maja maja.ivanisin@gmail.com

J
Jazbec Andrej jazbec.andrej@email.si
Jeglič Marjanca marjanca.jeglic@gorenjski-muzej.si
Jelenc Franc franc.jelenc@gorenjski-muzej.si
Jeras Dimovska Irena irena.j-dimovska@guest.arnes.si
Jesenovec Damjan damjan.jesenovec@nms.si

K
Kadivec Franci franci.kadivec@guest.arnes.si
Kafol Žiga lumpinart@gmail.com
Kajzar Tadeja
Kambič Anton kambic.lab@siol.net
Kambič Miha
Karlovšek Simon
Kavčič Mateja mateja.kavcic@rescen.si
Kavčič Maša masakavcic@yahoo.com
Kavkler Katja kkavkler@yahoo.com
Keržišnik Stojan
Klančar Anita anita.klancar@guest.arnes.si http://www2.arnes.si/~aklanc4/
Klančar Vid anita.klancar@guest.arnes.si
ing. Klaneček Ivan ing.klan@ingklan.si
Kocjancic Ana ana_kocjancic@hotmail.com
Kokol Stanko –SVS/ANF stanko.kokol@tvt-nova.si
Koračin Robert robert.koracin@zvkds.si
Kotar Mateja mateja.kotar@gov.si
Kovač Štefan –SVS/ANF
Kozjak Andreja andreja.kozjek@nuk.uni-lj.si
Kramar Zdena
Krivec Marko mare@muzej-nz.si
Križman Peter peter.krizman@guest.arnes.si
Krulc Branko
Kukovčič Samuel samuel.kukovcic@t-2.net
Kunej Drago drago.kunej@zrc-sazu.si

L
Langus Irma irma.langus@nms.si
Lavrenčič Miloš
Lazar Tomaž tomaz.lazar@nms.si
Legan Miha miha.legan@volja.net
Lemajič Gorazd gorazd.lemajic@nms.si
Lesjak Franci franci.lesjak@volja.net
Lipovec Tomaž info@antika-lipovec.si
Lorber Jože ozi.lorber@guest.arnes.si
Lozar Barbara
Lukek Marjan

M
Madžarac Nada nada.madzarac@mg-lj.si
Makovec Jurij atelje_makovec@yahoo.com
Makuc Semion Miladi miladi.makuc-semion@guest.arnes.si
Malešič Jasna jasna.malesic@nuk.uni-lj.si
Mali Peter
Mandelj Novak Jožica jozica.mandelj@etno-muzej.si
Marolt Tone
Marolt Marija minca_marolt@yahoo.com
Mejač Jože –SVS/ANF
Mertik Nina nina.mertik@gmail.com
Mesojedec Tanja tanja@mesojedec.net; tanja.mesojedec@zvkds.si
Metelko Zarja-Eva
Mihelj Črtomir crtomir.mihelj@fa.uni-lj.si
Miklavčin Anton anton.miklavzin@zvkds.si
Milić Zoran zoran.milic@nms.si
Milić Ljubiša ljubisa.milic@rescen.si
Močnik Lucija lucija.mocnik@guest.arnes.si
Mohar Andrej andrej.mohar@tp-lj.si
Motnikar Ana ana.motnikar@etno-muzej.si

N
Nemeček Nataša natasa.nemecek@nms.si


O
Obermayer Ernest –SVS/ANF
Obid Martina martina_obid@t-2.net
Oblak Dušan dusan.oblak@email.si
Obreza Špeh Majda grad.sneznik@email.si
Omahen Ciril –SVS/ANF ciroma@volja.net
Oražem Emil

P
Pajagič Bregar Goja goja.pajagic@nms.si
Pečar Anton
Perkič Vladimir – SVS/ ANF king.radenci@siol.net
Perko Simonsimon.perko@nuk.uni-lj.si
Perovšek Sonja sonja.perovsek@nms.si
Petrovčič Bernard
Pflaum Miran miran.pflaum@nms.si
Pirnat Miha st.
Pislak Vekoslav - SVS / ANF marko.pislak@gmail.com
Planinc Lucija lucija.planinc@gov.si
Pogačnik Davorin davorin.pogacnik@goriskimuzej.si
Porekar Kacafura Irena irena.p.kacafura@pmuzej-mb.si
Potočnik Irena ir1potocnik@gmail.com
Povše Viktor
Prah Davorin
Primožič Melanija trziski.muzej@siol.net
Pungerčar Salmič Zdenka zdenka.salnic.pungercar@nm.zvkds-slo.si
Purger Ajda ajdapurger@gmail.com

R
Rahovsky Šuligoj Tatjana tatjana.rahovsky@gov.si
Roškar Boštjan bostjan.roskar@pok-muzej-ptuj.si
Rot Matjaž

S
Sirk Ana ana.sirk@guest.arnes.si
Slabe Janja Janja.Slabe@nms.si
Snoj Saša snoj.sasa@gmail.com
Sotler Aleš ales.sotler@siol.net
Srebnik Darja darjasrebnik@gmail.com
Steidl Porenta Christoph cristoph@siol.net
Stepančič Lucija lucija.stepancic@rescen.si
Sterle Matevž matevz.sterle@gmail.com
Strbad Viktor
Suhadolnik Sonja sonja.suhadolnik@guest.arnes.si
Svetina Janez janez.svetina@guest.arnes.si

Š
Šebalj Andrej
Šeme Blaž blaz.seme@guest.arnes.si
Šiles Aleksander
Špeh Janez grad.sneznik@email.si
Špital Simon simon.spital@guest.arnes.si
Štaut Andrej
Štimec Drago drago.stimec@tms.si
Šubic Prislan Jana jana.subic@goriskimuzej.si
Štofla Andrej andrej.stolfa@nuk.uni-lj.si
Švajger Boštjan bostjan.svajger@gmail.com
Švajger Tomaž –SVS/ANF tomaz.svajger@siol.com

T
Tekavec Martina tekavec.martina@gmail.com
Toman Kračina Katarina katarina.toman@mm-lj.si
Trček Pečak Tamara tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si
Tršar Andlovic Eva eva.andlovic@kr.zvkd-slo.si

U
Ulrih Vasja

V
Van Mulders michelvanmulders@siol.net
Vilar Matjaž
Virag Anita anita.virag@nms.si
Višnikar Nataša natasa.visnikar@gov.si
Vodopija Nives nives.vodopija@email.si
Vodopivec Jedert jedert.vodopivec@gov.si
Vuga Martina martina_vuga@ng-slo.si

Z
Zidar Ljubo ljubovita@abn-mail.si
Zorenč Helena
Zorko Špela
Zoubek Rado rado.zoubek@rescen.si
Zver Avguštin –SVS/ANF
Zveza Slovenskih Društev Ljubiteljev Starodobnih Vozil Slovenije SVS-ANF www.zveza-svs.si

Ž
Žgajnar Aleš ales.zgajnar@guest.arnes.si / ales@muzej-nz.si
Žganjar Matej

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE SLIK

Blaži Katarina, akademski restavrator
samostojni kulturni delavec
4290 Tržič, Kranjska c. 9
katarina.blazi@volja.net; 041 269 229

Bremšak Ana, absolventka restavratorstva na ALUO- ju
1218 Komenda, Mlaka 32 a
ancibremsak@gmail.com; 031 322 584

Mag. Gosar Hirci Barbka
konservatorka-restavratorka
vodja ateljeja za štafelajno slikarstvo
Ljubljana, Poljanska 40
barbka.hirci@rescen.si; 031 380 756

Makovec Jurij, likovni pedagog
Restavratorska delavnica "ATELJE MAKOVEC" Vipava
samostojni podjetnik
5271 Vipava, Gradišče 37
atelje_makovec@yahoo.com; 05 36 65 232, 031 247 578

Makuc Semion Miladi, akademska kiparka
konservatorska-restavratorska svetovalka
Docentka za restavratorstvo
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo
1000 Ljubljana, Erjavčeva 23
miladi.makuc-semion@guest.arnes.si; 01 251 27 26

Doc. mag. Močnik Ramovš Lucija, akad. slikarka
Docentka za področje restavriranja; UL ALUO; Oddelek za restavratorstvo
Brezovica, Cesta na postajo 9
lucija.mocnik@guest.arnes.si; 031 823 113

Potočnik Irena, mag. umetnosti
konservatorka-restavratorka
MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM, oddelek za konserviranje in restavriranje
1295 IVANČNA GORICA, STIČNA 17
ir1potocnik@gmail.com; info@mks-sticna.si; www.mks-sticna.si; 01 78 77 863

Salmič Pungerčar Zdenka, akademski slikar, magister umetnosti
višji konservator - restavrator
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE OE Novo mesto,
8000 Novo mesto, Skalickega 1
zdenka.salmic.pungercar@zvkds.si; zdenka.salmicpungercar@gmail.com, 07 393 15 89, 040 43 98 13

Doc. mag. Trček Pečak Tamara, akademska slikarka in restavratorka
konservatorska-restavratorska svetovalka
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo
1000 Ljubjana, Erjavčeva 23
tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si; 041 478 404

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE KOVINE

Babič Marijan
Srednja kovinarska šola
samostojni restavrator starih šivalnih strojev
ZPIZ
2318 Laporje, Križni Vrh 60
zbirka.babic@gmail.com; 02 802 55 66, 041 901 026

Kukovičič Samuel, konservator - restavrator
konservatorski tehnik
samostojni kulturni delavec
8270 Krško, Cesta krških žrtev 23
samuel_kukovicic@t-2.net; 07 490 32 90, 031 289 864

Milić Zoran univ. dipl. ing kem
Konservatorsko-restavratorski svetnik
Narodni muzej Slovenije
1000 Ljubljana, Prešernova 20
zoran.milic@nms.si; 01 2414 459

Steidl Porenta Christoph, zlatar, srebrokovač, restavrator žlahtnih kovin
restavratorski tehnik
samostojni kulturni delavec
Ljubljana, Rimska 6
christoph@siol.net; www.zlatoruno.com; 01 4263402

Špital Simon, inženir strojništva
konservatorski-restavratorski sodelavec
Muzej Velenje
3320 Velenje, Ljubljanska cesta 54
simon.spital@guest.arnes.si; info@muzej-velenje.si; 03 586 66 11, 031 618 484

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE KERAMIKE

Makuc Semion Miladi, akademska kiparka
konservatorska-restavratorska svetovalka
Docentka za restavratorstvo
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo
1000 Ljubljana, Erjavčeva 23
miladi.makuc-semion@guest.arnes.si; 01 251 27 26

Mertik Nina, akademska restavratorka
konservatorka-restavratorka
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
2270 Ormož, Kolodvorska cesta 9
nina.mertik@gmail.com; 051 305 932

mag. Pflaum Miran, akademski kipar
konservatorko-restavratorski svetovalec
Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana
miran.pflaum@nms.si; 041 933 959

Salmič Pungerčar Zdenka, akademski slikar,magister umetnosti
višji konservator - restavrator
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE OE Novo mesto,
8000 Novo mesto, Skalickega 1
zdenka.salmic.pungercar@zvkds.si; zdenka.salmicpungercar@gmail.com, 07 393 15 89, 040 43 98 13

Slabe Janja, univerzitetna diplomirana oblikovalka
konservatorka-restavratorka
Narodni muzej Slovenije
1000 Ljubljana, Prešernova 20
janja.slabe@nms.si; 01 24 14 454

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE STEKLA IN VITRAJEV

Mertik Nina, akademska restavratorka
konservatorka-restavratorka
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
2270 Ormož, Kolodvorska cesta 9
nina.mertik@gmail.com; 051 305 932


Slabe Janja, univerzitetna diplomirana oblikovalka
konservatorka-restavratorka
Narodni muzej Slovenije
1000 Ljubljana, Prešernova 20
janja.slabe@nms.si; 01 24 14 454

Snoj Saša, absolvent restavratorstva UL ALUO
1000 Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 150
snoj.sasa@gmail.com; 040 461 081

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE TEKSTILA

Bremšak Ana, absolventka restavratorstva na ALUO- ju
1218 Komenda, Mlaka 32 a
ancibremsak@gmail.com; 031 322 584

Golc Hermina
samostojni konservatorsko restavratorski tehnik
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
2250 Ptuj, Muzejski trg 1
hermina.golc@pok-muzej-ptuj.si

mag. Pajagic Bregar Gojka
kons.-rest.in muzejska svetovalka
predsednica DRS
Narodni muzej Slovenije
1000 Ljubljana, Presernova 20
goja.pajagic@nms.si; http://www.narmuz-lj.si/; 01 2414429

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE PAPIRJA

Malešič Jasna doktor znanosti, univ. dipl. kemik
višji konservator-restavrator
vodja Centra za ohranjanje knjižničnega gradiva NUK
1000 Ljubljana, Turjaška ulica 1
jasna.malesic@nuk.uni-lj.si; http://www.nuk.uni-lj.si; 01 5861 362

Štolfa Andrej, akademski restavrator
konservator-restavrator
Center za ohranjanje knjižničnega gradiva, Narodna in univerzitetna knjižnica
1000 Ljubljana, Turjaška 1 ali Leskoškova 12
andrej.stolfa@nuk.uni-lj.si; 041 984 262KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE ORGANSKIH MATERIALOV


KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE POLIKROMIRANE PLASTIKE

Blaži Katarina akademski restavrator
samostojni kulturni delavec
4290 Tržič, Kranjska c. 9
katarina.blazi@volja.net; 041 269 229

Bremšak Ana, absolventka restavratorstva na ALUO- ju
1218 Komenda, Mlaka 32 a
ancibremsak@gmail.com; 031 322 584

Makovec Jurij, likovni pedagog
Restavratorska delavnica "ATELJE MAKOVEC" Vipava
samostojni podjetnik
5271 Vipava, Gradišče 37
atelje_makovec@yahoo.com; 05 36 65 232, 031 247 578

Makuc Semion Miladi, akademska kiparka
konservatorska-restavratorska svetovalka
Docentka za restavratorstvo
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo
1000 Ljubljana, Erjavčeva 23
miladi.makuc-semion@guest.arnes.si; 01 251 27 26

Marolt Marija, akademski restavrator
Zlatarstvo - pasarstvo - restavriranje umetnin Matej Marolt s.p.
4000 Kranj, Tomšičeva ulica 26
minca_marolt@yahoo.com

Mertik Nina, akademska restavratorka
konservatorka-restavratorka
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
2270 Ormož, Kolodvorska cesta 9
nina.mertik@gmail.com; 051 305 932

mag. Pflaum Miran, akademski kipar
konservatorko-restavratorski svetovalec
Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana
miran.pflaum@nms.si; 041 933 959

Potočnik Irena, mag. umetnosti
konservatorka-restavratorka
MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM, oddelek za konserviranje in restavriranje
1295 IVANČNA GORICA, STIČNA 17
ir1potocnik@gmail.com; info@mks-sticna.si; www.mks-sticna.si; 01 78 77 863

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE UMETNIH MAS IN MODERNIH MATERIALOV

Makuc Semion Miladi, akademska kiparka
konservatorska-restavratorska svetovalka
Docentka za restavratorstvo
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo
1000 Ljubljana, Erjavčeva 23
miladi.makuc-semion@guest.arnes.si; 01 251 27 26

Slabe Janja, univerzitetna diplomirana oblikovalka
konservatorka-restavratorka
Narodni muzej Slovenije
1000 Ljubljana, Prešernova 20
janja.slabe@nms.si; 01 24 14 454PREVENTIVNA KONSERVACIJA

Makovec Jurij, likovni pedagog
Restavratorska delavnica "ATELJE MAKOVEC" Vipava
samostojni podjetnik
5271 Vipava, Gradišče 37
atelje_makovec@yahoo.com; 05 36 65 232, 031 247 578

Malešič Jasna doktor znanosti, univ. dipl. kemik
višji konservator-restavrator
vodja Centra za ohranjanje knjižničnega gradiva NUK
1000 Ljubljana, Turjaška ulica 1
jasna.malesic@nuk.uni-lj.si; http://www.nuk.uni-lj.si; 01 5861 362

Milić Zoran univ. dipl. ing kem
Konservatorsko-restavratorski svetnik
Narodni muzej Slovenije
1000 Ljubljana, Prešernova 20
zoran.milic@nms.si; 01 2414 459

Potočnik Irena, mag. umetnosti
konservatorka-restavratorka
MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM, oddelek za konserviranje in restavriranje
1295 IVANČNA GORICA , STIČNA 17
ir1potocnik@gmail.com; info@mks-sticna.si; www.mks-sticna.si; 01 78 77 863


KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE TEHNIŠKE IN INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE


Kukovičič Samuel, konservator - restavrator
konservatorski tehnik
samostojni kulturni delavec
8270 Krško, Cesta krških žrtev 23
samuel_kukovicic@t-2.net; 07 490 32 90, 031 289 864KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE ETNOLOŠKE DEDIŠČINE

Potočnik Irena, mag. umetnosti
konservatorka-restavratorka
MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM, oddelek za konserviranje in restavriranje
1295 IVANČNA GORICA , STIČNA 17
ir1potocnik@gmail.com; info@mks-sticna.si; www.mks-sticna.si; 01 78 77 863

Špital Simon, inženir strojništva
konservatorski-restavratorski sodelavec
Muzej Velenje
3320 Velenje, Ljubljanska cesta 54
simon.spital@guest.arnes.si; info@muzej-velenje.si; 03 586 66 11, 031 618 484KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE FOTOGRAFSKE DEDIŠČINE


TEORIJA IN ZGODOVINA KONSERVATORSTVA-RESTAVRATORSTVA

Doc. mag. Močnik Ramovš Lucija, akad. slikarka
Docentka za področje restavriranja; UL ALUO; Oddelek za restavratorstvo
Brezovica, Cesta na postajo 9
lucija.mocnik@guest.arnes.si; 031 823 113NARAVOSLOVNO-TEHNIČNE RAZISKAVE

mag. Golež Mateja
Zavod za gradbeništvo Slovenije
1000 Ljubljana, Dimičeva 12
mateja.golez@guest.arnes.si; 051 690 474


Kukovičič Samuel
, konservator - restavrator
konservatorski tehnik
samostojni kulturni delavec
8270 Krško, Cesta krških žrtev 23
samuel_kukovicic@t-2.net; 07 490 32 90, 031 289 864


Malešič Jasna doktor znanosti, univ. dipl. kemik
višji konservator-restavrator
vodja Centra za ohranjanje knjižničnega gradiva NUK
1000 Ljubljana, Turjaška ulica 1
jasna.malesic@nuk.uni-lj.si; http://www.nuk.uni-lj.si; 01 5861 362
 

Milić Zoran univ. dipl. ing kem
Konservatorsko-restavratorski svetnik
Narodni muzej Slovenije
1000 Ljubljana, Prešernova 20
zoran.milic@nms.si; 01 2414 459