Zgodovina območja Kostel od konca 15. do konca 19. stoletja

Dr. Stanislav Južnič

POVZETEK

Kostel je majhna deželica na skrajnem severu današnje osrednje Slovenije. V rodoslovnem smislu je bila na posrečen način ujeta med politično mejo s Hrvaško in etnično mejo nemških Kočevarjev. V takšnih okoliščinah je relativno enostavno raziskovati rodoslovje v Kostelu pred 20. stoletjem, ko so se Kostelci razmeroma malo mešali s sosedi iz drugih krajev. Pred letom 1702, ko niso zapisovali nobenih cerkvenih rodoslovnih podatkov za Kostel, le stežka naredimo ko zasledujemo posamezne družine le v graščinskih urbarjih, ki so bili zapisovani približno vsako generacijo. Tako je bilo moje delo že skoraj končano, ko sem pred desetletji uspel prepisati podatke na računalnik. Starejše zapise sem zbral iz različnih slovenskih, hrvaških in avstrijskih arhivov. Sedaj lahko z uporabo računalniškega programa zlahka najdemo prednike vseh kostelskih družin. Na ta način sem sestavil številna družinska drevesa za obdobje med 16. in 20. stoletjem, med njimi družinska drevesa Butin, Skendrov in drugih, ki bodo ta del mojih raziskav predstavili na tej konferenci. Na ta način je del te konference resnično visoko priznanje desetletjem mojega rodoslovnega dela in sem na to zelo ponosen.

Kostelsko zgodovino zadnje polovice tisočletja lahko razdelimo glede na fevdalne vladarje tega območja: samih Haburžanov do leta 1620, Langenmantlov do zadnjega desetletja 17. stoletja, Androch v prvi polovici 18. stoletja in Nugentov v 19. stoletju. Vsak od njih je nosil pečat svojega časa. Langenmantli so bili protestanti dokler je to prinašalo ugodnosti na Kranjskem in so imeli veliko koristi od turške vojaške meje. Androche so bili primorski trgovci , ki so uporabljali kostelski grad kot vmesno postajo za svoje posle. Nugenti pa so bili politično najmočnejši med vsemi in so pripadali novi vladajoči habsburški plasti, ki se je povzpela po Napoleonovih vojnah. Med spremembami gospodarjev so tudi kostelski tlačani spreminjali svojo naravo od etnično mešanih naseljencev ob vojaški meji v skupino majhnih trgovcev ki so skušali preživeti v prihajajočem kapitalističnem sistemu.

 

RODOSLOVNE RAZISKAVE

(SLIKA 1: Naslovnica)

V tej predstavitvi bi Vam rad pokazal kako se rodoslovne raziskave ameriškega doktorja zgodovinskih znanosti odvijajo v praksi na območju današnje Slovenije. Zato bomo pokazali kolikor je mogoče veliko slik, da boste dobili nekaj občutka o takšni vrsti dela. Najprej bomo prostorsko omejili naše delo. Slika 2 kaže najstarejšo za rodoslovne raziskave uporabno mapo Kostela in sosednjih področij, ki je bila izdelana pred poltretjim stoletjem:

(SLIKA 2: Kostel na Florijančičevi mapi izdani leta 1744)

Kot zlahka opazimo se ta mapa razlikuje od sodobnih. Vidimo sodobne hribe in skoraj današnja imena vasi in cerkev. Toda opazimo tudi neko temeljno razliko v načinu kako so naši predniki izdelovali svoje mape. Ta stara mapa je podobna našim in vendarle drugačna z vsemi temi sencami pod hribi. Videti je, kot da je nekdo narisal pogled, ki se mu je odprl na kranjsko stran, medtem ko je posedal nekje na hribu na hrvaški strani Kolpe.

Ta slika nas opozarja na odnos, ki ga moramo imeti do svojih prednikov. Bili so nam podobni in obenem so bili nekaj drugega. Lahko jih spoznamo z raziskovanjem njihovega rodoslovja in posameznih drugih ohranjenih podatkov o njihovem življenju, toda nikoli ne bomo mogli čutiti na način, kot so čutilo oni. Vmes pretekla stoletja so ovira, ki je ni mogoče premagati. Le pozorno dokumentirane raziskave nas lahko pripeljejo dovolj blizu realnosti preteklih stoletij.

V rodoslovju te vrste med iskanjem korenin pravzaprav mešamo sodobnost in preteklost. Romantičnost takšnega dela je podčrtana z dejstvom, da veliko dela opravijo amaterji. To je povsem nujno saj se tu zahteva natančno »zbiranje znamk«, ki ga lahko opravi le zaverovan iskalec zaverovan v svoje prednike. Veliko rodoslovnega in tudi astronomskega opazovanja opravijo amaterji in drugače sploh ne more biti.

V našem nocojšnjem pregledu se bomo ustavili ne pri dveh krajih, ki smo jih pokazali na mapi. Prvo je vas imenovana nekoč “Navercho” v gospostvu Kostel. Pokriva nekaj poznejših vasi, med njimi tudi današnjo vas Krkovo.

Drugi kraj, ki nas danes zanima, je vas Mraven v gospostvu Kočevje. Leži prav na kostelski meji. Danes se slovensko imenuje Morava, v kostelskem narečju pa Omrava. V stoletjih se je tu prebivalstvo nemškega in slovenskega rodu počasi ženilo med seboj kljub jezikovnim razlikam. Nekateri Kostelci še živijo v Moravi ,medtem ko so Germane nadomestili novi naseljenci.

Mešanje sedanjosti s preteklostjo ponazarja naslednja slika, ki vsebuje podatke o vasi Morava. Fotografija kaže sodobni videz ene od hiš v vasi:

(SLIKA 3: Stara hiša v vasi Morava (Hameraw, Mraven, Mrauen, Omrava) os sami severni meji Kostela: sodobni videz in predniki graditeljev te hiše zapisani v urbarju iz leta 1498)

Dodali smo naslovnico 500 let starega urbarja ki vsebuje najstarejše podatke o graditeljih te hiše. Razdalja številnih stoletij loči oba dela naše slike.

Naslednja slika kaže enega redkih sakralnih spomenikov, ki še obstajajo na meji med Kočevsko in Kostelom:

(SLIKA 4: Kapela v vasi Morava kot jo vidimo danes, z dodano stranjo urbarja iz leta 1498, ki vsebuje najstarejše podatke o graditeljih kapele in tudi njihovo družinsko drevo)

Delo duhovnikov v preteklih stoletjih je posebno pomembno, saj so prav oni začeli zapisovati rodoslovne podatke, ki jih raziskovalci danes tako mrzlično iščemo. Slika kaže kapelo v vasi Morava kot jo vidimo danes, z dodano stranjo urbarja iz leta 1498, ki vsebuje najstarejše podatke o njenih graditeljih in njihovo družinsko drevo.

Preskočimo jezikovno in graščinsko mejo in že smo v Kostelu. Kostel je bil dovolj majhen da je marsikaj iz njegove zgodovine utonilo v pozabi. Manj izkušen raziskovalec bi vprašal: “Kaj se je zgodilo z dokumenti, ki jih imamo za izgubljene? Ali jih bomo morda našli kdaj pozneje?” Odgovor je le žalostni “ne”. V desetletjih dela sem preiskal večino dokumentov o zgodnjem življenju podložnikov v Kostelu. Ni uporabnih dokumentov veliko starejših od 500 let:

(SLIKA 5: Kostelska družinska imena v urbarju iz leta 1494 v vaseh, ki se danes imenujeta Tišenpolj in Vrh- Vrh se je pozneje razdelil na več vasi, med njimi Krkovo)

Slika kaže podatke o dveh sosednjih vaseh. Ena še obstaja pod imenom Tišenpolj, ki je zelo podobno imenu zapisanem na dokumentu kot Natesen Polje. V resnici je na tem kraju nad mogočnim slapom potoka “Nežica” precej tesno.

Naslednja trikrat večja vas na tej sliko se je imenovala “Naverchi”. Pozneje se je razdelila na več manjših vasi, med njimi Krkovo na njeni zahodni strani. Ta navidez nepomembna ugotovitev je sad dolgoletnega raziskovanja, ki kaže, da se zadeve pravzaprav ne moremo lotiti brez temeljitega poznavanja situacije v naravi. Tako dokazuje, da je bila moja navidez presenetljiva odločite pravilna: to vrsto raziskav lahko opravimo le na terenu z natančnim raziskovanjem v stiku z ljudmi, katerih prednike raziskujemo. Podobno kot antropološko raziskovanje med izoliranimi plemeni v prvi polovici 20. Stoletja, tudi rodoslovja Kostela ni mogoče kvalitetno obdelati brez raziskav v naravi. Zato mora raziskovalec zapustiti mesto in oditi v kmečko kostelsko okolje da bi opravil zgodovinske raziskave v okolju, kjer se je raziskovana zgodovina zgodila. Moramo delati tam, kjer so se stvari zgodile, med ljudmi, ki še pomnijo družinske legende povezane z zgodovinskimi dogodki.

Glavni problem raziskovanja v naravnem okolju je časovna razporeditev dogodkov. Ljudje v tradicionalnih družbah kot je kostelska nikoli ne pozabijo važnih preteklih dogodkov. Toda njihove legende ne vsebujejo točnih datumov. Zgodovinski čas je bil povsem nepomemben za vrsto informacij, ki so jo Kostelci želeli prenesti na svoje potomstvo. Na srečo lahko v nekaterih primerih legende povežemo z zgodovinskimi dogodki, vendar pa v večini primerov ostanejo nedatirane.

Podoben problem z datacijo imamo tudi s pisanimi dokumenti brez datumov, katerih čas zapisa lahko določimo predvsem glede na rokopisni stil. takšen primer je kostelski urbar iz prve polovice 16. stoletja:

(SLIKA 6: Kostelska družinska imena v urbarju iz prve polovice 16, stoletja v vasi “Auff dem Perig”, ki se je pozneje razdelila v vasi Vrh, Krkovo in druge)

Vas na sliko je enaka prejšnjemu generacijo starejšemu “Naverchi”. Medtem so ime vasi prevedli v “Auff dem Perig”.

Ostanimo na tem območju. Nekako generacijo po Florijančičevi mapi so na Kranjskem začeli uporabljati uradne katastrske načrte. Bili so dovolj dobri da so preživeli hude in manj hude vlade in jih uporabljamo še danes le z nekaj dodanimi sodobnimi nazivi krajev:

(SLIKA 7: Katastrska mapa vasi Krkovo narisana v drugi polovici 18. stoletja)

Na sliki vidimo vas Krkovo več kot dve stoletji po urbarju s prejšnje slike. Ljudje so živeli in umirali na območju današnje vasi Krkovo več deset generacij. Tisto, kar vemo o njihovem življenju in nehanju je skoraj nič, z izjemo nekaj rodoslovnih podatkov. Le redki podložniki so bili v rodoslovnem pomenu dovolj srečni, da so jih v urbarjih zapisali kot plačnike dajatev. To je nova podobnost rodoslovja z astronomijo. Obe vrsti raziskovanja nas nenehoma spominjata, kako majhni smo in kako malo bo ostalo za nami.

Sodobnemu zgodovinarju nekateri podložniki prinašajo več uporabnih podatkov kot drugi. Nekatere med našimi predniki lahko zasledujemo tudi v dokumentih kranjskih stanov. Oglejmo si enega od njih:

(SLIKA 8: Dokumenti kranjskih stanov v Arhivu Slovenije v Ljubljani o podložnikih Kostela obdolženih tihotapstva leta 1622)

Leta 1622 je graščak pisal oblastem da nekatere svoje podložnike sumi tihotapstva. Danes težko sodimo, ali so bile obtožbe upravičene ali ne. Gotovo je bil takšen način pridobivanja denarja v navadi med podložniki, čeprav seveda ni bil dobrodošel pri oblasteh. Vsekakor so bili obtoženi podložniki dobri v svojem poslu. Nikoli jih niso ujeli, saj je nekaj let pozneje graščak ponovil svoje obtožbe in naštel približno enake priimke… Naši nepismeni predniki so bili očitno čisto dovolj pametni, da so bili kos svojim bolj izobraženim gospodarjem.

Na srečo ni bilo kršenje zakonov edin način s katerim so si podložniki pridobili pravico do dodatnih zapisov v dokumente zanimive za sodobnega zgodovinarja. Nekatere podložnike so zapisali tudi zaradi njihovih posebnih dolžnosti, kot vidimo v naslednjem dokumentu:

(SLIKA 9: Posebne dolžnosti Kostelcev: pobiranje denarja po uporu zapisano v Likvidacijskem izvlečku iz leta 1681)

V našem primeru je Kostelec Krkovič, potomec tlačanov iz vasi Krkovo, pobiral kontribucijo po hudem uporu kostelskih podložnikov. Na srečo je tudi kranjski polihistor Valvasor natančno poročal o istem uporu, tako da lahko iz različnih virov povežemo številne podrobnosti o naših upornih prednikih.

Zdaj je čas za zanimivo vprašanje, ki se sliši precej okultno: “Kaj nam lahko naši predniki osebno povedo?” Žal je odgovor “skoraj nič”. Kostelski podložniki so bili zvečine nepismeni do pred poldrugim stoletjem. Niso znali ustvariti zapisov o dogodkih razen posredno s pripovedovanjem legend potomcem.

Toda njihovi graščaki so seveda znali pisati in so nam zapustili številne strani dokumentov uporabnih za rodoslovne raziskave, zato smo jim lahko močno hvaležni. Slika kaže primer lepega pisma, ki ga je oficir in nekdanji kostelski graščak Androcha iz Ljubljane pisal svoji ženi v Kostel sredi 18. stoletja:

(SLIKA 10: Pisma kostelskih graščakov: Androcha piše ženi v Kostel leta 1746)

Seveda niso vsa pisma ohranjena in ne vemo, zakaj je usoda izbrala za ohranitev poznejšim številna pisma zakoncev Androcha. Ta pisma so polna rodoslovnih podatkov o Kostelu, ki bi sicer utonili v pozabo.

Graščaki so nas prisilili da smo o njih zvedeli več kot o njihovih podložnikih. Toda rodoslovci nimamo korist od graščakov le zato ker so bili pismeni. V zgodovini so pustili tudi druge sledove razen privatnih pisem. Najlepše v njihovih zapuščinah so portreti. Mi ne vemo zagotovo kakšni so bili videti naši predniki podložniki stoletja nazaj, zato pa vemo veliko več o videzu njihovih gospodarjev. Tu si bomo ogledali portret najpomembnejšega kostelskega graščaka po 16. stoletju:

(SLIKA 11: Portreti kostelskih graščakov: grof Laval Nugent, lastnik gospostva Kostel po Napoleonovih vojnah, narisan leta 1851)

Slika kaže grofa Lavala Nugenta sredi 19. stoletja, ko je bil na vrhu svoje politične in ekonomske moči na Hrvaškem in v celotni habsburški monarhiji, saj je bil preko žene v sorodstvu s samim cesarjem.

Najbolj zanimive zgodbice za nas, ki smo bolj podložniškega rodu, so govorice o ljubezni med graščaki in podložniškimi dekleti. Rezultati takšnih afer niso bili nikoli uradno zaznamovani, so se pa ohranili v številnih zgodbah. Seveda so to znova legende brez točnega zgodovinskega časa. Zato lahko le uganjujemo, kdo je bil resnični ljubimec podložniške lepotice, grof na zgornji sliki…

… ali pa njegov sin na naslednji sliki:

(SLIKA 12: Grof Albert Nugent, najstarejši sin Laval, narisan leta 1842)

Grof Albert Nugent je bil najstarejši sin Lavala, na sliki pa nosi hrvaško narodno oblačilo. Prebivalci Zagreba so ga dočakali z navdušenjem kot vodjo Ilirskega gibanja v letih pred “pomladjo narodov ”.

Nikoli ne bomo povsem prepričani kateri od obeh plemičev je naravni oče tistih Kostelcev, ki se imajo za zunaj zakonce potomce graščakov. Morda so tudi drugi graščaki, katerih tovrstno delovanje je vredno resnih raziskav. Prav to pa je resničen čar rodoslovja. Prav nikoli nismo povsem prepričani. Ali pa bo sodobno raziskovanje genov ponudilo bolj točne metode raziskovanja?

ZAKLJUČEK

Vedno je bilo slišati nekaj zelo tehtnih vprašanj zakaj raziskujem rodoslovje Kostelcev za skoraj nikakršen denar? Zakaj sem sestavil rodovna drevesa z več tisoč osebami za številne kostelske potomce ne da bi mi ti plačali celo moje stroške? Odgovor je enostaven in jasen. Kot ameriški zgodovinar kažem s svojim delom dolžno spoštovanje do svojih prednikov s slovenske obmejne krajine imenovane Kostel kot je bila nekoč, ponosna in pomembna. Nikoli več ne bo takšnega Kostela zaradi množičnega odseljevanja. Toda ljudje, katerih predniki so žal zapustili rodni kraj, morajo pomniti. Zaradi sebe in zaradi Kostela. To je namen in cilj mojega raziskovanja.

-----------------------

Avtor je bil rojen v San Franciscu 11.12.1955. Šolal se je v Beogradu in Ljubljani. Diplomiral je iz fizike leta 1980 pri akad. dr. prof. Robertu Blincu, magistriral leta 1984 iz zgodovine fizike pri akad. dr. prof. Vasiliju Meliku in doktoriral leta 1999 iz zgodovine Kostela. Objavil je blizu sto znanstvenih del, med njimi številna posvečena rodoslovnim raziskavam v Kostelu in na Kočevskem. V zadnjem letu je kot gostujoči znanstvenik raziskoval na Univerzi Saint Louis, MO.