Visoka šola za zdravstvo v Izoli

(V ustanavljanju)

Zaradi stalnega razvoja medicinske stroke in zdravstvene nege naraščajo potrebe po visoko izobraženih kadrih na področju zdravstva. Pojavljajo se tudi novi zdravstveni problemi, nove tehnologije in spremembe v zdravstveni politiki. Zato postajajo naloge zdravstvenih delavcev vse zahtevnejše. Da bi se zadostilo vsem tem potrebam se ustanavlja Visoka šola za zdravstvo v Izoli.

Ustanovitelj: Visokošolsko središče v Kopru.

Lokacija šole. Program bomo do ureditve prostorov v prizidku Splošne bolnišnice Izola izvajali v najetih prostorih Ortopedske bolnišnice v Valdoltri.

Finančni viri. Predvideni finančni viri za začetek delovanja šole so: ustanoviteljski delež Visokošolskega središča v Kopru, MO Koper ter Občini Izola in Piran, šolnine in donacije južnoprimorskega gospodarstva.

Študijski program. Dodiplomski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe zdravstvena nega.

Temeljni cilj programa. Diplomant: zna ugotavljati potrebe po zdravstveni negi, določati cilje, načrtovati zdravstveno nego in jo izvajati; je pri organizacijskem delu koordinator dela in strokovni vodja; je usposobljen za vodenje negovalnega tima; zna komunicirati pri delu z ljudmi in se zaveda moralne in etične odgovornosti tega poklica.

Strokovni naslov diplomanta je v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik, skrajšano dipl. m. s. oziroma dipl. zn.

Trajanje programa. Študij traja 3 leta oziroma šest semestrov. Predmeti so razporejeni tako, da je v prvem letniku 8 predmetov, v drugem 7, tretjem letniku pa je sedmi predmet izbirni. Število predavanj, seminarjev ter kliničnih in laboratorijskih vaj obsega 750 ur letno oziroma 25 ur tedensko.

Število vpisnih mest v študijskem letu 2002/2003. Predvideno število vpisnih mest je 60.

Vključevanje v mednarodni prostor. Ustanovitelj šole in snovalci programov so že pridobili k sodelovanju več uglednih visokih šol s področja zdravstvene nege iz Evropske skupnosti. Šole, s katerimi smo se dogovorili za sodelovanje, so: Hogeschool Zeeland, Vlissingen, Nizozemska; Escuela Universitaria de Enfermeria, Leioa, Španija; Kemi-Torni Polytechnic, Kemi, Finska; Technological Educational Institute, Patra, Grčija; University of Abertay, Dundee, Velika Britanija.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je uvrstila bodočo šolo v mednarodno pilotsko študijo o patronažnem varstvu. To bo omogočilo intenzivno sodelovanje s sorodnimi šolami po vsem svetu in mednarodnimi organizacijami.

Vpisni pogoji. V prvi letnik Visoke strokovne šole za zdravstvo v Izoli se lahko vpiše kdor:

§    je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,

§    je opravil maturo ali poklicno maturo

§    je pred 1. junijem 1995 opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

§    splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
maturi oziroma poklicni maturi                                                                      60 % točk

§    splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                        40 % točk

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik, morajo pred začetkom rednih predavanj opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta zdravstvena nega.

Kdor je diplomiral na višješolskem študiju zdravstvene nege izpolnjuje pogoj za vpis v tretji letnik. Če bo število prijavljenih kandidatov večje od števila prostih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena dosežena na višješolskem študiju.

Način študija. Glavna oblika izvajanja programa je redni študij. V kolikor bo obstajal interes za izredni študij, bo ta organiziran.

Oblike izvajanja študija. Predvideni načini izvajanja študija so naslednji:

§    Kontaktno delo: študent spoznava vsebine študija in se vključuje v študijsko delo pri predavanjih obveznih in izbirnih predmetov.

§    Vaje – laboratorijske in klinične vaje: z vajami si študenti ob vodstvu visokošolskih učiteljev in ob pomoči visokošolskih sodelavcev utrjujejo znanja in pridobivajo izkušnje in spretnosti določenega strokovnega področja.

§    Tutorstvo: učitelj ali asistent svetuje študentom pri študiju, jih usmerja, spremlja njihovo delo in uspeh pri študiju.

§    Mentorstvo: priprava seminarskih nalog, raziskovalnih poročil in diplomskega dela usmerja visokošolski učitelj-mentor. Mentor diplomskega dela usmerja študenta pri zasnovi diplomskega dela, izbiri virov in presodi, kdaj je diplomsko delo primerno za zagovor.

§    Samostojno delo študentov: da bi študent pridobil študijsko samostojnost, usmerja učitelj študente v različne oblike samostojnega dela (individualni študij, diskusijske skupine itd.).

Vsebine študija. Glavni del študijskega programa je namenjen matični stroki zdravstvene nege in predmetom s področja medicinskih, družboslovnih in humanističnih ved. Študijski program predvideva tudi sistem kreditnega študija, ki bo študentom omogočal mobilnost in prehodnost znotraj visokošolskih institucij v Sloveniji in v tujini.

Možnosti zaposlitve. Diplomanti se bodo lahko zaposlili v: bolnišnicah, zdravstvenih domovih, negovalnih, bolnišnicah, humanitarnih organizacijah, domovih za starejše občane, raziskovalnih ustanovah, zasebni zdravstveni praksi, sanitetnih enotah Slovenske vojske in obrambnih strukturah bodočih mednarodnih povezav, civilni zaščiti, ustanovah za duševno in telesno prizadete odrasle in otroke, vrtcih, šolah, dijaških in študentskih domovih, kolonijah, zdraviliščih, zavodih za prevzgojo odraslih in mladoletnikov.

Informacije:

Visokošolsko središče v Kopru
Titov trg 4, 6000 Koper
tel.: 05/626-26-20, 05/626-25-00
e-mail: group1.kpviss@guest.arnes.si

Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko pokličete po telefonu ali pa se ob delavnikih oglasite na Visokošolskem središču v Kopru vsak dan med 8. in 16. uro.

Dodatne informacije o študijskem programu bomo objavili naknadno.