Visoka šola za management v Kopru

Cankarjeva 5, 6000 Koper
tel.: 05/610-20-03, 610-20-20
faks: 05/610-20-15
el. pošta: info@vsm-kp.si
internet: http://www.vsm-kp.si

 

Visoka šola za management v Kopru je samostojni visokošolski zavod, ki deluje v mreži Visokošolskega središča v Kopru. Ustanovitelji šole so Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Izola in Gospodarska zbornica Slovenije – OE Koper.

Visoka šola za management je vpisala prvo generacijo študentov v študijskem letu 1996/1997. V študijskem letu 2001/2002 ima Visoka šola za management 453 rednih in 1259 izrednih študentov na dodiplomskem študijskem programu Management, 93 študentov na podiplomskem specialističnem študijskem programu Management v izobraževanju ter 35 študentov na podiplomskem specialističnem študijskem programu Management v evropskem okolju.

Študijski programi. Visoka šola za management izvaja v študijskem letu 2001/2002 tri študijske programe: dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Management in dva podiplomska specialistična študijska programa –Management v izobraževanju in Management v evropskem okolju.

Zaposleni. V študijskem letu 2001/2002 je na šoli 84 zaposlenih – 66 visokošolskih učiteljev in asistentov ter 18 strokovnih, tehničnih in administrativnih sodelavcev.

Predavanja vodijo habilitirani visokošolski učitelji s pedagoškimi in raziskovalnimi referencami. Vaje in seminarje izvajajo asistenti, ki študirajo na magistrskih in doktorskih študijskih programih; pedagoške izkušnje si nabirajo ob izkušenih pedagogih in strokovnjakih, ki jih uvajajo tudi v raziskovalno delo. V študijski proces občasno vključujejo tudi goste strokovnjake iz prakse.

Lokacija in prostori šole. Sedež Visoke šole za management je v starem mestnem jedru Kopra, v bližini Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, Pedagoške fakultete – Enote v Kopru, srednjih šol ter Dijaškega in študentskega doma Koper.

Program izvajajo v sodobno opremljenih predavalnicah in v računalniški učilnici, šola pa ima tudi lastno knjižnico in čitalnico s strokovno literaturo in periodiko s področja managementa ter prostore za založniško dejavnost. Študijskim in obštudijskim dejavnostim študentov Visoke šole za management je namenjena študijska soba. Tu je sedež Študentskega sveta in Društva študentov Visoke šole za management (ŠTORM).

Viri nanciranja. Izvajanje študijskega programa šola nancira iz šolnine in drugih prispevkov za študij, iz koncesije ter iz lastnih sredstev. Višino šolnine in prispevkov za študij določi vsako leto Upravni odbor šole.

Založba Visoke šole za management. Temelj učinkovitega študija na Visoki šoli za management so lastni učbeniki, zato založba Visoke šole za management izdaja študijsko literaturo za potrebe svojih študijskih programov.

Knjižnica Visoke šole za management. Knjižnica je namenjena študentom šole in drugim obiskovalcem, ki jih zanima specializirana literatura s področja managementa. Knjižnica je vključena v slovenski knjižnično-informacijski sistem COBISS, ki omogoča članom tudi naročanje gradiva, rezervacije in podaljševanje izposojenega gradiva po internetu v skladu s pravili knjižnice. V čitalnici šole so obiskovalcem na voljo specializirane strokovne revije s področja managementa.

Visokošolski strokovni študijski program management

Stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba (VII. stopnja).

Strokovni naslov: diplomirani ekonomist oz. diplomirana ekonomistka (dipl. ekon.).

Vpisni pogoji:

§    Pogoj za vpis v prvi letnik je opravljena matura ali zaključni izpit (po štiriletnem srednješolskem programu). Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: splošni učni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk) in splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

§    Pogoj za vpis v tretji letnik je diploma višješolskega študija (po programu, sprejetem pred 1. januarjem 1994). Za pridobitev visoke strokovne izobrazbe morajo kandidati poleg obveznosti iz 3. letnika opraviti še diferencialni program, ki obsega pet predmetov iz študijskega programa, in sicer: Temelji managementa, Ekonomika poslovnega sistema, Trženje, Gospodarsko pravo, Računovodstvo. V primeru, da je študent v času višješolskega študija katerega od predvidenih diferencialnih izpitov že opravil, lahko uveljavlja priznavanje izpita v skladu s Pravilnikom VŠM o preverjanju in ocenjevanju znanja študenta. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa v 3. letnik, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega študija.

Način študija:

§    Redni študij obsega tri leta (šest semestrov) predavanj in eno leto absolventskega staža. Študentje se udeležujejo organiziranih predavanj, vaj in seminarjev ter opravijo praktično usposabljanje. Pred zaključkom študija izdelajo in zagovarjajo diplomsko nalogo.

§    Izredni študij. Organiziranost in časovna razporeditev predavanj je prilagojena zaposlenim študentom. Predavanja potekajo praviloma ob petkih (popoldan) in sobotah (dopoldan). Celoten program se izvede v štirih študijskih letih.

Oblike dela. Predavanja so namenjena pridobivanju temeljnih teoretičnih znanj. Seminarske vaje potekajo v skupinah do 30 študentov in so namenjene utrjevanju in poglabljanju znanja ter pridobivanju veščin s področja managementa. Z analiziranjem in reševanjem konkretnih primerov iz prakse študenti preverjajo razumevanje teorije v praksi. Praktično usposabljanje vključuje strokovno prakso, ki poteka v organizacijah, ter seminarje, ki potekajo na šoli.

Vsebine študija. Študijski program Management je zasnovan po zgledu triletnih poslovnih programov v tujini. Študenti pridobijo znanja s področja ekonomsko-poslovnih, pravnih in humanističnih ved ter druge veščine in znanja, potrebna za uspešno upravljanje in poslovodenje podjetij ter nepridobitnih organizacij.

 


 

Prvi letnik – 60 KT*

 

Predmet

Ure

Poslovna matematika in statistika

90

Poslovno komuniciranje

60

Ekonomika poslovnega sistema

75

Temelji managementa

90

Makroekonomija

75

Gospodarsko pravo

90

Računovodstvo

75

Poslovni jezik 1

(na nadaljevalnem nivoju)**

90

Praktično usposabljanje 1 (seminar o učenju in izdelavi seminarske naloge)

 

 

Drugi letnik – 60 KT*

 

Predmet

Ure

Trženje

120

Obligacijsko pravo

75

Urejenost organizacije

(strukture, poslovna informatika)

 

120

Odločanje in modeli za management

75

Kadri – ravnanje z ljudmi ter delovno in socialno pravo

90

Poslovni jezik 2

(na nadaljevalnem nivoju)**

90

Izbirni predmet

55

Izbirni predmet

55

Praktično usposabljanje 2 (strokovna praksa v organizaciji – 4 tedne)

 

 


 

Tretji letnik – 60 KT*

 

Predmet

Ure

Strateški management in management sprememb

90

Financiranje

75

Organizacijska kultura, etika in vodenje

75

Management inoviranja in tehnologij

90

Management proizvajanja izdelkov in storitev

120

Izbirni predmet

55

Izbirni predmet

55

Izbirni predmet

55

Praktično usposabljanje 3 (seminar o osnovah raziskovanja v managementu; strokovna praksa v organizaciji – 5 tednov)

 

 

Diplomska naloga – 30 KT*

je samostojno strokovno aplikativno delo, vezano na podjetje ali drugo organizacijo in usmerjeno v kritično reševanje izbrane zadeve iz prakse.

 

Opombe:

* KT (kreditne točke) = kreditni sistem ECTS (European Credit Transfer System)

** Tuji jezik 1 in 2: študenti lahko izbirajo med angleškim, nemškim in italijanskim jezikom.


 

Izbirni predmeti. Študenti izberejo dva izbirna predmeta v 2. letniku in tri izbirne predmete v 3. letniku študija. Senat šole za vsako študijsko leto razpiše določeno število izbirnih predmetov, ki jih izbere iz skupine vseh možnih (oz. potrjenih) izbirnih predmetov za študijski program Management (26 predmetov): Management nepridobitnih organizacij, Management izobraževanja, Management kakovosti, Management varstva okolja, Management projektov, Prestrukturiranje podjetja, Svetovanje in ekspertne organizacije, Izbrana poglavja iz poslovnih financ, Poslovne in kapitalske povezave, Mednarodno trženje, Obdavčitev podjetij, Organiziranost in delovanje javne uprave, Javne finance, Digitalna ekonomija in elektronsko poslovanje, Sodobne teorije organizacije in organizacijski razvoj, Izbrana poglavja iz analize poslovanja, Izbrane družboslovne teme za managerje, Angleški jezik – nižji nadaljevalni nivo 1, Angleški jezik – nižji nadaljevalni nivo 2, Angleški jezik – Poslovni jezik 3 (BEC), Italijanski jezik – začetni nivo, Italijanski jezik – nižji nadaljevalni nivo 1, Italijanski jezik – nadaljevalni nivo 3 (CILS),Nemški jezik – začetni nivo, Nemški jezik – nižji nadaljevalni nivo 1, Nemški jezik – poslovni jezik 3 (ZDfB).

Preverjanje znanja. Študent sproti preverja in dokazuje doseženo znanje z aktivnim sodelovanjem pri predavanjih in vajah, s pisnimi testi – kolokviji, seminarskimi nalogami ter z aktivnim vključevanjem v delovno okolje. Ob koncu učnega procesa opravlja pisni in/ali ustni izpit. Izpiti potekajo v treh izpitnih obdobjih (januar/februar, junij, september).

Napredovanje po programu in dokončanje študija. Študent lahko napreduje v 2. letnik, če zbere najmanj 46 kreditnih točk (KT) iz 1. letnika. Za vpis v 3. letnik mora študent opraviti vse izpite 1. letnika (60 KT) in zbrati najmanj 46 KT iz predmetov 2. letnika. Po 3. letniku vpiše študent absolventski staž. Študij zaključi z izdelavo in zagovorom diplomske naloge. S tem zbere 210 KT in si pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist oziroma diplomirana ekonomistka.

Zaposlitev diplomantov VŠM. Diplomirani ekonomisti Visoke šole za management se lahko zaposlijo na področju načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja v proizvodnih in storitvenih organizacijah ter v državni upravi. Usposobljeni so za hitro uvajanje v delo in prevzemanje nalog v osnovni dejavnosti in strokovnih službah podjetij ali drugih organizacij. Dobro vedo, da podjetja in druge organizacije delujejo v kompleksnih in spremenljivih okoliščinah ter da zato ni enostavnih receptov za učinkovitost in uspešnost, ki si jo morajo v konkurenci pridobiti vsak dan znova. Tudi zase prinašajo diplomanti iz šole spoznanje, da si morajo osebno uspešnost in razvoj prislužiti z zavzetim delom in nenehnim izpopolnjevanjem.

Šolnina

§    Redni študenti ne plačujejo šolnine.

§    Stroške izrednega študija plačajo študenti s šolnino, ki znaša v študijskem letu 2001/2002 390.000 SIT za letnik študija. Šolnina za tri letnike študija je razporejena na štiri leta; šolnino za vsako leto študija lahko študent poravna v treh obrokih.

Dodatni program je namenjen rednim in izrednim študentom na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Za vključitev v dodatni program se študenti odločijo prostovoljno. Cilj dodatnega programa je bogatitev znanj in izkušenj, pridobljenih v okviru študijskih programov šole, ter širitev splošne razgledanosti študentov. Dodatni program potrdi senat šole; v študijskem letu 2001/2002 vključuje učenje tujih poslovnih jezikov, računalniška usposabljanja, strokovne ekskurzije in različne delavnice.

VŠM financira dodatni program iz lastnih sredstev in namenskih prispevkov študentov.

Informiranost študentov. Ob pričetku študijskega leta prejmejo študenti Študijski vodnik, ki vključuje vse pomembne informacije o organiziranosti rednega in izrednega študija v tekočem študijskem letu, vključno z nekaterimi za študente pomembnimi akti in pravilniki šole. Študentski informacijski sistem (ŠIS) omogoča študentom poslovanje s šolo prek interneta (prijava na izpit, odjava od izpita, pregled izpitnih rezultatov, naročanje dokumentov, vpis v letnik …).

Kraj izvedbe študijskega programa: redni študij se izvaja v Kopru, izredni študij pa v Kopru in na treh enotah izrednega študija – v Škofji Loki, Novi Gorici in Celju. Na enoti bo organiziran študij v primeru, da bo za vpis v 1. letnik prijavljenih najmanj 60 kandidatov oz. za vpis v 3. letnik najmanj 40 kandidatov.

Vpisna mesta za redni in izredni študij

Letnik študija

redni študij

izredni študij

1. letnik

110

400

2. letnik

3. letnik

160

Skupaj

110

560

§    Kandidati za vpis v 1. letnik oddajo prijavo za vpis skladno z Razpisom za vpis v študijskem letu 2002/2003, in sicer do 8. marca 2002, priporočeno na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p. p. 524, 1001 Ljubljana; po 8. marcu 2002 pa na naslov: Visoka šola za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper.

§    Kandidati za vpis v 3. letnik oddajo vlogo za vpis do 31. maja 2002 na naslov: Visoka šola za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper. Če bodo po tem datumu še prosta vpisna mesta, bomo sprejemali vloge do 25. septembra 2002. Vloga vključuje obrazec Prijava za vpis in potrdila o zaključku šolanja, skladno z Razpisom za vpis v študijskem letu 2002/2003.

Informativna mesta na enotah izrednega študija:

§    V Novi Gorici: Agencija za podjetniško svetovanje, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica (tel.: 05/333-39-60);

§    V Škofji Loki: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1/b, 4220 Škofja Loka (tel.: 04/506-13-70);

§    V Celju: Abitura d. o. o., Lava 7 (Poslovna stavba Ingrad), 3000 Celje (tel.: 03/428-55-30).

Informativni dnevi:

§    petek, 15. februar 2002 ob 10. in 15. uri,

§    sobota, 16. februar 2002 ob 10. uri in

§    torek, 19. februar 2002 ob 15. uri (dodatni inf. dan za redni in izredni študij)

Informativni dnevi bodo na sedežu šole v Kopru, Cankarjeva 5.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu smo dosegljivi vsak delavnik med 10. in 14. uro na tel. št. 05/610-20-03 in 610-20-20.

Dodatni informativni dnevi za izredne študente bodo na enotah izrednega študija v Škofji Loki, Novi Gorici in Celju v aprilu in septembru 2002. Točni datumi bodo objavljeni v dnevnem časopisju (Primorske novice, Delo) in na spletni strani šole (www.vsm-kp.si).