LASTNOSTI LESAMed mnogimi lastnostmi lesa bomo spoznali dve večji skupini. To sta:

gumb Fizikalne lastnosti:

gumb Mehanske lastnosti lesa

gumb Fizikalne lastnosti:


 

Vlažnost:

Vlažnost lesa je eden od osnovnih podatek o lesu in jo v praksi ugotavljamo na dva načina:
  Najbolj pogosto ugotavljamo, vlažnost lesa ( u% ) pri deskah.

V tem primeru izberemo kontrolno desko od nje odrežemo 500 mm dolg in 15 mm debel vzorec.

Vzorec lesa takoj stehtamo in dobimo maso vlažnega lesa (mu).

Vzorec nato vložimo v laboratorijsko sušilnico in ga izsušimo pri temperaturi 103 ± 2 °C do konstantne teže.
To težo ima vzorec, ko gre iz njega vsa voda in je po dveh zaporednih tehtanjih njegova teža enaka.
Imenujemo ga sušilniško suh vzorec, njegova masa pa je  (mo).

Odstotek vlažnosti izračunamo nato po obrazcu:

                 mu - mo
u (%) = ------------------
                    mo

Vzorec tehtamo na tehtnici, ki omogoèa do 0,1 g natanèno merjenje. V šoli si sposodimo tehtnico pri kemiji. Primerna je tudi pisemska tehtnica.Vsebnost vlage v lesu:
 
Les v času rasti vsebuje 
    40 - 60 % vlage 
Na zraku sušen les vsebuje
           15  % vlage 
Umetno sušen les vsebuje
    6 - 10 % vlage 
Elektrièni vlagomerji so preprosti za uporabo in z njimi hitro ugotovimo vlažnost lesa na ta naèin, da vrednost odèitamo s skale.
 
 

Krèenje in nabrekanje lesa

Pri sušenju lesa voda izhlapeva, zato les postane lažji, zmanjšujejo se tudi njegove dimenzije, oziroma prostornina, pravimo, da se les krči. Kadar pa les vodo vpija, se poveèuje njegova gostota, prav tako se poveèujejo njegove dimenzije in prostornina, les tedaj nabreka.
Obe lastnosti sta pri lesu nezaželjeni lastnosti saj se poleg krčenja pogosto pojavi tudi deformacija to je krivljenje in pokanje lesa. Pri nabrekanju nastopijo notranje napetosti, ki izdelek kvarijo. Obojno delovanje lahko zmanjšamo z raznimi premazi.

Oglejmo si delovanje nekaterih vrst lesa:
 
Moèno delujoč les:  lipa, bukev, češnja 
Srednje delujoč les:  oreh, kostanj, hrast 
Malo delujoč  les:  topol, jelka, smreka, bor, macesen 
Zelo malo delujoč  les:  mahagoni, ebenovina 
 


Gostota lesa

Gostota je masa v neki prostornini. Merimo jo s kilogrami na m3 .
Kolikšna je gostota zračno suhega lesa pri posameznih drevesnih vrstah je razvidno iz naslednje tabele:
 

VRSTA
GOSTOTA kg/m3
bukev
720
gaber
830
hrast
700
jesen
690
kostanj
570
lipa
530
oreh
680
bor
520
jelka
450
macesen
590
smreka
470
 

Gostota lesa je nezaželjena pri transportu in ravnanju (prekladanju) z lesom, saj pravimo les je težek. Pri obdelavi lesa pa je večja gostota zaželjena, saj je znano, da se redki lesovi ne obdelujejo dobro, medtem ko je obdelava gostih praviloma zelo dobra. Npr.: struženje, brušenje  Za rezljanje pa je zaželjen redkejši les.

 
Preizkus!

Če želiš določiti katera vrsta lesa je gostejša, si izreži  vzorce, ki imajo enake mere. Sedaj vsak vzorec posebej stehtaj in ugotovi njegovo maso. Vzorec, ki ima večjo maso ima v tem primeru tudi večjo gostoto saj je množina snovi v njem večja.

  VAJA 1 
 


Trajnost lesa na zraku

Zelo koristen podatek je tudi trajnost posameznih vrst lesa na zraku.
 
 

zelo trajen hrast, zelenika, macesna, bor, domači kostanj, brest, tisa
trajen smreka  jelka, jesen
malo trajen javor, bukev, gaber, breza, jelša, lipa, topol, vrba, češnja, divji kostanj
*Mitja Tavčar: Les in njegovi sopotniki
V zemlji najbolje zdrži: macesen, hrast
        v vodi : brest, macesen, hrast, jelša
        na zraku: hrast, zelenika, macesen,bor, domači kostanj, brest, tisa

Les, ki je na suhem zdrži (idealno):
macesen       do                   1800 let
brest             do                    1500 let
jelka, smreka in bor         900-1000 let
bukev hrast in jesen   do     800 let
breza topol in vrba    do      500 let

klicajAli veš?

gumb Mehanske lastnosti lesa

V to skupino lastnosti lesa spadajo tiste lastnosti, ki se pojavljajo takrat, ko na les delujejo kake zunanje - mehanske sile. Les nudi tem silam odpor, in ta odpor imenujemo mehanske lastnosti lesa.Trdnost

je pomembna mehanska lastnost, ki pride v poštev predvsem pri gradbenih konstrukcijah. ( ostrešja, lesen most)
 
Kadar skušamo les zviti ali prelomiti nam nudi odpor, ki ga imenujemo trdnost lesa.

Èe hočemo v les vtisniti kako drugo telo, imenujemo ta odpor trdota lesa. Trši les se bolj upira obdelovanju kot mehek.

Vrste lesa po trdoti:
 
zelo mehek les bor, smreka, jelka, lipa
mehek les macesen, breza, jelša
srednje trd les brest
trd les gaber, javor, hrast, oreh
zelo trd les dren
 

Trdota je včasih zaželjena še posebno takrat, ko so izdelki izpostavljeni površinski obrabi (parket, lesene stopnice, pragovi itd.)
Nezaželjena pa pri sami obdelavi lesa saj povzroča večjo obrabo orodja in več energije. (Npr.: žaganje trdega hrasta ali mehke lipe)Cepljivost lesa

Cepljivost je razdvajanje lesa v vzdolžni smeri. Cepljivost je včasih zaželjena. S cepljenjem izdelujemo drva, doge za sode, skodle za prekrivanje streh, vinogradniške kole, cepanice …  Nezaželjena pa v mizarstvu in rezbarstvu.Prožnost  lesa

Elastičnost je lastnost lesa, da pod vplivom zunanjih sil spremeni svoje dimenzije in se vrne v prvotne dimenzije, ko zunanje sile prenehajo delovati.

Drevesne vrste:
 
Prožen les:  oreh, lipa, jelša, breza
Srednje prožen les:  bukev, hrast, smreka 
Slabo prožen les:  bor, topol 
 
Prožnost  lesa pride do veljave pri železniških pragovih, raznem športnem orodju…


Žilavost
Les, ki se pri zvijanju ne zlomi je žilav. Včasih so iz žilavih vrst lesa izdelovali smuèi. (jesen).
Žilav les: jesen, breza, vrba
Krhek les: bukev, bor, javor

 na prvo stran