Vse o Raziskovalni dejavnosti Gimnazije Kranj                                            DOMOV

Proste teme
...lahko pa izbereš tudi kakšno svojo...   Biologija in ekologija
  

Školjčišče Ankaran

Nedaleč od Ankarana so pri poglabljanju morskega dna za potrebe Luke Koper na obrežje odložili velikanske količine morskega mulja. V kasnejših letih je morje iz tega materiala izpralo na milijone polžjih hišic in lupinic školjk.

Pri tej raziskovalni nalogi bi na večih mestih školjčišča Ankaran napravili sonde, odvzeli material in poskušali določiti čim več različnih vrst mehkužcev. Na osnovi populacije bi lahko izdelali natančno ekološko rekonstrukcijo pogojev, ki so vplivali, da se je v Koprskem zalivu razvila opazovana školjčna združba.

  
Koralni greben Podgorje

V Sloveniji se je iz obdobja oligocen ohranilo veliko manjših koralnih grebenov. Največji in najlepši je ohranjen v vasi Podgorje pri Kamniku. V biogenem apnencu so se ohranile številne korale in grebenski organizmi, ki kažejo, kakšne ekološke razmere so vladale na tem koralnem grebenu.

Pri tej raziskovalni nalogi bi raziskovalci narisali geološko karto grebena, odvzeli več vzorcev in analizirali material, ki so ga delavci odkopali leta 1996 pri gradbenem posegu ob cerkvi.
  
  
   Geologija
  
Strelovške plasti v dolini Krme

V slovenskih Alpah smo leta 2006 odkrili spektakularna nahajališča triasnih fosilov, kot naprimer rakov, rib in morskih reptilov. Najzanimivejše so plasti Strelovške formacije, v katerih smo našli največ zanimivih fosilnih ostankov. Te plasti se razprostirajo na celotnem prostoru Kamniško-Savinjskih Alp, sedaj pa jih počasi odkrivamo tudi v Julijcih.
Pri tej raziskovalni nalogi bi raziskovali Strelovške plasti v dolini Krme, pod Debelo pečjo, nad Kovinarsko kočo vse do Vernarja. Uporaba drona bi bila pri tej nalogi zelo pomembna. Morebiti bi lahko odkrili nova zanimiva nahajališča.

  
Geologija Udin Boršta

Udin Boršt je iz geološkega stališča zelo zanimiv, geologija tega območja pa je zelo neznana. V grapi pri Trsteniku lahko opazujemo več kraških jam v kvartarnem konglomeratu, ki so se izoblikovale nad nekakšno sivo glino.

Pri tej raziskovalni nalogi bi natančno raziskali kraške jame v konglomeratu in poskušali ugotoviti, kakšna geološka struktura je botrovala nastanku teh struktur.
 

  
Geologija struge Kokre

Leta 1999 je neka gimnazijka na Gimnazijo Kranj prinesla zanimive kose peščenjaka in konglomerata, ki ga je našla ob strugi Kokre pri Miljah. V teh peščenjakih je bilo tudi cel kup ostankov polžev in koral.

Od odkritja leta 1999 pa do danes še nihče ni ponovno odkril teh plasti. Ekipa mladih raziskovlcev bi zato prehodila celoten kanjon Kokre med Miljami in Predosljami in ga natančno fotodokumentirala. Če bi potrdili obstoj miocenskih plasti v tem kanjonu, bi bile to najzahodneje ležeče plasti srednjega miocena na celotnem območju nekdanjega Panonskega morja.
  
  
   Fizika in geofizika
  
Napetostna karta sveta

Konvekcijski tokovi v zemeljskem plašču povzročajo v zemeljski skorji močne elastične napetosti, ki jih lahko rekonstruiramo na podlagi CMT seizmičnega kataloga. Z uporabo računalniškega programa T-TECTO bi prvič v zgodovini raziskav Zemlje rekonstruirali napetostno karto sveta. Rezultati bi pokazali, kakšne sile sodelujejo pri premikanju kontinentov in pri nastanku potresov.
  
Cosseratova mehanika tektonike plošč

Cosseratova mehanika pokaže, da so prelomi v zemeljski skorji podvrženi močnim interakcijam, ki jih opišemo z Bathovim zakonom. Ta pravi, da morajo prelomi tvoriti geometrične serije. Prav takšne serije lahko dejansko opazujemo recimo v srednjeatlantskem hrbtu.

Pri tej raziskovalni nalogi bi geometrične serije transformnih prelomov na mejah plošč natančno analizirali. Raziskava bi bila pomembna za razumevanje tektonike pošč.


  
 
  
   Turizem in geoturizem
  
Geoturizem Besniške doline

Besniško dolino bogatijo številne turistične zanimivosti, med katerimi omenimo cerkev v Zgornji Besnici, kraške jame v Rovniku, slap Šum ob Nemiljščici, Rimski vrelec prav tako ob Nemiljščici, kraški izviri pri Njivicah, ostanki stare žage pri Nemiljah, Turkova jama in Turkovo brezno, nahajališča terciarnih fosilov pri Rovtah, in še in še...

Uporaba dronov omogoča popolnoma nov pristop v turizmu. Namen raziskovalne naloge bi bil izdelati kratek, 15 minutni predstavitveni film, ki bi raziskal možnosti aero-fotografije v turizmu.

  
 
  
   Antropologija
  
Zlati rez pri človeku

Znano je, da mnogi telesni proporci človekovega telesa sledijo zlatemu rezu. V tej raziskovalni nalogi bi poskušali ugotoviti zakaj je tako in ali so enake zakonitosti veljale tudi za praljudi.

Analizirali bi rekonstrukcije praljudi in njihove telesne proporce. Prav tako bi analizirali populacijo kranjskih gimnazijcev in preverili, ali trditve zapisane v literaturi sploh držijo.

  

(c) Gimnazija Kranj