SPOZNAVAJMO ZGODOVINO

O ZGODOVINI

Kaj je zgodovina?
Kaj je naloga zgodovine?

ZGODOVINSKI VIRI SO SLEDI PRETEKLOSTI

S čim si pomaga zgodovinar pri odkrivanju preteklosti?
Kaj so zgodovinski viri?
Naštej vrste zgodovinskih virov.
Kateri so materialni, kateri nematerialni zgodovinski viri?
Kaj je arheologija? Kdo je arheolog?
Kaj prištevamo med pisne vire, kaj med  ustne vire in kaj med avdiovizuelne vire?
Kateri viri so najmanj zanesljivi, kateri najbolj? Pojasni.
Kaj je muzej? Kaj je arhiv? Kdo so arhivisti?

ZGODOVINO SPOZNAVAMO V PROSTORU IN ČASU

Kaj je kronologija?
S čim si najlažje ponazorimo štetje let?
Kako so stara ljudstva merila svoj čas?
Na časovnem traku določi desetletja, stoletja, tisočletja.
Od kdaj so računali  čas stari Grki, Rimljani? Od kdaj računa krščanski svet  in od kdaj muslimanski?

ZGODOVINSKA OBDOBJA

Na katera velika obdobja delimo zgodovino?
Določi zgodovinske prelomnice med posameznimi obdobji.
Katero obdobje je najdaljše, katero najkrajše. Razloži, zakaj.

OD PRVIH ZAPISOV DO TISKANE KNJIGE

ZAČETKI PISAVE

Razloži, zakaj je nastala potreba po prvih zapisih in pisavah.
Kako imenujemo prvo pisavo, kaj je označevala in kje je nastal, kdo jo je izumil?kam so pisali?
Katera pisava se razvije iz slikovne pisave. Navedi območja teh dveh pisav.
Kateri sloji prebivalstva so se ukvarjali s pisanjem in branjem. Razloži, zakaj.
Zakaj so bili ti ljudje cenjeni?
Na zemljevidu pokaži Mezopotamijo. Kako se imenuje prvo po imenu znano ljudstvo na tem območju?
Razloži, kako in kje je  nastala prva črkovna pisava. Koliko znakov je imela? Iz katerih znakov je nastala.
Kakšno pisavo so uporabljali Grki, kakšno Rimljani?
Zakaj je pomembna pisava?
Iz katere pisave se je razvila latinica?
Katera pisava je poleg latinice danes najbolj razširjena?
V čem je pomen razvoja pisave za človeštvo?
Razloži: klinopis, hieroglifi, alfabet

NA KAJ IN S ČIM SO PISALI

Na kaj vse so pisali v starem Egiptu?  Kaj je papirus in čemu je služil? Razloži postopek izdelave papirusa.  S čim so pisali na papirus?
Na kaj in s čim so pisali v Mezopotamiji?
Na kaj vse so pisali Grki in Rimljani? Kaj je pergament? Iz česa  so ga delali?
Grki so pisali tudi na voščene tablice. Kako so jih izdelali?
Kje in kdaj so izumili papir? Kako so papir izdelovali Kitajci?
Kdaj so začeli papir izdelovati v Evropi? Iz česa in kako  so ga izdelovali? Katero ljudstvo je seznanilo Evropejce s postopkom izdelovanja papirja?
V čem je prednost papirja pred pergamentom?
S čim so pisali na papir?
Kaj vse je izumil Johannes Gutenberg in kdaj?
Katera je bila prva natisnjena knjiga?
Zakaj je iznajdba tiska pomembna?
Opiši spremembe, ki jih prinese iznajdba tiskarskega stroja.
Razloži, s čim vse pišemo danes?

OD PRVIH ZAPISOV DO TISKANE KNJIGE

Kateri sloji prebivalstva so znali pisati in brati
Razloži, kje (v katerih mestih) so hranili prve knjige (zvitke papirusa)v starem veku?

 
Kako se imenuje pesnitev zapisana na glinastih ploščah iz knjižnice v Nippur?
Kako so zapisovali knjige v srednjem veku?

 
Katero tehniko za izdelavo knjig so iznašli proti koncu srednjega veka?
Kaj so blokovne knjige, kako so nastale?
Kdo in kdaj  je izumil tisk in tiskarski stroj?

Razloži pomen tiskane knjige.
Kaj so inkunabole?
V katerem stoletju se je razmahnilo tiskarstvo v Evropi? Kaj so tiskale poleg knjig?

 
Kako so se širile novice v začetku novega veka?
 
Naštej, katere so bile prve slovenske tiskane knjige in razloži, kaj pomenijo za slovenski narod.  Kateri dve slovenski  knjigi sta bili prvi tiskani? Kdo je avtor teh dveh knjig? Kdaj sta izšli?

ČLOVEK USTVARJA, RAZMIŠLJA

NAJSTAREJŠA BIVALIŠČA

Opiši bivališče ljudi v starejši kameni dobi in gradbeni material.
Opiši bivališče ljudi v mlajši kameni dobi, ko se je človek stalno naseljeval. Kakšen gradbeni material je človek uporabljal?Naštej vrste bivališč od prazgodovine do starega Rima.
Katere gradbene stvaritve so se ohranile iz Egipta? Čemu so bile namenjene?
Katere gradbene stvaritve so se ohranile iz stare  Grčije? Čemu so bile namenjene?
Katere gradbene stvaritve so se ohranile iz obdobja rimske države? Čemu so bile namenjene?
Opiši  rimsko mesto. V čem se razlikujejo bivališča bogatih  in revnih Rimljanov?
Katera mestna naselja so bila  najpomembnejša na slovenskih tleh?

GRADBENE STVARITVE SREDNJEGA VEKA

Bivališča kmečkega prebivalstva so bila skromna. Opiši zunanjost in notranjost kmečke hiše.
V kasnejšem času so gradivi večje lesene ali iz kamna zidane kmečke hiše. Navedi prostore, ki jih je taka hiša imela.
Kje so nastajala srednjeveška mesta? Opiši podobo srednjeveškega mesta. Kakšen je bil gradbeni material?
Kako so mesta vzdrževala higieno?
Katere nadloge so se pojavile v mestih. Zakaj?
Katero prebivalstvo je živelo na gradovih?
Opiši podobo srednjeveškega gradu.
Zakaj je prebivalstvo uporabljalo cerkve?
Kaj je katedrala?
Kdo  je živel  v samostanih? S čim so se ukvarjali?
Na zemljevidu Slovenije poišči najpomembnejše samostane na Slovenskem.

GRADBENIŠTVO V 19. IN 20. STOLETJU

 
Opiši spremembe v gradbeništvu 19. in 20. stoletja.
Kateri novi gradbeni materiali so se pojavili
kako se imenujejo  strokovnjaki, ki načrtujejo gradnjo?
Razloži razliko med srednjeveškim in sodobnim mestom.

OD PREPROSTEGA IZUMA DO INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

OD KOLESA DO PARNEGA STROJA

Kaj pomeni iznajdba kolesa za človeštvo?
Za kaj  vse se  danes uporablja kolo?
Katera je najstarejša znana oblika kolesa, ki so ga iznašli v Mezopotamiji?
Naštej prevozna sredstva na kopnem, ki jih je uporabljal človek od najstarejšega veka do danes.

V VODI IN VETRU JE MOČ

Egipčani so uporabljali vodno kolo okoli leta 200 pred n.št. Opiši, kako je delovalo.
Zakaj so Egipčani uporabljali vodno kolo?
V čem je razlika med vodnim kolesom in mlinskim kolesom?
Za kaj so uporabljali mlinsko kolo?
Razloži, kako so ljudje mleli  žito pred iznajdbo vodnega mlina.
V katerih stoletjih se je uporaba vodnega mlina v Evropi zelo razširila? Zakaj je bilo vodno kolo pomembno tudi za fužine in žage?
Kdaj in zakaj so začeli opuščati vodne mline?
Za kaj so v Zahodni Evropi ( tudi še danes) uporabljali energijo vetra?
Kje na Slovenskem je ohranjen edini plavajoči mlin

TEHNIČNI IZUMI OLAJŠAJO DELO

Opiši pomen parnega stroja v proizvodnji v 19. stoletju.
Kdaj se je začela industrijska revolucija?
Opiši pomen parnega stroja v prometu v 19. stoletju.
Katere spremembe v vsakdanjem življenju ljudi je povzročil parni stroj?
Naštej nekaj prednosti železnic v primerjavi z drugimi kopenskimi prevoznimi sredstvi v 19. stoletju.
Katera je bila prva železniška proga na Slovenskem?
Naštej nove vire energije v 18. in 19 . stoletju.
Opiši pomen elektrike v vsakdanjem življenju.

ZAČETKI ZNANOSTI

ZAČETKI ZNANOSTI V ČASU VISOKIH KULTUR

Naštej področja, na katerih se je začel razvoj znanosti v času prvih visokih kultur.
Navedi vzroke za razvoj matematike.
Opiši matematično znanje prvih visokih kultur.
V čem je pomen Pitagora in Arhimeda?
Opiši  koledar starega Egipta.
Opiši začetke astronomije in njen pomen za razvoj namakalnega poljedelstva.
Opiši astronomska znanja Grkov.
Kaj je astrologija?

ZAČETKI MEDICINE

Opiši začetke medicine.
Pojasni vlogo vračev.
Opiši postopek balzamiranja pri starih Egipčanih.
Razloži nastanek farmacije.
Opiši vlogo svečenikov.
Opiši medicinsko znanje  v stari Grčiji.
Razloži pomen Hipokratove prisege.
Primerjaj takratne medicinske posege s sodobnimi.

NAČIN ŽIVLJENJA

DRUŽINA V RAZLIČNIH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH

Kdo sestavlja ožjo družino, kdo pa širšo?
Opiši  družino v prazgodovinski skupnosti? Kaj je horda?Za katero obdobje je značilna?
Kdaj nastanejo rodovi? Opiši njihovo življenje.
Opiši družino v starem Egiptu.
Opiši grško družino.
Primerjaj položaj egipčanske, rimske in grške žene.
Opiši rimsko družino.

PODOBA KMEČKE, MEŠČANSKE IN DELAVSKE DRUŽINE

PODOBA PLEMIŠKE DRUŽINE

  Opiši bivališče plemičev.
 
Kako so preživljali prosti čas plemiči (moški, ženske)?
 
Kdo so trubadurji?
Dečki so bili deležni viteške vzgoje. Kako so vzgajali plemiške dečke? S kolikimi leti je postal vitez? Kaj vse je moral znati?

KMEČKA DRUŽINA

Kdo je nadziral življenje kmetov?
 
Kaj pomeni "nesvoboda kmeta"?
Kako so kmetje preživljali dneve? Kako so kmetje preživljali prosti čas?

MEŠČANSKA DRUŽINA

S čim so se ukvarjali meščani?
Kdo je bil na čelu družine?  O čem je vse odločal?
Kakšno vlogo so imeli otroci?
V drugi polovici se je začela podoba meščanske družine spreminjati.Kako?

DRUŽINA REVNIH MEŠČANOV

Razloži, zakaj je bilo življenje delavskih družin najtežje.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE NEKOČ IN DANES

STARA GRČIJA

 Opiši vzgojo otrok v Grčiji. Kdo so paidagogi? Katere predmete so se učili v šoli?
Kako so vzgajali otroke v državici Šparta? Kakšna vzgoja je špartanska vzgoja?

RIMLJANI

Kaj so se otroci učili na nižji stopnji šolanja?
Katere predmete so se učili na drugi in tretji stopnji šolanja?
Zakaj je bilo pomembno govorništvo, kakšen pomen pa je imela športna vzgoja?

SREDNJI VEK

Kdo je organiziral šolstvo v srednjem veku?
 
Kdaj so nastale meščanske šole? Kaj so učile?
Kateri sloji prebivalstva so bili deležni izobrazbe?
Kaj pomeni obvezna osnovnošolska izobrazba? Za katero starost je bila obvezna?
 Kdaj je na Slovenskem postalo osnovno šolanje obvezno?
Kdaj je skrb za šolstvo prevzela država?
Primerjaj šolanje v 19. stol. in danes

KULTURNA DEDIŠČINA

Kaj je kulturna dediščina?
Kako smo razvrstili kulturno dediščino? (naselbinsko, bivalno, sakralno, spomeniki, ki so vezani na gospodarstvo, umetniške stvaritve in dela)

LJUDSKA UMETNOST IN DOMAČA OBRT

LJUDSKA UMETNOST

Kaj  je etnologija? ?Kdo so etnologi?
Kaj vse štejemo med etnološke preostanke?
Kaj vse štejemo k likovni umetnosti?
Kaj so panjske končnice?
Kaj  vse še spada k ljudski umetnosti razen likovne vzgoje?
Zakaj pravimo, da ima slovenska ljudska umetnost tudi narodno-prebudni pomen?

DOMAČA OBRT

Katera je najstarejša domača obrt?  Naštej še druge domače obrti, ki so se ohranile do danes in jih prostorsko opredeli.
Kaj je suha roba? Kje na Slovenskem se je najbolj razvila ta obrt?
Kje je še danes ohranjena lončarska obrt, čipkarstvo, steklarstvo.
S čim se ukvarjajo medičarji in svečarji?