PSIHOLOGIJA (70 UR: 2. letnik) - VPRAŠANJA

 

NAČINI USPEŠENEGA UČENJA

·               Pojasni 5 napotkov za uspešno učenje.

·               Kaj je aktivno ponavljanje (učenje v ožjem smislu)?

·               Pomen organizacije informacij pri učenju.

·               Krivulja pozabljanja.


PREDMET PSIHOLOGIJE

·               Naštej psihične procese.

·               Kateri procesi so kognitivni procesi (zakaj)?

·               Izvor besede psihologija.

·               Definicija psihologije (predmet).

·               Kaj je osebnost?

·               V katere skupine razvrstimo osebnostne lastnosti?

·               Razlika med temperamentom in značajem.

·               Po kateri ideji je poznan Sigmund Freud in kako se imenuje njegova smer?


SAMOPODOBA

·               Kaj je samopodoba, področja samopodobe.

·               Kaj je idealna samopodoba, primerjava jaz/idealni jaz.

·               Dejavniki, ki vplivajo na razvoj samopodobe.


ZNANSTVENO IN NEZNANSTVENO SPOZNAVANJE DUŠEVNOSTI

·               Nadzorovanost, moteče spremenljivke.

·               Objektivnost, kako jo povečamo.

·               Zanesljivost, kako jo preverimo.

·               Občutljivost.

·               Dokazanost/utemeljenost.

·               Veljavnost.

·               Navedi značilnosti laičnega spoznavanja.


NAPAKE PRI ZNANSTVENEM SPOZNAVANJU (PRESOJANJU VEDENJA LJUDI)

·               Halo učinek in napaka simpatije.

·               Učinek prvega vtisa.

·               Učinek pričakovanja in selektivna pozornost.

·               Rosenthalov eksperiment.

·               Barnumov učinek.


PREDZNANSTVENA PSIHOLOGIJA

·               V okviru katerih znanosti se je razvijala psihologija v preteklosti, prva razprava o duševnosti.

·               Kdaj (in zakaj) je bila psihologija priznana kot znanost?

·               Hipokrat: primerjava melanholika in flegmatika.

·               Hipokrat: primerjava melanholika in flegmatika.

·               Kritično ovrednotenje tipologije.

 

PSIHOLOŠKE PANOGE

·               Socialna psihologija.

·               Psihofiziologija.

·               Obča psihologija (psihologija posameznih duševnih procesov – splošne zakonitosti le-teh pri povprečnih odraslih osebah)

·               Psihopatologija.

·               Pedagoška psihologija.

·               Klinična psihologija.

·               Psihologija dela.

·               Psihologija športa.

·               Povezave med psihologijo in sociologijo, filozofijo

·               Povezave med psihologijo in ekonomijo, politologijo, medijsko vzgojo

·               Povezave med psihologijo in medicino, biologijo, antropologijo

 

CILJI IN NALOGE PSIHOLOGIJE

·               Opisovanje in pojasnjevanje.

·               Napovedovanje in spreminjanje.

·               Pojasnilo na primeru.

·               Pojasnilo hierarhičnosti stopenj.

 

METODE IN TEHNIKE V PSIHOLOGIJI

·               Uporaba v psihodiagnostične (klinične, terapevtske) namene in/ali v raziskovalne namene – razlika.

 

METODE

·               Introspekcija, ovrednotenje.

·               Ekstraspekcija, ovrednotenje.

·               Behaviorizem: uporaba intro in ekstraspekcije.

·               Psihoanaliza: uporaba intro in ekstraspekcije.

·               Kaj je eksperiment, kaj z njim ugotavljamo.

·               Odvisna in neodvisna spremenljivka.

·               Eksperimentalna in kontrolna skupina.

·               Kontrola dejavnikov pri eksperimentu, moteče (slučajne) spremenjivke.

·               Laboratorijski eksperiment in eksperiment v naravnem okolju.

·               Možne metodološke pomanjkljivosti pri eksperimentiranju.

·               Načrtno opazovanje, prednosti in pomanjkljivosti.

·               Načrtno opazovanje in eksperiment – primerjava.

·               Primer psihološkega problema (hipoteze) za eksperiment.

·               Primer psihološkega problema (hipoteze) za načrtno opazovanje.

 

TEHNIKE

·               Kaj so vprašalniki, kaj z njimi merimo.

·               Primerjava odprti, zaprti, kombinirani tip.

·               Ocenjevalne lestvice.

·               Ovrednotenje vprašalnikov.

·               Psihološki testi, primerjava z vprašalniki.

·               Intervju, strukturiran in nestrukturiran, primerjava.

·               Intervju - vprašalnik: primerjava.

 

DEJAVNIKI RAZVOJA OSEBNOSTI

·               Interakcija med dednostjo in okoljem.

·               Vplivi okolja na dednost.

·               Vplivi dednosti na okolje.

·               Nativizem in empirizem, ovrednotenje.

·               Socializacija.

·               Nesocializirani otroci – tipične značilnosti, problem razvoja govora.

·               Vplivi dednosti in okolja na razvoj posameznih skupin osebnostnih lastnosti (temperament, značaj, sposobnosti, telesne lastnosti).

·               Primerjave posvojenih otrok z biološkimi starši in posvojitelji.

·               Raziskave enojajčnih  (in dvojajčnih) dvojčkov.

·               Možne zlorabe nativizma.

·               Možne zlorabe empirizma.

 

MOTIVACIJA

NAČINI ZADOVOLJEVANJA POTREB

·               Kaj so potrebe, fiziološke in psihosocialne potrebe.

·               Homeostatično in progresivno zadovoljevanje.

·               Socializirano in nagonsko zadovoljevanje, zakaj socializirano?

·               Posledice nezadovoljenih fizioloških in psiholoških potreb.

 

HIERARHIJA POTREB PO MASLOWU

·               Kratek opis hierarhije.

·               Potrebe pomanjkanja in potrebe rasti.

·               Samouresničevanje.

·               Vplivi dednosti in okolja na posamezne kategorije potreb.

 

VREDNOTE

·               Kaj so vrednote in kaj vpliva na razvoj vrednot.

·               Dionizične vrednote.

·               Apolonske vrednote.

·               Vsako kategorijo vrednot ponazori s primerom obnašanja v določeni situaciji.

·               Primerjava klasifikacije vrednot in hierarhije potreb po Maslowu: katere potrebe so povezane s kategorijami vrednot?

·               Primerjava klasifikacije vrednot in hierarhije potreb po Maslowu: katere potrebe so povezane z moralnimi in izpolnitvenimi vrednotami?

 

DUŠEVNE OBREMENITVE

·               Kaj je frustracija (frustracijska situacija, vrste ovir).

·               Primerjava frustracija – stres.

·               Kaj je notranji konflikt, vrste.

·               Primerjava konflikt – frustracija.

·               Konflikt z ambivalentnim ciljem, menjavanje valenc.

·               Kaj je stres, odziv na različnih področjih.

 

POSLEDICE DUŠEVNIH OBREMENITEV

·               Pozitivne plati/posledice duševnih obremenitev.

·               Faze reagiranja na dolgotrajni stres (prilagoditveni sindrom – krivulja).

·               Posttravmatski stresni sindrom.

·               Telesne posledice stresa: psihosomatske motnje.

·               Dejavniki, ki vplivajo na razvoj psihosomatike.

·               Problem psihosomatike v sodobnem času.

 

SPOPRIJEMANJE Z OBREMENITVAMI

·               Konstruktivni načini.

·               Nekonstruktivni načini.

·               Različni načini bega od problema.

·               Kognitivno prestrukturiranje (sprememba pogleda na problem)

·               Regresivno (infantilno) vedenje.

·               Komponente osebnostne čvrstosti

·               Obrambni mehanizmi: pozitivno.

·               Obrambni mehanizmi: negativno.

·               Freudova ledena gora.

·               Sublimacija.

·               Potlačevanje.

·               Premeščanje.

·               Zanikanje.

·               Projekcija.

·               Identifikacija.

·               Kompenzacija.

·               Nadkompenzacija.
Funkcija obrambnih mehanizmov.OBČUTENJE IN ZAZNAVANJE

DRAŽLJAJI IN OČUTKI

·               Vrste dražljajev in občutkov.

·               Spoznavna funkcija dražljajev.

·               Senzorna deprivacija (eksperiment).

·               Funkcija receptorskih celic v čutnih organih.

 

SKAFANDER IN METULJ

·               Sindrom zaklenjenosti.

·               Povezava s pojmi: občutenje in zaznavanje, komunikacija, vrednote.

 

OBČUTENJE - ZAZNAVANJE

·               Razlika med občutenjem in zaznavanjem.

·               Pot od dražljaja do zaznave.

 

ČUTNI PRAGI IN ADAPTACIJA

·               Absolutni pragi in občutljivost (pomen).

·               Diferencialni pragi in občutljivost (pomen).

·               Čutna adaptacija (pomen).

 

POZORNOST

·               Kaj je pozornost, zunanji in notranji dejavniki.

·               Kaj je oglaševanje, povezava s pozornostjo.

·               Oglaševanje kot zloraba psihologije (pro in kontra).

 

NAČELA ZAZNAVANJA

·               Načelo figure in ozadja.

·               Načela združevanja dražljajev (pomen).

·               Načelo podobnosti.

·               Načelo bližine.

·               Načelo zaprtosti.

·               Pomen načel zaznavanja za preživetje, uporaba v praksi.

·               Vpliv čustev na zaznavanje – konkreten primer.

·               Vpliv motivacije na zaznavanje – konkreten primer.

·               Vpliv znanja in izkušenj na zaznavanje – konkreten primer.

 

ZMOTNE ZAZNAVE

·               Iluzije, dve skupini glede na izvor.

·               Halucinacije, vzroki.

 

SOCIALNO VPLIVANJE

·               Kaj je poslušnost in kaj je ugotovil Milgram?

·               Pojasni en dejavnik, ki je vplival na rezultate Milgramovega eksperimenta.

·               Zakaj ne ponovimo Milgramovega eksperimenta? (etčni kodeks)

·               Hoflingov eksperiment v bolnišnici.

·               Povezava Milgram – Eichmann.

·               Povezava nacizem (Eichmann) – Die Welle (Val).

·               Konformnost, antikonformnost, nekonformnost.

·               Aschev eksperiment.