Zbirka rodovnikov nazaj 
                                             Rodovnik Jurija Vege 
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo
Jurij Vega
Zagorica (Moravče), 24.3.1754 – Dunaj, 15. 9. 1802
Matematik, topničar

NOVOSTI RODOVNIKA JURIJA VEGE (Franci Rihtaršič) 

Uvod 
Dve stoletji sta minili, odkar je živel baron Jurij Vega, naš znameniti matematik. O njem so pisali mnogi pisci. Največ rodoslovnih podatkov nam je nanizal F. Hauptmann [1]. Ponovil sem njegovo pot po matičnih knjigah fare Moravče in našel še nekaj zanimivosti.  
Prvi zapisani viri priimka Veha in Vega v matični knjigi fare Moravče 
Dokumentirano spremljanje rodovnika posamezne družine je pri nas vezano na prve matične knjige, ki so jih vodile cerkvene ustanove za svoje vernike. V naših krajih najdemo prve matične knjige od leta 1620 naprej.  
Sicer do starejših delnih podatkov pridemo lahko tudi s pomočjo “urbarjev”. knjižnih zapisov, ko so fevdalci beleželi dajatve za posamezne podložnike. Pregled popisa vseh ljudi je možen le s pomočjo ohranjenih matičnih knjig.  
Vegovi so kmečkega rodu. Za kmečke rodove pa je značilno, da so živeli iz roda v rod več ali manj na istem mestu, kar nam danes olajša raziskovanje. Priimki Veha izhajajo z območja Moravč, iz osrednje Slovenije. O zanimivosti tega področja pišejo mnogi pisci [2]. Za našo raziskavo je zanimivo le, da je kraj imel že zelo zgodaj urejeno župnijo, ki spada med starejše v Sloveniji. Že pred letom 1298 pa so imeli tudi že svojega duhovnika.  
  
Prve pisne podatke o faranih za župnišče Moravče najdemo v krstnih matičnih knjigah, od koder so priimki Veha, za leto 1621. Prva knjiga je pisana za dobo 5 let, a ni ohranjena v popolnosti.  
Prvi znani zapis sploh je vpis z dne 23. februarja 1621, ko je bil krščen Matevž, sin Matije Uštar in Maruše.  
Prvi zapis priimka Veha najdemo za Primoža Veho 22. januarja 1623, ko je bil Primož Veicha krstni boter otroku Jerneju Gorjupu. Prvi krst priimka Vehe pa je zabeležen za Primoža, sina Tomaža Vehe in Elizabete na dan 6. maja 1625, iz Rudnika, fara Moravče.  
  
Najbljižjo obliko izpisa (VEGA) je do sedaj našel Franc Hauptmann v obliki “Vegha” in sicer :  
4. julij 1735 
Luchas Vido Kranza copulatus est cum sua sponsa Margarita Vegha servatis servandis adstantibus Juri Vegha et Thoma Gruschar per me Andream Wagnar.  
  
Istovetno obliko zapisa z Jurijevim priimkom sem našel v naslednjem :  
13. junij 1683  
baptisata est Marina filia legitima parentum Primi Vega et conjugis eius Margarethae patrini fuerunt Martinus Kotnar, et Marina Janeshka, adstans vero Marina Globariza.  
  
Tako transformacija priimka iz Veicha, Vecha, Veha v Vego ni več tako nenavadna in zavita v skrivnostno ugibanje, kot se je mislilo pred sto leti.  
  
Kasneje kar pogosto lahko sledimo ta priimek tudi v najrazličnejših pisnih oblikah Iz vzorcev lahko razberemo naslednje možnosti: Veha (16x), Vecha in Wecha (13x), Veicha (12x), Vehoviz (6x), Vega (3x), Vegha (1x), Vehouz (1x), Vehovis (1x), Vehar (1x) . Moške in ženske izpeljanke priimkov zabeleženi kot botri in botre otrokom so: Vehouka, Vechauka, Vechoukha. V času prvih zapisov so bili priimki Veha pri nas že dokončno oblikovani. Zapisovali pa so jih duhovniki in čeprav so bili v večini primerov domačini, ali vsaj Kranjci, ki so poznali domače razmere, pa so zapis opravili zelo različno. Priimke so zapisovali po govorni izreki domačinov, botrov in boter otroku in jih zapisovali po svojem jezikovnem občutku in znanju. Pri tem niso kaj dosti upoštevali poprejšne zapise priimkov otrok istih staršev. To nam dokazujejo matične knjige, ko so priimki otrok zabeleženi zelo različno. Tako obliko zapisavanja so uporabljali celih 200 let, kar da slutiti, da temu popisu niso pripisovali kakšne posebne vloge.  
  
Izvor priimka Veha 

Znano je, da so se priimki v 15. stoletju oblikovali na različne načine. Rudolf Andrejka je slovenske priimke (rodbinska imena) razdelil med izpeljanke:  
- krstnih imen,  
- po stanu in poklicu, 
- po krajevnih posebnostih,  
- po kraju in deželi od koder so prihajali, in 
- po osebnih lastnostih, kamor bi verjetno lahko uvrstili tudi priimek Veha.  
  
Za pojem veha najdemo naslednje razlage:  
veha = lesen zamašek za sode,odprtina na vrhu soda 
veha = štrleč zeljni list, 
veha = star širokokrajni klobuk, 
veha = omahljivec, neodločnež.  
veha (pogovorno) = vešča = nočni metulj, ki rad leta okoli ognja, luči.  
vega = naklon, nagib, vegast, 
Najpogostejša oblika vseh zapisanih priimkov tega rodu takrat je bila “Veha”. To obliko bom uporabil tudi v nadaljevanju, razen za Jurija Vego. Priimka Vega in Veha se pri nas v tej obliki nista obdržala, razvila sta se v današnje: Vehovc, Vehovec, Vehovar, itd.  

I. generacija: Gašper Veha 
O Gašperju Veha in njegovi ženi Marini zvemo le posredno iz zapisa poroke njunega sina Jožeta.  
Ker v matičnih knjigah za ta čas manjkajo listi, težko odkrivamo podatke. Za zdaj vemo le, da je prva generacija sorodnikov živele pri Sv. Trojici, župnije Moravče. Tudi o materi Jožeta Vehe je znano samo ime. Da ne moremo povezati prve znane zapise tega rodu z Gašperjem Veha leži vzrok v tem, da sta rojstni matični knjigi od R-1655 do R-1681 zaradi dotrajanosti nedosegljivi.  

Gašper Veha in Marina imata otroke Jožeta, Uršulo in Matijo. Vsi so rojeni pri Sv. Trojici, fara Moravče. Kasnejši podatki nam povedo, da je Matija ostal na domu pri Sveti Trojici.  
  
Podatki iz krstne knjige fare Moravče nam odkrivajo prisotnost Gašperja kot botra otrokom v vasi: 14. avg. 1672 in 10. avg. 1679. Našel sem tudi podatke o rojstvu in smrti njegove hčere Urške, ki je bila samska:  
  
20. oktober 1679 krščena Ursula filia Caspari Vecha.  
11. oktober 1741 Ursula Vechin caelebs morte inopinata obivit sepulta est aetatis suae annorum circiter 60.  
  
II. generacija: Jože Veha 
Jože Veha se je poročil z Marino Štefančič iz Zagorice pri Sv. Križu, fara Moravče. Štefančičeve lahko spremljamo že od leta 1625 v Zagorici. Jože Veha se preseli k njim, ki so imeli le hčere, in prevzame domačijo (nimam dokumentirano) . Ima številno družino. Izpis poroke:  
31. januar 1700 
“1700. Die 31. huius (Januarii) in facie Ecclesiae copulati sunt Josephus filius legitimus defuncti Caspari Vecha vicinitatis ss. Trinitatis cum sponsa sua Marina legitima filia Martini Stephanciz is Sagoriza coram testibus Andrea Jamsegk et Jacobo Jamsegk caeteris servatis servandis. ” 
To, da sta med otroki dve Heleni, pomeni, da je prva kmalu po rojstvu umrla.  
Tudi sin Jože je bil poročen z Agato in je živel na domu staršev V Zagorici, tako ni možno točno ločiti otrok očeta in sina. Martin bi bil lahko že vnuk prvemu Jožetu.  

Zakonca sta umrla oba v istem letu. Najprvo Mariana, za njo pa še Jože.  
27. april 1740  Marina Vehouka conjugata provisa sepulta est annorum     circiter 60 .  
3. avgust 1740 Josephus Vecha viduus provisus omnibus sacramentis     sepultus est aetatis suae annorum circiter 70.  

O Marini Štefančič  
  
Marina je Jurijeva babica.  
Rojena: k. _. 1680 v Zagorici. Izpisa rojstva Marine nisem uspel najti. Rojstvo sem lahko določil le po dokumentiranem zapisu pokopa.  
umrla:  22. /24. 4. 1740 v Zagorici, rojstni hiši in pokopana v Moravčah.  
Poročena:   31. 1. 1700 v Moravčah.  
  
III generacija: Dva zakona Jerneja Veha 
I. zakonski par:  Jernej Veha  
  rojen: 13. 8. 1702 Zagorica  
  umrl: 3. /5. 4. 1760 Zagorica  
  Poročen : 2 krat star 35 in 50 let 
  1. žena: Agata Orehek starša: Primož in Marina 
  rojena 5. 2. 1713 Zagorica  
  pokop: 22. 11. 1749 Zagorica stara: 36 let 
  por. : 24. 11. 1737 Moravče stara: 24 let 
II. zakonski par 2. žena: Helena Masel starša: Janez in Helena 
  rojena m. m. . 1721 Sv. Mohor  
  umrla/pokop: 27. /29. 5. 1773 stara 52 let 
  Poročena: 30. 4. 1752 Moravče stara: 31 let 
Otroci 1. Žene:  
Anton Veha 3. 1. 1740 Zagorica  
Helena Veha 10. 5. 1743 Zagorica  
  
Otroci 2. Žene  
Jera Vega 12. 3. 1753 Zagorica mož: Valentin N. iz Višnje gore (po S. Sitar)  
Jurij Vega 24. 3. 1754 Zagorica žena: Jožefa Swoboda 
Marija Veha 7. 3. 1756 Zagorica mož: Jakob Peterka, Vrh pri Dol.  
PolonaVeha ne najdem podatkov! mož: Franc Pauer (po S. Sitar)  
  
Podatki, ki so vezani na Agato Orehek, prvo ženo Jerneja Vehe 
Znano je že bilo, da je bil Jurija Vege oče dvakrat poročen, prvič z Agato Orehek in drugič s Heleno Masel.  
Izpis poroke, ki je bil že znan:  
24. november 1737 
“ 1737. Die 24 Novembris Bartholomaeus Veha servatis servandis copulatus est cum Agatha defuncti Primi Orehegk legitima filia praesentibus Bartholomaeo Ulzhar et Gregorio Dragar per Joannem Baptistam Kunstl cooperatorem “ 

22. november 1749 
Agatha Bartholomaei Veha uxor ex Sagoriza vicinitate S. Crucis sacramentis provisa aetatis suae circiter 40 annorum sepulta est a me Georgio Figk cooperatore loci 
Torej, Agata Veha je umrla stara približno 40 let, zato njeno rojstvo hitro najdem naslednja podatka:  
5. februar 1713 
Agatha filia legitima patris Primi Orechigk et coniugis eius Marinae Thoma Fraier et Marina Orechkauka patrinis, adstante Ursula Fraierza baptisata est.  
To je krstni dan Agate Orehek, ki ga, ker drugih podatkov nimam, beležim tudi kot rojstni datum.  
  
Nobeden izmed navedenih podatkov ni točen glede navedbe starosti (40 let) ob njeni smrti, kot je to navedeno v mrliški knjigi. V tem času živi v fari 8 družin, a med njimi je zabeležena le ta Agata.  
Zato verjemimo bolj imenu in datumu krsta, zabeleženem v krstni knjigi, saj je v mrliški knjigi navedena približna starost Agate 40 let.  
  
Jernej Veha se je poročil z Agato Orehek 24. nov. 1737 in bil z njo poročen do njene smrti 22. nov. 1749, torej 12 let. Upravičeno lahko sklepamo, da sta imela tudi otroke, zato iščem dalje in najdem rojstvo dveh otrok iz tega zakona:  

Otroci Jerneja Veha in zdaj Agate Veha iz prvega zakona 
  
Prvi otrok prvega zakona : Anton Veha 
3. januar 1740 
Antonius legitimus filius Bartholomae Veha et Agathae conjugum vicinitatis S. Crucis ex Sagoriza baptisatus est levantibus Matthaeo Povirgk et Magaretha Povirkouka per me Georgium Koman cooperatorem.  
  
Jurij je torej imel polbrata! 
Dolgo nisem našel nobenih drugi podatkov, ne o smrti, ne o poroki, ne o rojstvu otrok. Do njih sem prišel šele, ko sem prebiral zapis o poroki Marije Veha, Jurijeve sestre. Poročil jo je Anton Veha in ta podatek je bil vzrok mojemu nadaljnemu iskanju.  
Pregledal sem rojstva vseh Veh in našel samo tri Antone:  
1. 187 Anton, Jerneja Vega in Agate Orehek, rojen: 3. 1. 1740 v Zagorici, Sv. Križ, je Marijin brat.  
2. 221Anton, Jurija Vega in Urške Majnik, rojen 8. 1. 1745, Vodice Sv. Valentin, niso v sorodu.  
3. 376 Anton Veha, Martin Veha in Marine Ravnikar, rojen11. marca 1714 pri Sv. Trojici, je stric Mariji Veha in je bil poročen.  
  
Eden od prvih dveh Antonov je moral biti duhovnik! 
Poskušal sem najti podatke za duhovnike tistega časa, a so ti vodeni le od 1790 leta dalje.  
Pomagali so mi sodelavci Nadškofijskega arhiva v Ljubljani in mi posredovali rokopis Franca Pokorna, ki je popisoval duhovnike takratne dobe. V njem najdem naslednje:  
Fara Moravče:  
Anton Veha 2. kapl. od septembra l. 1769. do 20. feb. l. 1771. -pozneje kaplan na Vačah. In:  
Fara Vače:  
Anton Veha 2. kapl. od meseca junija l. 1774 do meseca julija 1776. Poprej kaplanoval v Moravčah od septembra l. 1769 do 20. feb. l. 1771.  
  
Oba zapisa nam potrjujeta prisotnost Antona Vehe v teh dveh župniščih, žal pa ni nobenih drugih matičnih podatkov, tako nam ni dana možnost popolne identifikacije.  
Pregledal sem tudi mrliško knjigo Vač tistega časa a zaman.  
Zanimivo pa je, da je Anton poročil Marijo še pred svojo uradno nastavitvijo v Moravčah in s tem postaja verjetnost, da jo je poročil brat, malo večja.  
Ostaja pa za zdaj le ugibanje, kako je bil duhovnik v sorodu z Marijo Veha, pa tudi kakšna je bila življenjska pot duhovnika Antona Vehe.  
  
Drugi otrok prvega zakona: Helena Veha 
10. maj 1743 
Helena legitima filia Bartholomaei Vecha et Aita conjugum vicinitatis S. Crucis ex Podgoriza baptisata levantibus patrinis Josepho Grill et Margaretha Povirkouka per me Joannem Baptistam Taniz.  
V tem zapisu je kar nekaj napak in pomanjkljivosti. Ni nam znan n. pr. izpis materinega imena.  
Tudi kraja Podgorice ni v podružnični cerkvi Sv. Križ, tu gre po vsej verjetnosti za kraj Zagorica. To lahko pripišemo temu, da je krstitelj bil novi duhovnik, ki pa verjetno ni poznal krajevnih posebnosti tega področja. Saj je tudi težko. Kar pozorni moramo biti, da ločimo vse slično poimenovane kraje: Gora, Podgora, Gorica, Podgorica in Zagorica, ki spadajo pod različne podružnične cerkve, a so zemljepisno zelo skupaj in vse v moravški fari.  
  
O Heleni Veha ne najdem drugih podatkov, a domnevam da je bila žena oficirju Francu Pauerju. (glej nadaljevanje)  

Druga poroka Jerneja Veha s Heleno Masel 
Jernej se je drugič poročil 4. aprila 1752 s Heleno Masel. Iskal sem osebne podatke o njej, a se mi še vedno skrivajo nekje v matični knjigi. Našel sem le naslednje:  
  
Znani so podatki njene poroke:  
30. aprl 1752 
Aprilis 30 die Bartholomaeus Vecha viduus ex Sagoriza vicinitatis S. Crucis iniit matrimonium cum Helena defuncti Joannis Masel filia legitima ex Svin vicinitate S. Hermagorae adstantibus Josepho Povierg et Bartholomaeo Kanz a me Francisco Werliz cooperatore loci.  
  
Maslovi so bili iz Sv. Mohorja.  
Podružnična cerkev Sv. Mohorja je obsegala naslednje kraje:  
Podstran, Soteska pri Moravčah, Pogled, Podoreh, Negastran (Negastern), Vinje (Svine) pri Moravčah (Weinthal) Prikrnica. .  
  
Helena Masel je bila hči Janeza Masel in Helene, a prav zapis kraja pri poroki, je le ta nečitljivo napisan. Iz zgornjega pregleda pa se lahko sklepa, da gre za današnje Vinje, ki se je svoje čase imenovalo tudi Svinje. Janez Masel je imel še nekaj otrok in tako lahko predvidevamo leto rojstva. Enako nečitljivo je zapisan datum. Iz zapisa v mrliški knjigi sklepam, da je bila Helena rojena 1721 leta.  
  
Zapis pokopa:  
29. maj 1773 Helena defuncti Bartholomaei Veha rustici Moreitschensis uxor. Sagoriza 15, annorum 52.  
Rojstva otrok, ki so se rodili v zakonu Jerneja Vehe s Heleno so:  
  
Jera Veha:  
12. marec 1753 
Gertrudis Bartolomi Vehovic et Helenae conjugis filia legitima ex Sagoriza vicinitate S. Crucis levantibus Josepho Povirk et Gertrude ejus consorte baptizata est a me Nicolao Debelak vicario loci.  
Drugih podatkov o Jeri nisem našel.  
Sandi Sitar omenja, da je bila poročena v Višnji gori.  
  
Jurij Veha:  
Naslednji podatek pa je že bil doslej znan, saj gre za našega znamenitega Slovenca, barona Jurija Vego. :  
24. marec 1754 
Georgius Bartholomaei Vecha et Helenae conjugum legitimus filius ex Sagoriza vicinitate S. Crucis levantibus Josepho Grill et Gertrude ejus consorte baptisata est a me Georgio Fikh cooperatore.  
  
Marija Veha:  
7. marec 1756 
Maria Bartholomaei Wecha et Helenae conjugis ex Sagoriza vicinitate S. Crucis filia legitima levantibus Josepho Povirk et Gertrude eius uxore baptizata est a me Antonio Seuschig.  
Iz že povedanega vidimo, da je bila sestra Marija krščena 7. marca 1756, ko ji je umrl oče, je bila stara 4 leta.  
V starosti 13 let se prvič poroči z Mihaelom Pečarjem iz (Vrha pri Mlinšah?) Sv. Lenarta. Zapis poroke je naslednji:  
25. september 1769  
Mihael defuncti Antonii Petshar filius legitimus ex Vertazh vicinitate S. Lavrentii ex Parohia Watschense nunc in servitio apud Martinum Stenko inivit matrimonium cum sua sponsa Maria defuncti Bartholomaei Veha filia legitima adstantibus Martino Stenko et Josepho Povirk ac me Antonio Veha cooperatore loci.  
Na prvi pogled se zdi, da bi bilo to nemogoče. A dvomov je konec, ko preberemo zapis njene druge poroke:  
  
Izpis poroke je zapisan tabelarično z naslednjo vsebino:  
1. Datum:   12. julij 1775 
2. Capulans:   Phillip 
3. Sponsi:   Jacob Jacobi Peterka filius legitimus cum Maria defuncti Mihaelis Petshar derelicta vidua ambo Moreutschens.  
4. Testes:   Joseph Povirk, Nicolaus Krumer rustici Moreitsh. S. Crucis 
5. Religio et Dominium:  C (catholica) Commenda Labac.  
6. Locus:  S. Crucis 
7. Nummerus  27 
Iz zapisa razberemo, da se je Marija Veha poročila drugič kot vdova Marija Mihaela Pečarja, stara 19 let. Prvi zakon je tako trajal največ 6 let. Tako skrit zapis je verjetno tudi vzrok, da se tako dolgo niso našli podatki o njeni poroki z Jakobom Peterka iz Vrha pri Dolskem.  
  
V knjigi Status animarum, ki jo hrani župnišče v Moravčah, je za Jožefa Peterka, sina Jakoba Peterka in Marije Veha, naknadno pripisana naslednja vsebina:  
“Mater Josephi Peterka soror Georgi Vega celeberrini”.  
Torej mati Jožefa Peterka je sestra slavnega Jurija Vege!  
  
Še na eno podrobnost Marijine prve poroke je treba opozoriti. Namreč na duhovnika, ki jo je prvič poročil: na Antona Veha. Vsiljuje se misel, da bi to bil lahko celo brat (polbrat), za katerim smo izgubili sled. Pregledal sem poročno knjigo in prva njegova poroka v tem kraju je prav Marijina poroka. Nato so v knjigi zabeležene še nekatere druge poroke z njegovim podpisom. Ko se je Marija poročila drugič, ga ni bilo več v Moravčah.  
  
Jera, Jurij in Marija so torej otroci iz drugega zakona Jerneja Vehe.  
  
V tabeli je navedena tudi Polona Veha, ki naj bi bila poročena s Francem Pauerjem. V matičnih knjigah nisem našel nobene sledi. Iskal sem zvezo s pomočjo vojaške dokumentacije z Dunaja. Dobil sem nekaj podatkov o oficirju Franc Pauerju, ki bi bil lahko iskani mož Polone, a dokumenti navajajo, da je bil Franc Pauer do upokojitve samski; tako ta del ostaja še vedno nejasen.  
  
IV generacija: Jurij Vega 
  
Kaj je novega iz družine Jurija Vege 
Le o krstnem dnevu, ki je naveden in povzet iz moravške matične knjige imamo podatke v Sloveniji. O njegovi poroki z Jožefo Svoboda ter njenimi podatki, kakor tudi o podatkih njegovih otrok ter o njegovi smrti izvemo le iz domunetov, ki jih hrani vojni arhiv na Dunaju.  
  
Prepis:  
Monatstabelle des k. k. 4. Feldartillerierregiments, September 1802, Regimentsstab (Karton Nr. 8199) ; Offizierskartei zu den Musterlisten und Standesakten der k. k. Armee:  
  
“Gestorben: Obristlieutnant Georg Baron von Vega, den 16. huius (=September 1802) zu Wien ertrunken. ” 
Vegas Leiche wurde laut unten angeführter Literatur am 26. September 1802 in der Donau gefunden.  
  
Podatki o otrocih so:  
  
Musterliste des k. k. 4. Feldartilerieregiments, Regimentsstab, Gross-Enzersdorf am 15. September 1802. Nr. 2 (Karton Nr. 8188) :  
  
“Obristlieutnant Georg Baron von Vega, zugeteilt beim Bombardier-Corps zu Wien, gebürtig aus Moraitsch in Krain, 46 Jahre und 11 Monate alt, katholisch, Witwer.  
Kinder: Heinrich 11 Jahre 1 Monat, Theresia 8 Jahre 6 Monate, Franz 6 Jahre 6 Monate alt.  
  
Iz sporočenega lahko povzamemo naslednje delne podatke:  
Jurij Vega se poroči z Jožefo Svoboda med leti 1879 in 1792, ko je bil po činu stotnik.  
Imel je tri otroke 
  Henrika, rojenega avgusta 1791; 
  Terezo rojeno marca 1794; 
  Franca rojenega marca 1796.  
Vsi otroci naj bi bili ob njegovi smrti živi. Ti podatki se ne ujemajo z do sedaj objavljenimi in verjetno bo potrebno še nadaljnje iskanje resnice.  
  
In kako je vpisan Jurijev vstop v vojaško službo v že omenjenem dokumentu? 17. aprila 1780 je bil potrjen (assentirt) pri 2. poljskem polku kot topničar. Namen tega vstopa v vojsko je do sedaj neznan.  
  
Zaključek  
V tem članku sem posredoval nekatere nove matične podatke Vegovega rodu. Še najbolj je presenetljivo, da je Jurij imel brata. Dokumentirani so rojstni podatki vseh sestra.  
Našel sem še druge zakonske zveze sorodnikov. Iz napisanega pa tudi lahko sklepamo, da je še marsikaj neznanega v zvezi z rodoslovnimi podatki Vegovih. Pričujoči članek nas opozarja na potrebo po nadaljnjem iskanju podatkov.  
  
OPOMBE: 
1 Franc Hauptmann:  O pokolenju Jurija barona Vege, Izvestja, Ljubljana 1902 str 37-48
2 Zadje zanimivo branje je izpod peresa Sitar,Čad:  Jurij Vega, Ljubljana 1997 
 

slika
. .