REALKE:

 

Šole, ki bi učence izobraževale v praktičnih znanjih za obrtne in trgovske poklice, je predvidevala že politična šolska ustava nemških šol z dne 11.8.1805. Vendar pa so realke na področju ožje Slovenije zaživele šele z reformo srednjega šolstva, ki je bila uvedena z osnutkom za organizacijo gimnazij in realk v Avstriji z dne 16.9.1849. Na začetku so bile priključene normalkam, s cesarsko naredbo o ureditvi obrtnega uka in ustanavljanju realk z dne 2.3.1851 pa so postale samostojni šestletni zavodi, razdeljeni na dve stopnji - nižjo in višjo. Okoli 1870 so postale sedemletne in nivo zahtevanih znanj se je zvišal. Postale so šole za pripravo učencev na študij na tehničnih visokih šolah.

V prvi Jugoslaviji so realke postopoma ukinili oz. spremenili v realne gimnazije.