Težave v centralnem slušnem procesiranju

Znaki in simptomi

 • ima težave v procesiranju in pomnjenju jezikovnih nalog, po drugi strani pa nima težav z interpretacijo in pomnjenjem neverbalnih prvin (zvokov, glasbe)
 • možna počasnost pri procesiranju misli in idej ter težave pri obrazložitvi le-teh  
 • narobe črkuje ali izgovarja besede, ki se podobno slišijo; izpušča zloge; zamenjuje besede, ki se podobno slišijo
 • se zmede ob uporabi prenesenega pomena (metafore, primerjave), ne razume sarkazma, vicev – vse razume dobesedno
 • pogosto ga zamotijo zvoki in hrup v ozadju
 • težko se skoncentrira oziroma si zapomni ustne predstavitve ali predavanja
 • narobe razume ali si težko zapomni ustna navodila, težje sledi zaporednim, zahtevnejšim navodilom
 • težko razume zahtevnejše stavčne strukture ali hiter govor
 • ignorira ljudi, še posebej, ko je zamišljen
 • pogosto reče »Kaj?«, četudi je slišal večino povedanega  

Strategije

 • raje pokažemo kot razlagamo
 • poslužujemo se bolj neposrednih tehnik (uporabljamo vidne signale, konkretne predmete, stvari s katerimi lahko rokujemo)
 • navodila skrčimo ali nanje v naprej opozorimo: »Pripravljen?«
 • prevedemo (parafraziramo, dešifriramo) nerazumljiva ustna ali pisna navodila
 • navajamo na abstraktno besedišče, besedne korene, sopomenke/protipomenke
 • spreminjamo hitrost, višino in ton govora ter poudarjamo ključne besede
 • postavljamo vprašanja ob razlaganju učne snovi, da preverimo, v kakšni meri je snov razumel
 • omogočamo mu 5-6 sekund za odziv (čas za premislek)
 • učenec naj vedno znova vadi ubeseditev konceptov, besed, pravil
 • ne zahtevamo od učenca, da razmišlja in zapisuje hkrati