Fizika na Gimnaziji Brežice

Trg izgnancev 14, 8250 Brežice, gimnazija.brezice@guest.arnes.si

Zadnja sprememba je bila narejena
4. septembra 2021.

Spletno stran ureja
Bernard Ivšić.


Fizika

Na tem mestu lahko najdete podatke, ki so povezani s poukom fizike na Gimnaziji Brežice: kriterije ocenjevanja, navodila za vaje, učni načrt (razporeditev poglavij), preverjanja, rešitve računskih domačih in šolskih nalog ter nekaj podatkov o dijakih, ki so bili uspešni na fizikalnih tekmovanjih.

 
Kriteriji za ustno in pisno ocenjevanje znanja
in merila za ocenjevanje laboratorijskega dela pri fiziki

Brežice, 1. septembra 2021

 • Ocenjevanje znanja obsega: ustno in pisno spraševanje, domače delo, pripravo in izdelavo laboratorijskih vaj, seminarske naloge ter referate.
 • Ocenjuje se: znanje, razumevanje, zajemanje podatkov, obdelava podatkov, eksperimentalne veščine, domače delo, sodelovanje, napredovanje v znanju. Obseg znanja je določen z vsebinskimi cilji. Pri odgovorih oceno določimo na osnovi dijakovega razumevanja, sposobnosti interpretacije, sposobnosti reševanja problemov, s povezovanjem znanja iz različnih poglavij in predmetov, sposobnostjo zastavitve novega problema, sposobnostjo razlage, obdelave in prikaza kvalitativno in kvantitativno dobljenih podatkov.
 • Pri ocenjevanju bo dijak ocenjen z oceno:
 • nezadostno (1): če ne odgovori na vprašanja, ki se začnejo z besedami: definiraj, naštej, zapiši, pojasni, opiši, skiciraj, reši, imenuj enoto, izrazi enoto; ne dela domačega dela; ne izdela laboratorijske vaje; ne zna ponoviti osnovnih nalog, narejenih v šoli ali doma;
 • zadostno (2): če je uspešen pri nalogah objektivnega tipa; rešuje naloge tipa: pojasni, razloži, …; zna narediti naloge narejene v šoli ali doma; zna računati z enotami; ni sposoben smiselno uporabiti podatkov; smiselno razložiti zakonitosti in pojavov; ni sposoben reševati problemov s povezovanjem znanja;
 • dobro (3): dobro rešuje naloge, ki se začnejo z uporabi …; prenaša znanje tudi na nove situacije; delno rešuje naloge tipa: primerjaj, poveži, izpelji, …; gladko rešuje naloge, v katerih je potrebno samo vstaviti podatke v osnovno enačbo;
 • prav dobro (4): rešuje naloge s povezovanjem znanja iz različnih poglavij; primerja, povezuje, izpeljuje, …;
 • odlično (5): dijak uporablja znanje, ga logično povezuje, ga uporabi v novih situacijah, rešuje naloge tipa: predlagaj, napovej, sklepaj, primerjaj, analiziraj.
 • Minimalni standard znanja obsega v vseh letnikih vsebinske cilje iz učnega načrta, ki so označeni kot splošna znanja.
 • Dijak mora biti v ocenjevalnem obdobju pozitivno ocenjen iz vseh učnih sklopov, sicer je nezadosten ali neocenjen.
 • Pri pisnem ocenjevanju je ocena odvisna od odstotka doseženih točk:
 • za doseženih do vključno 45 % točk nezadostno (1);
 • za doseženih več kot 45 % in do vključno 62,5 % točk zadostno (2);
 • za doseženih več kot 62,5 % in do vključno 75 % točk dobro (3);
 • za doseženih več kot 75 % in do vključno 87,5 % točk prav prav dobro (4);
 • za doseženih več kot 87,5 % točk odlično (5).
 • Skupinsko ocenjevanje se opravi ponovno, če je negativno ocenjeno polovica ali več prisotnih dijakov.
 • Ocena iz laboratorijskih vaj je enakovredna ocenam, ki so pridobljene na drugačne načine samo, če so preostale ocene pozitivne. S pozitivno oceno iz laboratorijskih vaj se ne da popraviti negativne ocene, ustne ali pisne, pri nekem poglavju.
 • Popravljanje ali dvigovanje ocene se lahko izvaja po opravljenem skupinskem ocenjevanju pri nekem poglavju.
 • Izpit iz fizike je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Kriteriji ocenjevanja pri izpitu so enaki zgoraj opisanimi.
  Če dijak ne pristopi k pisnem delu izpita, se izpit oceni z oceno nezadostno (1).
  Če doseže dijak pri pisnem delu izpita manj kot 30 % točk, mora pri ustnem delu biti ocenjen vsaj z oceno dober (3), da bi skupna ocena izpita bila pozitivna.
  Če doseže dijak pri pisnem delu izpita manj kot 20 % točk, mora pri ustnem delu biti ocenjen vsaj z oceno prav dober (4), da bi skupna ocena izpita bila pozitivna.

Bernard Ivšić

Anton Marolt

Laboratorijske vaje iz fizike

Dijaki splošne gimnazije opravljajo po pet laboratorijskih vaj v prvem, drugem in tretjem letniku. Vsak dijak dobi zvezek z navodili za vseh pet vaj. Navodilo za vajo je razdeljeno na naslednje dele: naloga, pojasnilo, pripomočki in potek vaje. Da bi se dijaki na vsako vajo lahko pripravili, so na tej strani skrajšana navodila za vseh petnajst vaj.
Dijaki opravljajo vaje v dvojicah pri dveh zaporednih šolskih urah. Vse pripomočke, ki so potrebni za opravljanje vaj, dobi dijak v šoli. Dijak dobi eno oceno za vseh pet vaj v posameznem letniku.

Tekmovanja iz znanja fizike in astronomije

Dijaki brežiške gimnazije so bili vedno zelo uspešni na tekmovanjih iz fizike. Spodaj so našteti dijaki, ki so se izkazali na področnih in državnih tekmovanjih iz znanja fizike. V šolskem letu 2011/2012 se je nekaj dijakov naše šole prvič udeležilo šolskega in potem še državnega tekmovanja iz znanja astronomije.

2021/2022 fizika,
državno tekmovanje,
???,
9. aprila 2022
???
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
18. marca 2022
???
Čmrlj,
šolsko tekmovanje iz znanja fizike
za dijake prvega letnika,
13. oktobra 2021
???
astronomija,
državno tekmovanje,
15. januarja 2022
???
astronomija,
šolsko tekmovanje,
8. decembra 2021
???
2020/2021 fizika,
državno tekmovanje,
10. aprila 2021 ob 10.00
---
fizika,
področno tekmovanje,
12. marca 2021 ob 14.00
---
Čmrlj,
šolsko tekmovanje iz znanja fizike
za dijake prvega letnika,
8. oktobra 2020 ob 14.00
Samo Omerzu - bronasto priznanje (mentor A. Marolt)
astronomija,
državno tekmovanje,
9. januarja 2021 ob 10.00
---
astronomija,
šolsko tekmovanje,
3. decembra 2020 ob 13.00
Matej Mlakar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
Črt Pinterič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2019/2020 fizika,
državno tekmovanje,
Maribor,
4. aprila 2020
Tekmovanje je bilo odpovedano.
fizika,
področno tekmovanje,
Brežice,
13. marca 2020
Tekmovanje je bilo odpovedano.
Čmrlj,
šolsko tekmovanje iz znanja fizike
za dijake prvega letnika,
9. oktobra 2019
Timotej Hribar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Matej Mlakar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
David Omerzel - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Pia Brečko - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Tina Urbanč - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
državno tekmovanje,
11. januarja 2020
---
astronomija,
šolsko tekmovanje,
5. decembra 2019
Črt Pinterič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2018/2019 fizika,
državno tekmovanje,
Maribor,
6. aprila 2019
---
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
15. marca 2019
I. - Janez Urban Nepužlan - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Čmrlj,
šolsko tekmovanje iz znanja fizike
za dijake prvega letnika,
10. oktobra 2018
Luka Hrovatič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Sara Krejačič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
državno tekmovanje,
12. januarja 2019
---
astronomija,
šolsko tekmovanje,
6. decembra 2018
Črt Pinterič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Sara Krejačič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Lenart Žinko - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2017/2018 fizika,
državno tekmovanje,
7. aprila 2018
---
fizika,
področno tekmovanje,
16. marca 2018
I. - Janez Urban Nepužlan - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
II. - Filip Cvetko - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
državno tekmovanje,
6. januarja 2018
---
astronomija,
šolsko tekmovanje,
7. decembra 2017
---
Čmrlj, šolsko tekmovanje
za dijake prvega letnika,
11. oktobra 2017
Domen Bogovič - bronasto priznanje (mentor A. Marolt)
Janez Urban Nepužlan - bronasto priznanje (mentor A. Marolt)
Matija Preskar - bronasto priznanje (mentor A. Marolt)
Jošt Bibič - bronasto priznanje (mentor A. Marolt)
2016/2017 fizika,
državno tekmovanje,
Maribor,
8. aprila 2017
---
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
17. marca 2017
---
fizika,
šolsko tekmovanje
za dijake prvega letnika,
8. marca 2017
Kristan Kek - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
državno tekmovanje,
14. januarja 2017
---
astronomija,
šolsko tekmovanje,
8. decembra 2016
Tadej Martinčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2015/2016 fizika,
državno tekmovanje,
9. aprila 2016
II. - Laura Pavlin Gregorčič - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
področno tekmovanje,
Trbovlje,
18. marca 2016
II. - Laura Pavlin Gregorčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
šolsko tekmovanje
za dijake prvega letnika,
2. marca 2016
Sven Kozole - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Tjaša Vraničar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Primož Bogner - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
Rok Kvartuh - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
državno tekmovanje,
9. januarja 2016
---
astronomija,
šolsko tekmovanje,
10. decembra 2015
Primož Bogner - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2014/2015 fizika,
državno tekmovanje,
Škofja Loka,
11. aprila 2015
II. - Laura Pavlin Gregorčič - zlato priznanje, III. nagrada
(mentor B. Ivšić),
III. - Aljaž Robek - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
področno tekmovanje,
Črnomelj,
27. marca 2015
I. - Tadej Martinčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Laura Pavlin Gregorčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
III. - Aljaž Robek - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
šolsko tekmovanje,
4. marca 2015
Žana Florjanič Baronik - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
Filip Cvetko - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
Tadej Martinčič - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
Anja Pavkovič - bronasto priznanje (mentor A. Marolt)
astronomija,
državno tekmovanje,
Ljubljana,
10. januarja 2015
---
astronomija,
šolsko tekmovanje,
11. decembra 2014
Tadej Martinčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2013/2014 fizika,
državno tekmovanje,
Ljubljana,
5. aprila 2014
I. - Laura Pavlin Gregorčič - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Aljaž Robek - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
področno tekmovanje,
Brežice,
12. marca 2014
I. - Lucija Župevc - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
I. - Laura Pavlin Gregorčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Aljaž Robek - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Ivana Krajnc - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
šolsko tekmovanje
za dijake prvega letnika,
5. marca 2014
Lucija Župevc - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
Matic Kovačič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
državno tekmovanje,
Ljubljana,
11. januarja 2014
---
astronomija,
šolsko tekmovanje,
12. decembra 2013
Žan Štokar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2012/2013 fizika,
državno tekmovanje,
Novo mesto,
13. aprila 2013
I. - Aljaž Robek - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - David Maksl - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
22. marca 2013
I. - Aljaž Robek - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
I. - Lovro Pečnik - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
I. - Anja Drstvenšek - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Laura Pavlin Gregorčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
I. - Leon Jarabek - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
II. - David Maksl - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Janez Martinčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
državno tekmovanje,
Ljubljana,
12. januarja 2013
Žan Štokar - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
šolsko tekmovanje,
13. decembra 2012
Žan Štokar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2011/2012 fizika,
državno tekmovanje,
Velenje,
14. aprila 2012
III. - Urban Senica - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
23. marca 2012
I. - Anja Drstvenšek - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Aljaž Robek - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
I. - Nejc Rožman - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
III. - Urban Senica - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
državno tekmovanje,
Ljubljana,
17. decembra 2011
Urban Senica - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić)
astronomija,
šolsko tekmovanje,
1. decembra 2011
Urban Senica - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2010/2011 fizika,
državno tekmovanje,
Ptuj,
9. aprila 2011
II. - Urban Senica - srebrno priznanje (mentor A. Marolt)
fizika,
področno tekmovanje,
Črnomelj,
25. marca 2011
II. - Miha Eleršič - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
II. - Urban Senica - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
II. - Klemen Radej - bronasto priznanje (mentor A. Marolt)
2009/2010 fizika,
državno tekmovanje,
Idrija,
10. aprila 2010
I. - Jurij Kerin - srebrno priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Urban Senica - srebrno priznanje (mentor A. Marolt)
fizika,
področno tekmovanje,
Brežice,
26. marca 2010
I. - Jurij Kerin - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Urban Senica - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Miha Drozg - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Miha Eleršič - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Lina Senica - bronasto priznanje (mentor A. Marolt)
2008/2009 fizika,
državno tekmovanje,
Ljutomer,
28. marca 2009
II. - Primož Cigler - srebrno priznanje (mentor B. Ivšić)
fizika,
področno tekmovanje,
Krško,
13. marca 2009
I. - Krešimir Blažević - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Kristian Zidarič - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Jurij Kerin - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
II. - Primož Cigler - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2007/2008 fizika,
državno tekmovanje,
Ljubljana,
12. aprila 2008
---
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
28. marca 2008
---
2006/2007 fizika,
državno tekmovanje,
Ivančna Gorica,
14. aprila 2007
I. - Primož Cigler - zlato priznanje, 3. nagrada
(mentor A. Marolt)
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
23. marca 2007
I. - Primož Cigler - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
I. - Ana Sotošek - bronasto priznanje (mentor A. Marolt),
II. - Janez Šepetavc - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Jernej Hostar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2005/2006 fizika,
državno tekmovanje,
Litija,
1. aprila 2006
I. - Jurij Žnideršič - pohvala (mentor B. Ivšić),
I. - Bojan Šavrič - pohvala (mentor B. Ivšić)
fizika,
področno tekmovanje,
Trbovlje,
10. marca 2006
I. - Jurij Žnideršič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
I. - Blaž Šalamon - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Miha Metelko - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Bojan Šavrič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Jernej Hostar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić),
II. - Janez Šepetavc - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2004/2005 fizika,
državno tekmovanje,
Koper,
9. aprila 2005
I. - Jurij Žnideršič - pohvala (mentor B. Ivšić)
I. - Miha Metelko - pohvala (mentor S. Ovčar)
fizika,
področno tekmovanje,
Črnomelj,
18. marca 2005
I. - Jurij Žnideršič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
I. - Miha Metelko - bronasto priznanje (mentor S. Ovčar)
I. - Jernej Hostar - bronasto priznanje (mentor S. Ovčar)
I. - Matic Pirc - bronasto priznanje (mentor S. Ovčar)
III. - Jaka Ogorevc - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
2003/2004 fizika,
državno tekmovanje,
Kranj,
8. maja 2004
I. - Samo Štajner - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
Trbovlje,
27. marca 2004
I. - Samo Štajner - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
I. - Luka Lačan - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
I. - Jernej Hostar - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
I. - Jan Kurinčič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
I. - Bor Marolt - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
I. - Miha Metelko - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
I. - Bojan Šavrič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
II. - Sandra Koprivnik - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
2002/2003 fizika,
državno tekmovanje,
Novo mesto,
5. aprila 2003
---
fizika,
področno tekmovanje,
Brežice,
22. marca 2003
I. - Mateja Kovačič - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
I. - Samo Štajner - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
II. - Jaka Ogorevc - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
III. - Jure Božič - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
III. - Josip Gašparinčić - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
2001/2002 fizika,
državno tekmovanje,
Maribor,
13. aprila 2002
II. - Jure Božič - pohvala (mentor I. Novak)
III. - Lovro Kuščer - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
22. marca 2002
II. - Jure Božič - priznanje (mentor I. Novak)
III. - Rok Carl - priznanje (mentor B. Ivšić)
III. - Lovro Kuščer - priznanje (mentor I. Novak)
III. - Sandi Volovec - priznanje (mentor I. Novak)
2000/2001 fizika,
državno tekmovanje,
Celje,
21. aprila 2001
II. - Benjamin Lipovšek - pohvala (mentor I. Novak)
II. - Sandi Volovec - pohvala (mentor B. Ivšić)
II. - Lovro Kuščer - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
Trbovlje,
24. marca 2001
I. - Jure Božič - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
I. - Josip Gašperinčić - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
II. - Lovro Kuščer - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
II. - Benjamin Lipovšek - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
II. - Sandi Volovec - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
II. - Anton Levičar - bronasto priznanje (mentor B. Ivšić)
III. - Jurij Dreo - bronasto priznanje (mentor I. Novak)
1999/2000 fizika,
državno tekmovanje,
Kamnik,
15. aprila 2000
B - Lovro Kuščer - 2. nagrada (mentor I. Novak)
C - Jurij Dreo - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
Novo mesto,
25. marca 2000
B - Lovro Kuščer - 2. mesto (mentor I. Novak)
B - Benjamin Lipovšek - 3. mesto (mentor I. Novak)
B - Miha Koretič - 4. mesto (mentor I. Novak)
C - Jurij Dreo - 1. mesto (mentor I. Novak)
1998/1999 fizika,
državno tekmovanje,
Nova Gorica,
08. maja 1999
B - Jurij Dreo - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
17. aprila 1999
(ni podatkov)
1997/1998 29. mednarodna fizikalna olimpiada,
Islandija
Blaž Zupančič
fizika,
državno tekmovanje,
Škofja Loka,
18. aprila 1998
A - Iztok Drobnič - pohvala (mentor I. Novak)
D - Blaž Zupančič - 3. nagrada (mentor I. Novak)
D - Aleš Štimec - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
28. marca 1998
(ni podatkov)
1996/1997 fizika,
državno tekmovanje,
Murska Sobota,
19. aprila 1997
C - Blaž Zupančič - 3. nagrada (mentor I. Novak)
C - Aleš Štimec - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
22. marca 1997
(ni podatkov)
1995/1996 fizika,
državno tekmovanje
Kranj,
20. aprila 1996
B - Marko Benje - 2. nagrada (mentor I. Novak)
B - Marko Obradović - 3. nagrada (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
Brežice,
30. marca 1996
(ni podatkov)
1994/1995 fizika,
državno tekmovanje
Novo mesto,
06. maja 1995
A - Blaž Zupančič - pohvala (mentor I. Novak)
C - Robert Lesar - pohvala (mentor I. Novak)
D - Mitja Pirc - 2. nagrada (mentor I. Novak)
D - Peter Kink - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
08. aprila 1995
(ni podatkov)
1993/1994 fizika,
državno tekmovanje
Ljubljana,
14. maja 1994
C - Mitja Pirc - 3. nagrada (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
16. aprila 1994
(ni podatkov)
1992/1993 fizika,
državno tekmovanje,
Ravne na Koroškem,
08. maja 1993
(ni podatkov)
fizika,
področno tekmovanje,
(ni podatkov)
1991/1992 fizika,
državno tekmovanje,
Celje,
23. maja 1992
A - Mitja Pirc - 2. nagrada (mentor I. Novak)
C - Damjan Škulj - 2. nagrada (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,

(ni podatkov)
1990/1991 fizika,
državno tekmovanje,
Brežice,
11. maja 1991
A - Jakob Fric - pohvala (mentor I. Novak)
A - Damjan Škulj - pohvala (mentor I. Novak)
fizika,
področno tekmovanje,
12. aprila 1991
(ni podatkov)
1989/1990 fizika,
državno tekmovanje,
12. maja 1990
(ni podatkov)
fizika,
področno tekmovanje,
(ni podatkov)
1988/1989 fizika,
državno tekmovanje,
Črnomelj,
13. maja 1989
(ni podatkov)
fizika,
področno tekmovanje,
(ni podatkov)
1987/1988 fizika,
državno tekmovanje,
Maribor,
07. maja 1988
(ni podatkov)
fizika,
področno tekmovanje,
ni bilo prijavljenih
1986/1987 fizika,
državno tekmovanje,
(ni podatkov)
fizika,
področno tekmovanje,
(ni podatkov)
1985/1986 fizika,
državno tekmovanje,
(ni podatkov)
fizika,
področno tekmovanje,
(ni podatkov)
1984/1985 fizika,
državno tekmovanje,
Nova Gorica,
11. maja 1985
(ni podatkov)
fizika,
področno tekmovanje,
(ni podatkov)
1983/1984 fizika,
državno tekmovanje,
Murska Sobota,
12. maja 1984
(ni podatkov)
fizika,
predtekmovanje,
14. aprila 1984
(ni podatkov)