Spomenik Edvardu Kocbeku, 2004,
bron (livar Borut Kam╣ek)