literarna zgodovinarka / literary historian

 

Ljubljana

 

 

Podatki o zaposlitvi / Academic affiliation

Strokovna področja / Fields of expertise

Naslov / Contact Address

Bio-bibliografski podatki / Biograpfhical and Bibliographical Information

Projekti / Current Projects

Povezave / Links

 

 

Podatki o zaposlitvi / Academic affiliation

 

• Docentka za slovensko književnost / Assistant Professor of Slovene Literature

 

Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta v Ljubljani / Department of Slovene Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana

 

 

Strokovna področja / Fields of expertise

 

• Sodobni slovenski roman 20. in 21. stoletja

• Slovenska književnost 20. stoletja v primerjalnem kontekstu (modernizem in postmodernizem)

• Slovenska ljubezenska poezija

• Teorija pripovednega besedila in proznih žanrov

• Teorija spola in spolne identitete

 

Contemporary slovene novel in 20th and 21st century

Slovenian literature in comparative context (modernism and postmodernism)

Slovene love poetry

Theory of narrative text and narrative genres

Theory of gender and gender identity

 

 

Naslov / Contact Address

 

dr. Alojzija Zupan Sosič

Filozofska fakulteta v Ljubljani

Oddelek za slovenistiko

Aškerčeva 2

SI – 1000 Ljubljana

Slovenija

alojzija.zupan-sosic@guest.arnes.si

office phone

+386 (01) 24 11 298

fax.:

+386 (01) 425 93 37

 

 

Bio-bibliografski podatki / Biographical and Bibliographical Information

 

1964 – rojena v Trbovljah / born in Trbovlje

 

1982 – študentka slovenistke in srbokroatistike na Pedagoški akademiji v Ljubljani / undergraduate student of Slovene and Serbo-croatian language and literature, Pedagogical Accademy in Ljubljana

 

1985 – diplomirala kot učiteljica slovenskega jezika in književnosti ter srbohrvaškega jezika in književnosti / BA, Slovene Serbo-croatian language and literature, Pedagogical Academy in Ljubljana

 

1985 – študentka slovenistike in srbokroatistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani / undergraduate student of Slovene and Serbo-croatian,, Faculty of Arts, University of Ljubljana

 

1988 – diplomirala kot profesorica slovenskega jezika s književnostjo in srbohrvatskega jezika s književnostjo, Filozofska fakulteta, Ljubljana / BA, Slovene and Serbo-croatian language and literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana

 

1988 – študentka primerjalne književnosti in literarne teorije, Filozofska fakulteta, Ljubljana / undergraduate student of Comparative Literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana

 

1995 – magistra slovenske književnosti, Filozofska fakulteta, Ljubljana / MA, Slovene literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana

(»Ljubezen in erotika v sodobni slovenski poeziji« / »Love and Eroticism in Contemporary Slovene Poetry«)

 

1998 – diplomirala kot literarna komparativistka, Filozofska fakulteta, Ljubljana / BA, Comparative Literature, Faculty of Arts,University of Ljubljana

1998 – asistentka na Oddelku za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani / research assistant at the Department of Slovene Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana

2001 – dr. literarnih znanosti, Univerza v Ljubljani / PhD, Literary Studies, University of Ljubljana

(»Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja« / »Contemporary Slovene Novel at the End of the Century«

2002 – docentka za slovensko književnost, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Ljubljana / Assistant Professor of Slovene Literature, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana

2006 – predsednica programa STU (Slovenščina na tujih univerzah) / Head of the Slovene at Foreign Universities Programme

 

 

Raziskovalni projekti / Current Projects

 

• Podoba Drugega v slovenski in bosanskohercegovski književnosti. Filozofska fakulteta v Ljubljani in Filozofska fakulteta v Tuzli / Image of the Other in Slovene and Bosnian Literature. Faculty of Arts in Ljubljana and Faculty of Arts inTuzla (2002–2004)

 

 

Povezave / Links

 

• Slavistična revija

• Primerjalna književnost

• Jezik in slovstvo

• Oddelek za slovenistiko / Department of Slovene Studies, University of Ljubljana

• Slovensko leposlovje na spletu (ur. M. Hladnik) / Slovene literature on the web (ed. M. Hladnik)

 

Copyright © Alojzija Zupan Sosič

Zadnjič objavljeno marec 2006 / Last revised: march 2006

 

 

Izbrana bibliografija / Selected Bibliography